| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/576/16 Rady Miasta Krosna

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości obiektów sportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2016 r. poz. 446) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

uchwala się , co następuje :

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części o charakterze ogólnodostępnym, zajęte wyłącznie na prowadzenie zadań z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji ruchowej.

2. Zwolnieniu podlegają następujące obiekty sportowe zajęte wyłącznie na prowadzenie zadań z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji ruchowej, wraz z zajętym przez nie gruntem:

1) stadiony,

2) boiska o nawierzchni sztucznej i naturalnej,

3) hale sportowe o konstrukcji stałej i pneumatycznej,

4) hale namiotowe,

5) korty tenisowe kryte i odkryte,

6) strzelnice sportowe,

7) siłownie,

8) parki linowe,

9) ścianki wspinaczkowe,

10) tory kartingowe i tory rowerowe,

11) lodowiska,

12) baseny kryte i odkryte,

13) przystanie rzeczne

oraz infrastruktura towarzysząca obiektom wymienionym w pkt 1-13, za wyjątkiem zajętej na prowadzenie innej działalności gospodarczej, niż działalność opisana w ust.2.

§ 2. 1. Zwolnienie do podatku od nieruchomości udzielane na podstawie niniejszej uchwały przysługuje podatnikowi, który złoży deklarację na podatek od nieruchomości na druku DN-1, a w przypadku osób fizycznych informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych na druku IN-1, w terminach określonych w art.6 ust.6 lub art.6 ust.9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz.716).

2. Podatnik będący przedsiębiorcą jest zobowiązany dołączyć do odpowiedniego dokumentu, o którym mowa w ust.1:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w tym okresie - na druku stanowiącym załącznik nr 1, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w tym okresie - na druku stanowiącym załącznik nr 2;

2) informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis określoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz.311 z późn.zm.) na formularzu stanowiącym załącznik do tego rozporządzenia, którą należy składać co roku przez cały okres korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości.

3. Podatnik nabywa prawo do zwolnienia za dany rok podatkowy, w przypadku złożenia organowi udzielającemu pomocy kompletu dokumentów wymienionych w ust.1 i 2, w terminie do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego.

4. Podatnik nabywa prawo do zwolnienia w trakcie roku podatkowego, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złoży organowi udzielającemu pomocy komplet dokumentów wymienionych w ust.1 i 2.

5. Zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały nie stosuje się do podatnika posiadającego zaległości w zapłacie zobowiązań wobec Gminy Miasto Krosno.

§ 3. 1. Podatnik będący przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w uchwale, zobowiązany jest każdorazowo w terminie 14 dni od dnia otrzymania pomocy de minimis nie objętej uchwałą, do przedkładania przez cały okres zwolnienia zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis.

2. Podatnik korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do składania w żądanym terminie - na wniosek organu udzielającego zwolnienia, dodatkowych informacji potwierdzających uprawnienia do korzystania ze zwolnienia.

3. Podatnik, który uzyskał pomoc, zobowiązany jest przechowywać dokumenty z nią związane przez okres co najmniej 10 lat od dnia jej udzielenia w ramach tej uchwały.

§ 4. 1. W przypadku utraty prawa do uzyskania zwolnienia podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy o tym fakcie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

2. Podatnik traci prawo do zwolnienia w przypadku wprowadzenia w błąd organu podatkowego co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia.

3. Podatnik, o którym mowa w ust.1 i 2, traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

4. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1 traci prawo do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

5. W przypadku utraty prawa do zwolnienia, podatnik zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia, wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 5. 1. Zwolnienie, o którym mowa w niniejszej uchwale, udzielane podatnikowi będącemu przedsiębiorcą, stanowi pomoc de minimis.

2. Udzielanie pomocy de minimis następuje na warunkach i zasadach określonych w uchwale oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

3. Wartość brutto udzielonej pomocy de minimis, liczonej łącznie z wartością brutto innej pomocy de minimis w rozumieniu art.3 ust.2 rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.), bez względu na formę i źródło jej pochodzenia, otrzymanej przez jej beneficjenta w okresie 3 kolejnych lat kalendarzowych, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro.

4. Równowartość pomocy w euro ustala się zgodnie z art.11 ust.3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.

Przewodniczący Rady Miasta Krosna


Zbigniew Kubit


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/576/16
Rady Miasta Krosna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/576/16
Rady Miasta Krosna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Ekspresowe finansowanie należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »