| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/176/16 Rady Miejskiej w Lesku

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych

Rada Miejska w Lesku
uchwala, co następuje:

§ 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą odbierane odpady komunalne:

1. z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej stosującej odbiór indywidualny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesko:

1) umieszczone w workach oznaczonych kodem kreskowym identyfikującym właściciela nieruchomości następujące odpady:

a) zmieszane odpady komunalne,

b) papier i tektura,

c) opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe,

d) opakowania szklane bezbarwne

e) opakowania szklane kolorowe,

f) metale oraz opakowania z blachy stalowej i aluminiowej,

2) nie wymagające umieszczania w workach lub pojemnikach:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

3) umieszczone pojemnikach wydzierżawionych od przedsiębiorcy:

a) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano - architektonicznej;

2. z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej stosującej wspólny odbiór określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesko oraz z nieruchomości niezamieszkałych:

1) umieszczone w pojemnikach odpady:

a) zmieszane odpady komunalne,

b) papier i tektura,

c) opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe,

d) opakowania szklane bezbarwne

e) opakowania szklane kolorowe,

f) metale oraz opakowania z blachy stalowej i aluminiowej,

2) nie wymagające umieszczania w workach lub pojemnikach:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

3) umieszczone pojemnikach wydzierżawionych od przedsiębiorcy:

a) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano - architektonicznej;

3. z nieruchomości zamieszkałych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujące odpady:

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyte opony,

4) odpady ulegające biodegradacji,

5) chemikalia,

6) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

4. Do punktu selektywnego zbierania odpadów właściciele nieruchomości mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne: papier i tekturę, opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe, opakowania szklane bezbarwne i kolorowe, opakowania z blachy stalowej i aluminiowej oraz metale, odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, a także meble i inne odpady wielkogabarytowe, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 2. 1. Odpady odbierane z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych poddawane są kontroli zawartości poszczególnych pojemników lub worków pod względem zgodności z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesko.

2. W przypadku stwierdzenia w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów niezgodnych z ich przeznaczeniem cała zawartość pojemnika lub worka zostaje zakwalifikowana do odpadów zmieszanych.

3. Dla każdej nieruchomości, wyliczany jest wskaźnik poziomu segregacji odpadów jako udział procentowy ilości odpadów wysegregowanych, w łącznej ilości odpadów zmieszanych i wysegregowanych. Wskaźnik poziomu segregacji odpadów jest potwierdzeniem prowadzonej przez właściciela nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów oraz podstawą do ustalenia niższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) Z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, nie rzadziej niż:

a) odpady zmieszane - co dwa tygodnie;

b) zbierane selektywnie: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, - raz w miesiącu;

c) odpady ulegające biodegradacji - co tydzień,

d) pozostałe zbierane selektywnie - co pół roku;

2) Z obszarów zabudowy wielorodzinnej, z terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz z terenów niezamieszkałych nie rzadziej niż:

a) odpady zmieszane - codziennie z wyłączeniem niedziel;

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne opakowania wielomateriałowe , - raz w miesiącu;

c) odpady ulegające biodegradacji - co tydzień

d) pozostałe zbierane selektywnie - co pół roku;

3) Z terenów publicznych odpady gromadzone w koszach - trzy razy w tygodniu;

4) Odpady z cmentarzy:

- w miesiącach: kwiecień i listopad: dwa razy w miesiącu,

- w pozostałych miesiącach: jeden raz w miesiącu.

2. Szczegółowe terminy odbioru odpadów komunalnych zostaną określone w harmonogramie dostarczanym właścicielom nieruchomości w formie ulotki oraz publikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lesko.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lesko.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/222/12 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku


Tomasz Bebkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »