| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/107/2016 Rady Miejskiej w Sieniawie

z dnia 24 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 j.t.) po wyrażeniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku, Rada Miejska w Sieniawie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Sieniawa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są powstałe na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) odpady komunalne zmieszane - w każdej ilości;

2) odpady ze szkła, papieru, metali i opakowań wielomateriałowych, z tworzyw sztucznych oraz ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sieniawa - w każdej ilości;

3) odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, odpady zielone, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sieniawa - w każdej ilości.

2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina wyposaży nieruchomości zamieszkałe i nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz utrzymywać będzie te pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 3. Na terenie nieruchomości, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ilość odbieranych zmieszanych odpadów komunalnych uzależniona jest od zadeklarowanej liczby pojemników na te odpady.

§ 4. 1. Na terenie zabudowy jednorodzinnej odbiór odpadów z selektywnej zbiórki odbywać się będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem, w odpowiednio oznakowanych, różnokolorowych workach (kolorystyka i pojemność worków zgodna z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sieniawa).

2. Worki na odpady do selektywnej zbiórki dostarczane będą bezpłatnie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, na zasadzie "worek za worek".

3. Dodatkową ilość worków na odpady do selektywnej zbiórki właściciel nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, może bezpłatnie odebrać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa.

4. Na terenie zabudowy wielorodzinnej odbiór odpadów z selektywnej zbiórki odbywać się będzie z odpowiednio oznakowanych pojemników do selektywnej zbiórki, każdorazowo po ich zapełnieniu.

5. Odbiór odpadów z selektywnej zbiórki z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne zobowiązany jest dostarczyć minimum po jednym komplecie worków do selektywnej zbiórki przeznaczonych na odpowiednią frakcję (kolorystyka i pojemność worków zgodna z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sieniawa).

6. W przypadku większej ilości odpadów zbieranych selektywnie właściciel nieruchomości, o którym mowa w ust. 5, może zaopatrzyć się u przedsiębiorcy odbierającego odpady w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki będą przedmiotem dodatkowej umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady.

7. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę.

§ 5. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Sieniawa:

1) selektywnie zbierane odpady (papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe, metal) dla zabudowy jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu ,

2) selektywnie zbierane odpady dla zabudowy wielorodzinnej - jeden raz w miesiącu,

3) selektywnie zbierane odpady - dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - jeden raz w miesiącu.

4) odpady pochodzące z selektywnej zbiórki (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony), w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane będą od właścicieli nieruchomości, gdzie zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z przyjętym harmonogramem, nie rzadziej niż dwa raz w roku.

5) zmieszane odpady komunalne z terenów wiejskich:

a) z obszarów w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu

b) z obszarów zabudowy wielolokalowej - jeden raz na tydzień lub w miarę zapełnienia pojemników

c) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - jeden raz w miesiącu

6) Zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady z terenu miasta :

a) z obszarów w zabudowie jednorodzinnej w okresie od stycznia do marca i od listopada do grudnia - jeden raz w miesiącu

b) z obszarów w zabudowie jednorodzinnej w okresie od kwietnia do października - dwa razy w miesiącu

c) z obszarów zabudowy wielolokalowej - w miarę zapełnienia pojemników, nie rzadziej niż jeden raz na tydzień

d) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w okresie od kwietnia do października - dwa razy w miesiącu a w pozostałych miesiącach jeden raz w miesiącu.

6) zimny popiół i żużel - jeden raz w miesiącu

7) częstotliwość odbioru odpadów zielonych pochodzących z selektywnej zbiórki odbywa się w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku, poprzez dostarczanie bezpośrednio przez mieszkańca do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

8) . Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w nich odpadów, jednak opróżnianie ich winno się odbywać nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu.

§ 6. Harmonogramy, o których mowa w § 4 ust. 1 i 5 oraz w § 5 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały ogłoszone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa.

§ 7. 1. Odbiór odpadów, o których mowa w § 2-5, nie może następować w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

2. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dniem odbioru odpadów komunalnych jest dzień poprzedzający lub dzień następny.

§ 8. 1. Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, w szczególności:

1) przeterminowane leki,

2) chemikalia,

3) zużyte baterie i akumulatory,

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

6) odpady z papieru,

7) odpady ze szkła kolorowego,

8) odpady ze szkła bezbarwnego,

9) odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowaniowe wielomateriałowe,

10) odpady zielone, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji przyjmowane są bezpłatnie w każdej ilości w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

2. Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, przyjmowane są w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w ilości nie większej niż 1 m3 od gospodarstwa domowego rocznie.

3. Dostarczający odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) ma obowiązek umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę PSZOK.

4. Odpady, określone w ust. 1 oraz ust. 2, przyjmowane są przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w godzinach jego otwarcia.

5. Szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa.

§ 9. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) należy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa:

1) pisemnie,

2) telefonicznie pod nr telefonu 16 622 73 01,

3) drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@sieniawa.pl, w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem zgłoszenia.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa.

§ 11. Traci moc Uchwała Nr XXV.214.2012 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 04 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sieniawie


Danuta Król

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »