Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 2386

Uchwała nr XXVIII/284/2016 Rady Miejskiej Jasła

z dnia 20 czerwca 2016r.

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jasła"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), po zasięgnięciu opinii Państwowy Powiatowego Inspektora Sanitarnego - Rada Miejska Jasła uchwala, co następuje:

§ 1. . Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jasła w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się Uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XLII/402/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jasła".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jasła.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła


Henryk Rak


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/284/2016
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZAŁĄCZNIK
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA JASŁA

Rozdział 1.
Definicje

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) chowie zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymania i użytkowania;

2) harmonogramie - rozumie się przez to ustalone przez Burmistrza Miasta Jasła terminy odbierania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych;

3) WPGO - rozumie się przez to Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego zatwierdzony uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXIV/409/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego;

4) osoba zamieszkała - rozumie się przez to osobę przebywającą na stałe lub czasowo na terenie miasta, a w szczególności osobę zameldowaną;

5) odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcje odpadów pochodzących z remontów i budów;

6) podmiotach uprawnionych - rozumie się przez to przedsiębiorstwa będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi ważne zezwolenia wydane przez Burmistrza Miasta Jasła na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

7) pojemniku na odpady - rozumie się przez to pojemnik do zbierania odpadów komunalnych przystosowany do opróżniania przez specjalistyczny samochód, spełniający odpowiednie warunki, aby gromadzone w nim odpady komunalne były bezpieczne dla środowiska;

8) pozostałość po selektywnej zbiórce odpadów (pozostałość po segregacji) - rozumie się przez to frakcję odpadów komunalnych pozostałą po wyselekcjonowaniu ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji surowcowej w postaci papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych;

9) regulaminie - rozumie się przez to regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jasła;

10) selektywnej zbiórce odpadów - rozumie się przez to wyodrębnianie ze zmieszanych odpadów komunalnych odpadów typu papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło oraz gromadzenie ich w oddzielnych pojemnikach lub workach;

11) uprawnionych przedstawicielach Burmistrza Miasta Jasła - rozumie się przez to strażników Straży Miejskiej w Jaśle oraz inne osoby posiadające upoważnienie Burmistrza Miasta Jasła;

12) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250);

13) nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy - rozumie się przez to działkę, która w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na cel rekreacyjny, na której posadowiony jest obiekt budowlany, który nie jest wykorzystywany do stałego zamieszkania lecz na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i przeznaczony jest na pobyt czasowy (sezonowy);

14) nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - rozumie się przez to działkę przeznaczoną na cele wypoczynku i rekreacji tj. rodzinne ogrody działkowe, pola namiotowe, pola kempingowe.

§ 2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w:

1) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250);

2) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21);

3) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856);

4) ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688);

5) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości przez:

1) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

2) gromadzenie na skraju chodnika śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji oraz niezagrażający istniejącej zieleni, z zachowaniem minimalnej odległości 1 metra od pni drzew i krzewów;

3) gromadzenie błota, śniegu i lodu uprzątniętego z przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych przy krawędzi jezdni poza terenem przystanku komunikacyjnego, w sposób nieutrudniający zatrzymywanie się pojazdów, wysiadanie i wsiadanie pasażerów;

4) zwalczanie gołoledzi i śliskości pośniegowej odpowiednimi materiałami szorstkimi, które należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania;

5) niezwłoczne usuwanie odpadów powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali (np. gruzu, itp.);

6) utrzymanie w należytym stanie czystości i porządku placów zabaw przeznaczonych do wspólnego użytku.

2. Dla dróg publicznych, placów i przystanków komunikacyjnych należy przewidzieć w razie potrzeby zraszanie nawierzchni, przy czym dla dróg i placów o większym natężeniu ruchu - zwiększyć częstotliwość zraszania.

3. Zarządcy dróg publicznych zobowiązani są do rozmieszczenia koszy ulicznych na odpady w odległości nie większej niż 500 metrów między koszami z zastrzeżeniem, że ilość koszy i odległość między nimi powinna być dostosowana do natężenia ruchu pieszego. Opróżnianie i utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym koszy ulicznych należy do obowiązków zarządcy drogi, na której ustawiony jest kosz.

4. Kosze, o których mowa w ust. 3 powinny być myte i dezynfekowane według zachodzących potrzeb, a w okresie od 1 maja do 30 września nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

5. Wykonanie obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie postępowania z odpadami oraz utrzymania czystości i porządku na terenie budowy, należy do wykonawcy robót budowlanych.

6. Właściciele terenów, na których organizowane są imprezy masowe, lub organizatorzy tych imprez - w porozumieniu z właścicielem - zobowiązani są do:

1) zapewnienia dostatecznej liczby pojemników bądź kontenerów do gromadzenia odpadów w sposób selektywny;

2) odpowiedniej ilości szalet przenośnych;

3) oczyszczenia terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy oraz terenów przyległych, jeśli zachodzi taka potrzeba.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji poprzez urządzenia umożliwiające prawidłowe oczyszczanie ścieków lub gromadzone są w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych, kanalizacji deszczowej lub do ziemi.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że prace związane z naprawą pojazdów nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, a sposób postępowania z powstającymi odpadami będzie zgodny z przepisami szczególnymi.

§ 5. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1) spalania na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków odpadów komunalnych (tworzyw sztucznych, gumy, odzieży, mebli oraz odpadów niebezpiecznych, itp.) oraz odpadów pochodzących z działalności gospodarczej (z wyłączeniem drewna niezanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi);

2) odprowadzania nieoczyszczonych nieczystości ciekłych do rowów otwartych, zbiorników wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowania ich na pola, łąki, itp.

Rozdział 3.
Zasady gromadzenia odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych

§ 6. 1. Obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi na terenach nieruchomości ciąży na ich właścicielach, poprzez:

1) wyznaczenie miejsc do gromadzenia odpadów oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych. Dopuszcza się stosowanie worków foliowych na selektywnie zbierane odpady w zabudowie jednorodzinnej;

2) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości obejmujących następujące rodzaje odpadów:

a) papier;

b) metal;

c) tworzywa sztuczne;

d) szkło;

e) opakowania wielomateriałowe;

f) odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone);

g) odpady wielkogabarytowe;

h) odpady budowlane;

i) zużyte opony;

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

k) przeterminowane leki;

l) zużyte baterie i akumulatory;

3) utrzymywanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym oraz porządku w miejscu ich ustawienia.

2. Przyjmuje się, że średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez osobę zamieszkałą na terenie miasta Jasła wynosi miesięcznie 120 litrów.

3. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałej:

1) o zabudowie jednorodzinnej - 120 litrów;

2) o zabudowie wielolokalowej - 1100 litrów, a w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników dopuszcza się stosowanie pojemników o mniejszej pojemności jednak nie mniejszych niż 120 litrów.

4. Ustala się miesięczną minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, uwzględniając następujące normy:

1) dla lokali handlowych produktów spożywczych i spożywczo-przemysłowych:

a) o powierzchni do 20 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 2 x 120 litrów,

b) o powierzchni powyżej 20 m2 do 50 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 2 x 240 litrów,

c) o powierzchni powyżej 50 m2 do 100 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 4 x 240 litrów,

d) o powierzchni powyżej 100 m2 do 200 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 4 x 240 litrów za pierwsze 100 m2 i pojemnik o pojemności 2 x 240 litrów za każde następne rozpoczęte 50 m2,

e) o powierzchni powyżej 200 m2 do 600 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 8 x 240 litrów za pierwsze 200 m2 i pojemnik 1 x 240 litrów za każde następne rozpoczęte 50 m2,

f) o powierzchni powyżej 600 m2 - pojemnik o pojemności 16 x 240 litrów za pierwsze 600 m2 i pojemnik pojemności 1 x 240 litrów za każde następne rozpoczęte 100 m2.

2) dla lokali handlowych prowadzących sprzedaż mebli (salonów meblowych):

a) o powierzchni do 25 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 1 x 120 litrów,

b) o powierzchni powyżej 25 m2 do 50 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 1 x 240 litrów,

c) o powierzchni powyżej 50 m2 do 100 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 2 x 240 litrów,

d) o powierzchni powyżej 100 m2 do 150 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 3 x 240 litrów,

e) o powierzchni powyżej 150 m2 do 200 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 4 x 240 litrów,

f) o powierzchni powyżej 200 m2 do 600 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 4 x 240 litrów za pierwsze 200 m2 i pojemnik o pojemności 1 x 240 litrów za każde następne rozpoczęte 100 m2,

g) o powierzchni powyżej 600 m2 - pojemnik o pojemności 8 x 240 litrów za pierwsze 600 m2 i pojemnik o pojemności 120 litrów za każde następne rozpoczęte 100 m2 powierzchni.

3) dla pozostałych lokali handlowych:

a) o powierzchni do 20 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 1 x 120 litrów,

b) o powierzchni powyżej 20 m2 do 50 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 1 x 240 litrów,

c) o powierzchni powyżej 50 m2 do 200 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 240 litrów za każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni,

d) o powierzchni powyżej 200 m2 do 600 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 4 x 240 litrów za pierwsze 200 m2 powierzchni i pojemnik o pojemności 240 litrów za każde następne rozpoczęte 100 m2 powierzchni,

e) o powierzchni powyżej 600 m2 - pojemnik o pojemności 8 x 240 litrów i pojemnik o pojemności 120 litrów za każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni.

4) dla lokali gastronomicznych:

a) o powierzchni do 20 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 4 x 120 litrów,

b) o powierzchni powyżej 20 m2 do 50 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 4 x 240 litrów,

c) o powierzchni powyżej 50 m2 do 100 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 8 x 240 litrów,

d) o powierzchni powyżej 100 m2 do 400 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 8 x 240 litrów za pierwsze 100 m2 i pojemnik o pojemności 2 x 240 litrów za każde następne rozpoczęte 50 m2 powierzchni;

e) o powierzchni powyżej 400 m2 - pojemnik o pojemności 20 x 240 litrów za pierwsze 400 m2 i pojemnik o pojemności 1 x 240 litrów za każde następne rozpoczęte 50 m2 powierzchni.

5) dla zakładów rzemieślniczych typu: szewc i krawiec:

a) o powierzchni do 25 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 1 x 120 litrów,

b) o powierzchni powyżej 25 m2 do 50 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 1 x 240 litrów,

c) o powierzchni powyżej 50 m2 do 100 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 2 x 240 litrów,

d) o powierzchni powyżej 100 m2 do 200 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 2 x 240 litrów za pierwsze 100 m2 i pojemnik 240 litrów za każde następne rozpoczęte 50 m2 powierzchni,

e) o powierzchni powyżej 200 m2 - pojemnik o pojemności 4 x 240 litrów za pierwsze 200 m2 i pojemnik 240 litrów za każde następne rozpoczęte 100 m2 powierzchni.

6) dla zakładów usługowych:

a) o powierzchni do 25 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 2 x 120 litrów,

b) o powierzchni powyżej 25 m2 do 50 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 2 x 240 litrów,

c) o powierzchni powyżej 50 m2 do 100 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 4 x 240 litrów,

d) o powierzchni powyżej 100 m2 do 200 m2 włącznie - pojemniki o pojemności 4 x 240 litrów za pierwsze 100 m2 powierzchni i pojemnik o pojemności 1 x 240 litrów za każde następne rozpoczęte 50 m2 powierzchni,

e) o powierzchni powyżej 200 m2 - pojemnik o pojemności 6 x 240 litrów za pierwsze 200 m2 i pojemnik 240 litrów za każde następne rozpoczęte 50 m2 powierzchni.

7) dla zakładów mechaniki pojazdowej i diagnostyki:

a) o powierzchni do 25 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 2 x 120 litrów,

b) o powierzchni powyżej 25 m2 do 50 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 2 x 240 litrów,

c) o powierzchni powyżej 50 m2 do 100 m2 włącznie - pojemnik o pojemności 4 x 240 litrów,

d) o powierzchni powyżej 100 m2 - pojemniki o pojemności 4 x 240 litrów za pierwsze 100 m2 powierzchni i pojemnik o pojemności 1 x 240 litrów za każde następne rozpoczęte 100 m2 powierzchni.

8) dla zakładów produkcyjnych - 70 litrów na każdego pracownika;

9) dla szkół wszelkiego typu - 15 l na każdego ucznia (studenta) i 50 l na każdego pracownika;

10) dla przedszkoli - 20 l na każde dziecko i 50 l na każdego pracownika;

11) dla żłobków - 70 l na każde dziecko i 50 l na każdego pracownika;

12) dla urzędów, banków, itp. - 70 l na każdego pracownika;

13) dla szpitali - 20 l na każde łóżko i 50 l na każdego pracownika;

14) dla budynków zamieszkania zbiorowego - 20 l na każde łóżko i 50 l na każdego pracownika;

15) dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą prowadzoną w niewydzielonym lokalu i nie zatrudniających żadnych pracowników - pojemnik o pojemności 120 litrów.

5. Ilość i wielkość pojemników stanowiących wyposażenie nieruchomości musi być dostosowana do liczby osób zamieszkałych na nieruchomości oraz uwzględniać ilość wytwarzanych odpadów, częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem ust. 2.

6. Odpady powstałe w wyniku remontu i modernizacji na terenie nieruchomości należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach. Odpady powinny być zabezpieczone przed pyleniem.

7. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe, itp.) odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych.

8. Odpady komunalne wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny są odbierane z nieruchomości zamieszkałych 2 razy w roku (wiosną i jesienią) według harmonogramu. W pozostałym okresie odpady te należy dostarczać we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej.

9. Baterie należy gromadzić w specjalnych pojemnikach zlokalizowanych w:

1) placówkach oświatowych (w ramach realizowanego programu edukacyjnego w szkołach i przedszkolach);

2) Urzędzie Miasta w Jaśle;

3) instytucjach, które przystąpiły do programu zbiórki zużytych baterii.

10. Przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w Urzędzie Miasta w Jaśle lub w aptekach, które przystąpiły do programu zbiórki przeterminowanych leków.

11. Zużyte akumulatory należy przekazywać sprzedawcy przy zakupie nowego akumulatora.

12. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeznaczony dla gospodarstw domowych, jest nieodpłatnie przyjmowany przez zbierających zużyty sprzęt lub podmioty uprawnione do zbierania zużytego sprzętu o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, o których mowa w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W szczególności w punktach sprzedaży detalicznej lub hurtowej, przy zakupie sprzętu, o ile sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Wykaz tych punktów, z adresami jest umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle.

13. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie miasta Jasła to:

1) kosze uliczne;

2) pojemniki lub kontenery na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 7000 l (KP-7);

3) worki do selektywnej zbiórki odpadów;

4) kontenery przeznaczone na odpady budowlane i remontowe;

5) pojemniki na odpady niebezpieczne (np. na przeterminowane leki, zużyte baterie).

14. Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach wyłącznie do tego celu przeznaczonych i odpowiednio oznaczonych, o ujednoliconych kolorach:

1) niebieskich, z przeznaczeniem na papier o pojemności 120 - 1100 l;

2) żółtych, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe o pojemności 120 - 1100 l;

3) zielonych, z przeznaczeniem na szkło o pojemności 120 - 1100 l;

4) brązowych, z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji o pojemności 120 - 1100 l;

5) szarych, z przeznaczeniem na odpady z remontów i budów o pojemności dostosowanej do gromadzonych odpadów.

15. Odpady komunalne, które są zbierane w sposób nieselektywny oraz odpady stanowiące pozostałość po selektywnej zbiórce odpadów należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach wyłącznie do tego celu przeznaczonych w kolorze czarnym. Dopuszcza się stosowanie pojemników w innym kolorze pod warunkiem oznaczenia pojemnika napisem "zmieszane odpady" lub "pozostałość po segregacji".

16. W miejscach, w których ze względów technicznych występują trudności w usytuowaniu pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów, dopuszcza się stosowanie worków foliowych do gromadzenia odpadów. Kolor worka i oznaczenia na nim umieszczone powinny spełniać wymogi dotyczące pojemników, określone w ust. 14.

17. Odpady zielone powstające w wyniku pielęgnacji ogrodów powinny być kompostowane we własnym zakresie pod warunkiem, że nie będzie to stanowiło uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.

18. Pojemniki i inne urządzenia do zbierania odpadów powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla podmiotu odbierającego odpady, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla osób zamieszkałych na nieruchomości lub osób trzecich.

19. Miejsca do gromadzenia odpadów, w tym pojemniki, altany śmietnikowe i inne przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych wytworzonych na terenie o zabudowie wielolokalowej należy oznaczyć w taki sposób aby wiadomym było, dla których nieruchomości są one przeznaczone.

20. Mając na uwadze zasady bezpiecznego i racjonalnego gromadzenia odpadów, zabrania się:

1) umieszczania odpadów zebranych selektywnie, odpadów niebezpiecznych (określonych w ustawie o odpadach, m.in.: baterii, przeterminowanych leków, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, itp.) oraz odpadów produkcyjnych i pochodzących z działalności gospodarczej w pojemnikach z niesegregowanymi odpadami komunalnymi lub pozostałością po selektywnej zbiórce odpadów;

2) wrzucania odpadów, które nie są zbierane w sposób selektywny, do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów;

3) jednostkom handlowym wrzucania do pojemników, które są przeznaczone na niesegregowane odpady komunalne, przeterminowanych lub nieprzydatnych do spożycia produktów spożywczych;

4) wystawiania pod kosze uliczne oraz wrzucania do koszy ulicznych odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych i w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej;

5) wyrzucania do miejsc, o których mowa w § 6 ust. 19 odpadów wytworzonych na innych nieruchomościach, niż te dla których ww. miejsca zostały przeznaczone;

6) gromadzenia w tym samym pojemniku lub worku odpadów zielonych łącznie z odpadami zmieszanymi lub pozostałością po selektywnej zbiórce odpadów;

7) zabierania odpadów z pojemników, altan śmietnikowych i innych miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów przez osoby lub podmioty nieuprawnione przez gminę;

8) gromadzenia w workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów typu papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe odpadów zielonych, zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości po selektywnej zbiórce odpadów;

9) wystawiania odpadów (worków i pojemników) do odbioru poza terminami wskazanymi w harmonogramach odbioru.

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do odprowadzania nieczystości ciekłych do istniejącej sieci kanalizacji lub, jeżeli brak sieci kanalizacji sanitarnej, do szczelnego zbiornika bezodpływowego lub do przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych.

2. Właściciele nieruchomości zabudowanych, wyposażonych w szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych, zobowiązani są na własny koszt do przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie nie dłuższym niż jeden rok, licząc od dnia przekazania jej do eksploatacji. Warunki techniczne wykonania i odbioru przyłącza wymagają uzgodnień z podmiotem eksploatującym sieć kanalizacji sanitarnej.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy nieruchomości, dla których budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

4. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych odbywa się na podstawie zgłoszenia właściciela nieruchomości uprawnionemu podmiotowi, z którym podpisał umowę na odbiór nieczystości ciekłych. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie 2-óch dni roboczych od zgłoszenia.

5. Pracownicy podmiotu uprawnionego są zobowiązani do natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń powstałych w wyniku załadunku i transportu odpadów i nieczystości ciekłych.

6. Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 8. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z podmiotem uprawnionym.

§ 9. 1. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości nie może być rzadsza niż:

1) dla odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) lub pozostałości po segregacji:

a) z zabudowy jednorodzinnej -nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem odbioru,

b) z zabudowy wielolokalowej - według potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na tydzień;

2) dla odpadów selektywnie zbieranych typu: papier, szkło, tworzywa sztuczne / metal / opakowania wielomateriałowe:

a) z obszarów o zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem odbioru,

b) z obszarów o zabudowie wielolokalowej, według potrzeb, ale nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;

3) dla odpadów wielkogabarytowych dwa razy w roku (wiosną i jesienią) zarówno z obszarów o zabudowie jednorodzinnej jak i wielolokalowej.

4) odpady budowlane i odpady z remontów na indywidualne zgłoszenie właściciela;

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dwa razy w roku (wiosną i jesienią) zarówno z obszarów o zabudowie jednorodzinnej jak i wielolokalowej.

2. Odpady komunalne z terenu nieruchomości winny być wywożone z częstotliwością zapewniającą utrzymanie pojemników i otoczenia w należytej czystości, niedopuszczającą do ich przepełnienia lub przeciążenia.

3. Kosze uliczne winny być opróżniane z częstotliwością niedopuszczającą do ich przepełnienia, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

4. Usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się według potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

5. W przypadku działalności handlowo-usługowych prowadzonych poza budynkami wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.

6. Odbieranie odpadów zielonych powinno odbywać się według harmonogramu.

7. Odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport odpadów i nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości dopuszczalne jest od poniedziałku do soboty w godz. od 600 do 2000.

8. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przechowywania dowodów płacenia oraz umowy dot. usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych za okres ostatnich 2 lat, w celu okazania wymienionych dokumentów uprawnionym przedstawicielom Burmistrza Miasta Jasła.

9. W przypadku stwierdzenia przez uprawnionego przedstawiciela Burmistrza Miasta Jasła braku zawarcia umowy przez właściciela nieruchomości, o której mowa w par. 8 opróżnianie zbiorników bezodpływowych zostanie zorganizowane w trybie decyzji Burmistrza Miasta Jasła zgodnie z ustawą.

10. Zabrania się spławiania do wód śniegu i błota pośniegowego wywożonego z terenów zanieczyszczonych, a w szczególności z miejsc publicznych miasta, z dróg, parkingów, terenów przemysłowych, baz transportowych, itp. Dopuszcza się ich składowanie wyłącznie na terenach do tego wyznaczonych, spełniających wymogi obowiązujących przepisów prawnych.

§ 10. 1. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do jego przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię terenu, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

2. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna zapewnić odwiezienie do stacji zlewnych nieczystości ciekłych w ilości odpowiadającej ilości wody zużytej do celów bytowych. Przyjmuje się, że średnia ilość nieczystości ciekłych wytwarzanych w gospodarstwie domowym przez osobę zamieszkałą na terenie miasta Jasła wynosi miesięcznie 3 m3.

3. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków wynika z ich instrukcji eksploatacji.

§ 11. System gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązuje do:

1. Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35 %

przyjmując za podstawę obliczenia masę tych odpadów, wytworzoną w roku 1995, wynoszącą 6014 ton.

2. Osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r.:

1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;

2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

§ 12. Nieczystości ciekłe należy usuwać wyłącznie do stacji zlewnych.

§ 13. 1. Do odbierania odpadów komunalnych należy używać samochodów specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych samochodów asenizacyjnych.

2. Pojazdy, o których mowa w ust. 1, powinny spełniać wymagania określone w odrębnych przepisów.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 14. 1. Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym systemem selektywnego zbierania.

2. Odpady komunalne zmieszane, odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowane tylko i wyłącznie w ramach danego regionu gospodarki odpadami.

3. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji mogą być wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 16. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:

1) prowadzenie psa na uwięzi, z zastrzeżeniem ust. 2; pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec;

2) stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi, z zastrzeżeniem ust. 3;

3) nie wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych, bez zgody właściciela, do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak lecznice, wystawy, itp. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników;

4) nie wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren Parku Miejskiego przy ul. Kołłątaja w Jaśle, skwerów (Św. Antoniego, przy ul. Asnyka i ul. Czackiego), placów zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk, terenów rekreacyjnych, terenów szkolnych i przedszkolnych, boisk, w tym boisk szkolnych i ogródków przedszkolnych oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej Jasła;

5) usuwanie niezwłocznie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych (zieleńcach, parkach, pasach rozdziału dróg, itp.). Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów - przewodników. Dopuszcza się wyrzucanie psich odchodów do koszy ulicznych pod warunkiem, że są one umieszczone w worku foliowym lub papierowym;

6) nie dopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;

7) nie pozostawianie bez właściciela psów i innych zwierząt w obrębie nieruchomości niezamieszkałych lub nieużytkowanych.

2. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem, jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.

3. Zwolnienie ze smyczy psów bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

4. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.

§ 17. 1. Właściciele psów zobowiązani są do:

1) zarejestrowania i oznakowania psa w terminie 14 dni od wejścia w jego posiadanie w sposób umożliwiający identyfikację właściciela psa;

2) w przypadku psa rasy uznawanej za agresywną - uzyskania zezwolenia Burmistrza Miasta Jasła na utrzymywanie psa takiej rasy;

3) uiszczania należnych opłat od posiadania psów w wysokości ustalonej przez Radę Miejską Jasła;

4) systematycznego szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy, przeciwko wściekliźnie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zwalczania chorób zakaźnych;

5) okazywania na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, straży miejskiej zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu;

6) wyrejestrowania psa w Urzędzie Miasta w Jaśle w terminie 14 dni od dnia zbycia lub jego padnięcia;

7) wyposażenia psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec.

2. Rejestracji psa dokonuje się w Urzędzie Miasta w Jaśle po okazaniu aktualnego zaświadczenia potwierdzającego przeprowadzenie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.

3. Oznakowanie psa polega na:

1) umieszczeniu na obroży znaczka identyfikacyjnego, które wydawane są nieodpłatnie przy rejestracji psa lub;

2) elektronicznym oznakowaniu (zaczipowaniu) wszczepieniu pod skórę. Numer czipa należy podać pisemnie przy rejestracji psa w Urzędzie Miasta w Jaśle.

4. W przypadku zmiany osoby utrzymującej psa dotychczasowy posiadacz i nowy posiadacz są zobowiązani zawiadomić podmiot określony w ust. 2 w terminie 14 dni o tej zmianie.

5. W budynkach wielolokalowych osoba utrzymująca psa ma obowiązek zgłosić ten fakt w administracji.

6. O dokonaniu zgłoszenia administrator informuje Burmistrza Miasta Jasła na koniec każdego półrocza.

§ 18. Właściciele zwierząt domowych w przypadku podejrzenia zachorowania zwierząt na chorobę zakaźną zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia najbliższego lekarza weterynarii lub Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jaśle.

§ 19. Osoby utrzymujące gady, płazy, ptaki, owady oraz inne zwierzęta w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć te lokale przed wydostaniem się zwierząt z pomieszczenia.

§ 20. Miasto Jasło zapewnia ochronę przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki poprzez ich interwencyjne wyłapywanie oraz zapewnienie im opieki i schronienia.

§ 21. Zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie zwierząt nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt oraz znęcanie się nad nimi (w tym także szczucie, drażnienie i płoszenie) jest zabronione.

§ 22. Postanowienia Rozdziału 6 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich

§ 23. 1. Wprowadza się zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach Miasta Jasła przyległych do:

1) ulic w obrębie Osiedla Śródmieście: Armii Krajowej, Asnyka, Basztowa, Bednarska, Cmentarna, Czackiego, Ducala, Floriańska do torów kolejowych, Gołębia, Hutnicza, Igielna, Jana Pawła II, Kadyiego, Karmelicka, Kasprowicza, Kazimierza Wielkiego do mostu na rzece Jasiołce, Kilińskiego, Kochanowskiego, Kołłątaja, Koralewskiego, Kościuszki, Modrzejewskiego, PCK, Piotra Skargi do kładki, Plac Bartłomieja, Plac Żwirki i Wigury, Rejtana, Rynek, Sobieskiego, Staszica, Stroma, Śniadeckich, Targowa, Tkaczowa, Wałowa, Wyspiańskiego, Zielona, 1 Maja;

2) ulic w obrębie Osiedla Mickiewicza: Boh. Monte Cassino, Dziedzica, Franciszkańska, Hubalczyków, Jagiełły, Krasińskiego, Madejewskich, Mickiewicza do mostu na rzece Wisłoce, Obrońców Westerplatte, Pawłowskiego, Sikorskiego, M.C. Skłodowskiej, Słowackiego, Szajnochy, Szkolna, Szopena, Zyndrama z Maszkowic;

3) ulic w obrębie Osiedla Kopernika: Baczyńskiego, Dworcowa, Grota Roweckiego, Kopernika, Kraszewskiego, Lenartowicza, Metzgera, Moniuszki, Paderewskiego, Partyzantów, Polna, W. Pola, Ujejskiego, Za Bursą, 3 Maja.

2. Na pozostałym obszarze dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem nieruchomości:

1) o zabudowie wielolokalowej;

2) o zabudowie jednorodzinnej, położonych na terenach o zabudowie wielolokalowej;

3) na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej;

4) na których znajdują się budynki zamieszkania zbiorowego.

3. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

1) zostaną zapewnione zwierzętom odpowiednie pomieszczenia gospodarskie;

2) wytwarzane podczas chowu zwierząt odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym z wymogami niniejszego regulaminu i nie będą powodowały zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

3) chów zwierząt nie będzie powodował uciążliwości, w szczególności zapachowych, hałasu dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich;

4) drób utrzymywany na nieruchomości musi zostać zabezpieczony przed opuszczeniem tej nieruchomości;

5) hodowlę gołębi należy prowadzić w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenów przeznaczonych do wspólnego użytku oraz nieruchomości sąsiednich.

4. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie zobowiązane są do zachowania środków ostrożności gwarantujących bezpieczeństwo otoczeniu, a w szczególności w czasie wyprowadzania zwierząt w miejsca publiczne (w sposób nie utrudniający ruchu drogowego, zabezpieczenie odpowiedniej uwięzi).

5. Właściciele zwierząt gospodarskich w przypadku podejrzenia zakażenia zwierząt chorobą zakaźną zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia najbliższego lekarza weterynarii lub Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jaśle.

6. Właściciele padłych zwierząt gospodarskich zobowiązani są do przekazywania zwłok zwierząt do punktów usuwania i unieszkodliwiania.

§ 24. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych po zwierzętach.

§ 25. Pszczoły winny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 5 m od granicy nieruchomości - w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 26. 1. Obowiązkową deratyzacją objęte są obszary zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, obiekty użyteczności publicznej, obsługi ludności oraz nieruchomości w obrębie których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie.

2. Obowiązek ten w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych może być realizowany tylko w miarę potrzeb.

3. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się 2 razy w roku, w miesiącu kwietniu i październiku.

4. Obowiązek deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, którzy ponoszą koszty jej przeprowadzenia oraz zapewniają zbiórkę padłych gryzoni wraz z resztkami trucizn oraz ich unieszkodliwienie.

5. W okresie przeprowadzania deratyzacji, celem wyeliminowania zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, należy zachować szczególna ostrożność w obrębie miejsc wyłożenia środków chemicznych. Miejsca te winny być oznakowane i oznaczone napisem "Uwaga trucizna" lub o podobnej treści.

6. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne Burmistrz Miasta Jasła, w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Jaśle, określi w drodze zarządzenia obszary i terminy przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji.

Rozdział 9.
Przepisy końcowe

§ 27. Kontrolę i egzekwowanie przepisów Regulaminu powierza się uprawnionym przedstawicielom Burmistrza Miasta Jasła.

§ 28. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie, podlega karze grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2 i ust. 2a ustawy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe