| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/106/2016 Rady Miejskiej w Sieniawie

z dnia 24 czerwca 2016r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sieniawa

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku, Rada Miejska w Sieniawie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sieniawa zwany dalej "Regulaminem" określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta i gminy Sieniawa, dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych;

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. 1. Treść regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:

1) z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250),

2) z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)

3) z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 213 r. , poz. 856 z późn. zm.),

4) z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688),

5) z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r., poz. 921 z późn. zm.),

6) z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r., poz. 687),

7) z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz.380),

8) z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 150),

9) z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2015 r., poz. 1892)

10) z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290)

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a przedsiębiorca odbierający odpady do odbierania następujących wyselekcjonowanych odpadów komunalnych:

1) papieru i makulatury,

2) szkła bezbarwnego i kolorowego,

3) tworzywa sztucznego,

4) metali (np. puszki, drobny złom),

5) opakowań wielomateriałowych (np. opakowania po napojach),

6) przeterminowanych leków i chemikaliów,

7) zużytych baterii i akumulatorów,

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych

11) zimny popiół i żużel ,

12) zużytych opon,

13) odpady biodegradowalne

14) odpady zielone,

15) pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych.

2. Odpady o których mowa w ust.1 zbierane i odbierane będą z częstotliwością i na zasadach określanych w rozdziale IV niniejszego regulaminu.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników zobowiązani są do niezwłocznego uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z tych chodników w sposób mechaniczny lub ręczny.

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na złożeniu ich w miejscu umożliwiającym ich zabranie, nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenie własnej nieruchomości i przy użyciu środków ulegających biodegradacji.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:

1) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym emisji hałasu lub spalin,

2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz wymagania dotyczące ich rozmieszczenia i utrzymania

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.

2. Odpady komunalne zmieszane powstające na terenie nieruchomości winny być gromadzone w znormalizowanych, odpowiednio oznakowanych i przystosowanych pojemnikach o pojemności: 60 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l.

3. Odpady komunalne zmieszane mogą być również umieszczane w odpowiednio oznakowanych workach foliowych o minimalnej pojemności 120 litrów (kolor czarny), kontenerach stalowych o pojemności od 2,2 m3 do 7 m3 lub większych, przystosowanych do obsługi przez specjalistyczne środki transportu.

4. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej stosuje się:

a) worki foliowe (o minimalnej pojemności 120 litrów), w kolorystyce, o której mowa w ust. 5, z przeznaczeniem na odpady z metali, papieru, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych,

b) worki foliowe (o minimalnej pojemności 120 litrów), w kolorystyce, o której mowa w ust. 5, z przeznaczeniem na odpady ze szkła,

c) worki foliowe (o minimalnej pojemności 120 litrów), w kolorze brązowym ,z przeznaczeniem na odpady zielone.

d) worki foliowe (o minimalnej pojemności 120 litrów), w kolorze szarym, z przeznaczeniem na zimny popiół i żużel

5. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej stosuje się pojemniki do selektywnej zbiórki, o pojemności co najmniej 1100 l w następującej kolorystyce:

1) niebieski - z przeznaczeniem na odpady z papieru,

2) biały - z przeznaczeniem na odpady ze szkła,

3) żółty - z przeznaczeniem na odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

6. Pojemniki do selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej mogą być ustawiane w tzw. Lokalnych Punktach Selektywnego Zbierania, w których docelowo powinno znajdować się 3 pojemniki na poszczególne frakcje - po jednym na każdą frakcję.

7. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów z nieruchomości, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (nieruchomości służące do użytku publicznego - m.in. szkoły, urzędy oraz nieruchomości służące działalności gospodarczej - usługowej, produkcyjnej i innej) stosuje się pojemniki określone w ust. 2,3,4 lub w ust. 5

8. Odpady selektywnie zebrane powinny być wrzucone do odpowiednich pojemników i worków z wyjątkiem odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon, te winny być składowane luzem. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony będą odbierane sprzed posesji w terminie określonym w harmonogramie. W każdym innym terminie odpady te można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wskazanego przez gminę.

9. Ilość i objętość pojemników do gromadzenia odpadów, w które zostanie wyposażona nieruchomość zamieszkała musi być dostosowana do:

1) liczby mieszkańców korzystających z pojemników,

2) średniej ilości odpadów wytworzonych przez jednego mieszkańca w ciągu jednego tygodnia, która na terenie Miasta i Gminy Sieniawa wynosi 30 litrów.

10. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale wytwarzane są odpady komunalne mają obowiązek dostosować pojemność pojemników do swoich potrzeb i wyposażyć nieruchomość w te pojemniki, uwzględniając cykl odbioru odpadów komunalnych oraz poniższe dane:

a) dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych - 2 litry tygodniowo na każdego pracownika lub ucznia, jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 240 litrów,

b) dla lokali handlowych związanych ze sprzedażą produktów spożywczych - 10 litrów na każde 10 m2 tygodniowo powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 240 litrów,

c) dla lokali handlowych innych niż spożywcze - 10 litrów na każde 10 m2 miesięcznie powierzchni użytkowej lokalu jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów,

d) dla lokali gastronomicznych - 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne miesięcznie jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów,

e) dla punktów szybkiej konsumpcji - nie mniej niż 120 litrów na punkt miesięcznie,

f) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - pojemnik 120 litrowy miesięcznie na każdych 10 pracowników,

g) dla domów opieki, szpitali, hoteli - 30 litrów na łóżko tygodniowo, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 litrów,

j) dla cmentarzy - nie mniej niż 0,7 l tygodniowo od grobu,

k) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane do celów rekreacyjno-wypoczynkowych, wykorzystywanych jedynie przez część roku - 14 l tygodniowo.

l) dla targowisk - 20 l tygodniowo na każde stanowisko handlowe.

11. Dopuszcza się sporadyczne zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych w workach, w sytuacji gdy ilość wytworzonych odpadów zmieszanych przekracza minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego na ten rodzaj odpadów.

§ 7. 1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawić na nieruchomości w miejscach odpowiadających przepisom prawa budowlanego w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. W przypadku, gdy wyznaczenie miejsca zbierania odpadów nie jest możliwe na terenie nieruchomości, na której powstają odpady, właściciel nieruchomości obowiązany jest do zapewnienia usytuowania pojemników na odpady komunalne na terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem.

§ 8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd i dostęp pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady.

§ 9. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym porządkowym i technicznym.

Rozdział 4.
Częstotliwość i zasady usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§ 10. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej z terenów wiejskich nie rzadziej niż:

a) zmieszane odpady komunalne - jeden raz w miesiącu,

b) zebrane selektywnie (papier i makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe) - jeden raz w miesiącu,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy w roku w terminie określonym w harmonogramie,

e) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony - dwa razy w roku w terminie określonym w harmonogramie,

f) zimny popiół i żużel - jeden raz w miesiącu.

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej z terenu miasta:

a) zmieszane odpady komunalne - sukcesywnie w miarę zapełnienia pojemników nie rzadziej jednak niż jeden na tydzień,

b) odpady zbierane selektywnie (papier, makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe) - jeden raz w miesiącu,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy w roku w terminie określonym w harmonogramie,

d) odpady ulegające biodegradacji - jeden raz na tydzień,

e) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony - dwa razy w roku w terminie określonym w harmonogramie,

3) z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej z terenu miasta:

a) zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady - jeden raz w miesiącu w okresie od stycznia do marca i od listopada do grudnia oraz dwa razy w miesiącu od kwietnia do października

b) zebrane selektywnie (papier i makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe) - jeden raz w miesiącu,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy w roku w terminie określonym w harmonogramie,

e) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony - dwa razy w roku w terminie określonym w harmonogramie,

f) zimny popiół i żużel - jeden raz w miesiącu.

4) z terenów użytku publicznego:

a) opróżnianie koszy ulicznych następuje sukcesywnie w miarę ich zapełnienia jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,

b) opróżnianie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki surowców wtórnych stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje sukcesywnie w miarę ich zapełnienia, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§ 11. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości w następujący sposób:

1) selektywnie zebrane w stosownych workach i pojemnikach odpady takie jak:

a) papier i makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe należy wystawić przed posesję w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór,

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odpady wielkogabarytowe, zużyte opony należy wystawić przed posesję w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór,

c) przeterminowane leki oraz chemikalia pozbawione ulotek oraz opakowań, które należy zagospodarować jako makulaturę, należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów wskazanego przez gminę,

d) zużyte akumulatory należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów, a baterie należy wrzucać do pojemników ustawionych w sklepach, urzędach, placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa,

e) odpady biodegradowalne (odpady kuchenne, ogrodowe, zielone) można poddawać kompostowaniu na terenie nieruchomości na której powstały lub gromadzić w stosownych workach lub pojemnikach i wystawiać przed posesję w terminie podanym w harmonogramie w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór.

2) niezależnie od ustaleń zawartych w pkt.1 mieszkańcy mogą wszystkie wyselekcjonowane odpady przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów (PSZOK) wskazanego przez gminę. Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK określa uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 12. 1. Nieczystości ciekłe z nieruchomości powinny być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza się odprowadzanie nieczystości ciekłych do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych, jeżeli brak jest w rejonie sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujących zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

3. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, wykluczający zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych oraz zapobiegający powstawaniu procesów gnilnych w zbiorniku.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 13. Zgodnie z planem gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego w gospodarce odpadami komunalnymi należy osiągnąć następujące cele:

1) zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, a także odzysk energii z odpadów,

2) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i budowlanych wszystkich mieszkańców gminy,

3) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 15. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt oraz są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt, a w szczególności dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.

2. Na tereny przeznaczone do wspólnego lub publicznego użytku psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad nim.

3. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psa przewodnika.

4. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich

§ 16. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się hodowlę zwierząt gospodarskich w zabudowie jednorodzinnej i gospodarstwach typu zagrodowego wyposażonych w budynki inwentarskie spełniające wymogi określone w przepisach odrębnych.

§ 17. 1. Osoby prowadzące hodowlę zwierząt gospodarskich powinny dołożyć starań aby zwierzęta były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.

2. Osoby prowadzące hodowlę zwierząt gospodarskich przeciwdziałają zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych nieczystościami powstałymi podczas chowu i hodowli zwierząt oraz przestrzegają przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

3. Zwierzęta gospodarskie powinny mieć zapewnione odpowiednie pomieszczenia do ich hodowli oraz powinny być zabezpieczone przed samowolnym opuszczeniem nieruchomości.

Rozdział 8.
Zasady i sposób przeprowadzania deratyzacji lub dezynsekcji

§ 18. 1. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się dwukrotnie w każdym roku w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi w piwnicach, na strychach, w altanach śmietnikowych, obiektach użyteczności publicznej obsługi ludności oraz w obrębie, których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie.

2. Deratyzację na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i budynkami, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie przeprowadza się w miarę potrzeby.

3. Deratyzacja w miejscach przeznaczonych do zbiorowego gromadzenia odpadów stałych typu altany śmietnikowe, zsypy przeprowadzana jest dwukrotnie, raz w okresie jesiennym i raz w okresie wiosennym.

4. Powszechne akcje deratyzacyjne organizowane są wiosną w terminie od 15 do 30 marca i jesienią od 1 do 15 października.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa.

§ 20. Traci moc:

1) Uchwała Nr XXV.213.2012 Rady Miejskiej W Sieniawie z dnia 04 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sieniawa (Dz.Urz.Woj.Podk. z 2012r. poz. 3196 z późn. zm.),

2) Uchwała Nr XXXI.290.2013 Rady Miejskiej W Sieniawie 29 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.213.2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.

3) UCHWAŁA Nr XXXIX.343.2014 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.213.2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sieniawa

4) Uchwała Nr XLVI.388.2014 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.213.2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sieniawa

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sieniawie


Danuta Król

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »