| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/124/2016 Rady Gminy Besko

z dnia 12 lipca 2016r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Besko

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250), po zaciągnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Gminy Besko uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Besko stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Besko.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXV/176/2013 Rady Gminy Besko z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Besko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Maciej Mermer


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/124/2016
Rady Gminy Besko
z dnia 12 lipca 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BESKO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Besko, zgodnie z wymaganiamwy zi art. 4 ust. 2 usta 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Besko

2) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Besko

3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Besko

4) ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250);

5) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21);

6) regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Besko"

7) nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomości, zgodnie zapisami art. 46 §1 i 461 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 poz. 380);

8) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy;

9) mieszkańcu - należy przez to rozumieć osoby fizyczne mające na terenie gminy miejsce zamieszkania w rozumieniu ust. 2d Rozporządzenia WE NR 763/2008

10) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy, określający częstotliwość ich odbierania, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 oraz art. 6r ust. 3 ustawy;

11) Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanym dalej PSZOK) - należy przez to rozumieć wyznaczone i urządzone miejsce na terenie gminy, w którym są odbierane odpady według poszczególnych frakcji;

12) deklaracji - należy przez to rozumieć wypełniony przez właściciela nieruchomości formularz według wzoru ustalonego Uchwałą Rady Gminy Besko, w celu ustalenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów;

13) pojemnikach na odpady - należy przez to rozumieć worki z tworzyw sztucznych lub kontenery;

14) właścicielach zwierząt domowych - należy przez to rozumieć także ich posiadaczy;

15) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć:

a) przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w gminie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

b) przedsiębiorców posiadających wydane przez Wójta ważne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Wprowadza się wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące:

1. obowiązek selektywnej zbiórki odpadów w podziale na frakcje:

1) tworzywa sztuczne;

2) papier i tektura;

3) metal (drobny złom);

4) szkło;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) odpady ulegające biodegradacji;

7) zużyty sprzęt elektryczni i elektroniczny;

8) przeterminowane leki ;

9) odpady niebezpieczne ( chemikalia);

10) zużyte opony;

11) odpady wielkogabarytowe;

12) odpady budowlane i rozbiórkowe;

13) zużyte baterie i akumulatory;

14) popiół i odpady paleniskowe;

15) odzież i tekstylia;

16) odpady zmieszane,

2. w związku z prowadzeniem selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ustala się:

1) obowiązek urządzenia na terenie nieruchomości miejsca gromadzenia odpadów;

2) obowiązek utrzymywania w należytym stanie sanitarnym miejsca gromadzenia odpadów;

3) obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych wyłącznie w pojemnikach służących do ich gromadzenia;

4) obowiązek wyposażenia nieruchomości w opisane w niniejszym regulaminie w Rozdziale III, pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy),

5) obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy);

6) przy braku sieci kanalizacyjnej obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych (art. 5 ust. 1 pkt 3a ustawy) lub oczyszczania poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy), jeżeli zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy dopuszczają takie rozwiązanie,

3. utrzymanie, niezależnie od obowiązków spoczywających na właścicielach nieruchomości na podstawie art. 5 ustawy, na terenie nieruchomości czystości i porządku, należytego stanu sanitarno-higienicznego, jak również:

1) usuwania z terenu nieruchomości zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów mechanicznych stanowiących odpady w rozumieniu ustawy o odpadach, odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów oraz odpadów budowlanych;

2) likwidowania na własny koszt dzikich wysypisk odpadów komunalnych i innych powstałych w obrębie nieruchomości. Poprzez likwidację rozumie się zebranie, transport i unieszkodliwienie lub wykorzystanie porzuconych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

4. w zakresie mycia i napraw pojazdów samochodowych i mechanicznych:

1) mycie pojazdów samochodowych, poza myjniami, można przeprowadzić na terenie nieruchomości pod warunkiem, iż powstające ścieki odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych po przejściu przez osadnik. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;

2) naprawy pojazdów mechanicznych powinny być przeprowadzane w specjalistycznych warsztatach. Właściciel może dokonywać doraźnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu mechanicznego w obrębie nieruchomości, jeżeli czynności te nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów,

5. obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego spoczywający na właścicielach nieruchomości położonych wzdłuż chodników. Obowiązek, o którym mowa w pkt 5 powinien być realizowany poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

§ 4. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1. właściciel nieruchomości ma obowiązek zaopatrzyć się w odpowiednio oznakowane worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wydawane przez pracowników Urzędu w wyznaczonych miejscach i terminach oraz ma obowiązek używać ich zgodnie z przeznaczeniem, informacja na temat wydawania worków będzie podawana w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej http://www.besko.pl;

2. właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić je w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690);

3. prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła jest obowiązkowe na terenie nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne;

4. powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone z ogrodów i parków w pierwszej kolejności należy poddawać kompostowaniu na terenie nieruchomości w przydomowych kompostownikach lub przekazać w workach oznaczonych etykietą z nadrukiem zawierającym kod kreskowy, w jednoznaczny sposób identyfikujący właściciela nieruchomości;

5. przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed złożeniem do worka przemyć;

6. z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić; można je ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość;

7. opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka;

8. selektywnie zebrane odpady przekazywane są przedsiębiorcy w workach, które należy szczelnie zamknąć oraz opatrzyć je etykietą z nadrukiem zawierającym kod kreskowy, w jednoznaczny sposób identyfikujący właściciela nieruchomości;

9. odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić je przed wejście na teren nieruchomości lub pozostawić otwartym ogrodzone miejsce dostępne z ulicy; na obszarach, na których dojazd samochodu odbierającego odpady do nieruchomości nie jest możliwy, ich właściciele mają obowiązek odpady zebrane selektywnie, jak i zmieszane w wyznaczonych terminach, zwieźć do wyznaczonego miejsca położonego przy drodze, którą porusza się samochód przedsiębiorcy;

10. prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych i nieruchomościach niezamieszkałych: przeterminowanych leków i chemikaliów, w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itd., zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstw domowych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów, w tym ubrań, oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach jest obowiązkowe na terenie nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne;

11. wymienione w pkt 10 odpady należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt ten przyjmuje odpady nieodpłatnie. Do punktu odpady należy dowieźć własnym transportem. Informacje dotyczące lokalizacji punktu oraz godzin jego funkcjonowania dostępne są na stronie internetowej gminy: www.besko.pl Zużyte baterie i akumulatory można również przekazywać do wyznaczonych punktów zlokalizowanych w placówkach użyteczności publicznej na terenie Gminy wyposażonych w odpowiednie pojemniki. Przeterminowane leki można przekazywać do punktów zlokalizowanych w aptekach na terenie Gminy wyposażonych w odpowiednie pojemniki.

12. odpady niebezpieczne z grupy wymienionych w pkt 10 należy gromadzić, a także przygotować do odbioru w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich;

13. odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez placówki służby zdrowia, gabinety lekarskie, apteki powinny być składowane i utylizowane zgodnie z zatwierdzonym programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi (Ustawa o odpadach Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628);

14. właściciel nieruchomości w ramach opłaty może przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty. Odpady niespełniające tego warunku ma obowiązek zagospodarować wykonawca robót;

15. wszelkie frakcje odpadów komunalnych zebrane selektywnie, których przekazanie przedsiębiorcy w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe, należy przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

§ 5. Ustala się następującą częstotliwość w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników oczyszczalni przydomowych:

1. opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do przedsiębiorcy, z którym podpisał umowę; zamówienie musi być zrealizowane w okresie 2 dni od złożenia;

2. częstotliwość opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych wynika z ich pojemności;

3. częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

§ 6. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1. z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zgodnie z harmonogramem, ogłaszanym raz do roku w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej http://www.besko.pl:

a) odbiór pojemników na odpady komunalne niesegregowane ( zmieszane) - dwa razy w miesiącu

b) odbiór pojemników na selektywnie zebrane odpady opakowaniowe- jeden raz w miesiącu

2. ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych, zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię,

2) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się na indywidualne zgłoszenie zarządcy cmentarza,

3) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu; przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu,

4) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych na placach targowych poza budynkami są zobowiązani usuwać odpady codziennie.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników/worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. 1. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:

1) worki o pojemności 80 l do 120 l

2) kosze o pojemności 10 l do 50 l

2. Ustala się średnią ilość zmieszanych odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwie domowym przypadającą na jednego mieszkańca w ilości 80 l na miesiąc.

3. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności uwzględniając średni wskaźnik:

1) właściciele nieruchomości zamieszkałych minimum jeden pojemnik o pojemności 80 l

2) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są nań wytwarzane, a więc prowadzący jakąkolwiek działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do następujących wymagań:

a) minimum jeden pojemnik o pojemności 120l w wypadku prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od rodzaju nieruchomości, w której to ma miejsce oraz każdej nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne,

b) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur, poza wymienionymi niżej - 20l na każdego pracownika oraz 0,5l na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l

c) dla szkół wszelkiego typu - 4l na każdego ucznia i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l

d) dla żłobków i przedszkoli - 5l na każde dziecko i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l

e) dla lokali handlowych - 30l na każde 10m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120l na lokal,

f) dla punktów handlowych poza lokalem - 30l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120l na każdy punkt,

g) dla lokali gastronomicznych - 10l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120l,

h) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120l,

i) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 120l na każdych 10 pracowników, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120l,

j) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. - 20l na jedno łóżko, , jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120l,

k) dla cmentarzy - 3l na miejsce pogrzebowe - co najmniej dwa pojemniki o pojemności 7000 l na selektywnie zbierane odpady biodegradowalne i nieulegające biodegradacji,

l) w wypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady o pojemności 35.

§ 8. Określa się rodzaje i pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:

1) worki do zbiórki odpadów muszą spełniać następujące wymagania:

a) być wykonane z tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE o grubości minimum 0,06mm;

b) posiadać nadruki o z informacją o nazwie Gminy oraz rodzaju odpadu jaki powinien do niego trafić;

c) wyglądać estetycznie, być czytelnie oznakowane naklejką z kodem kreskowym w kolorze określającym rodzaj odpadów, jakie mają być do niego zbierane;

2) pojemność worków powinna wynosić nie mniej niż 80l i nie więcej niż 120l;

3) na wszystkich rodzajach nieruchomości:

a) szkło opakowaniowe należy zbierać do worka koloru zielonego,

b) zmieszane odpady opakowaniowe (tworzywa sztuczne, papier, tekturę metal - drobny złom) należy zbierać do worka koloru żółtego,

c) odpady biodegradowalne do worka koloru brązowego;

d) odpady zmieszane do worka koloru czarnego.

§ 9. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:

1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, peronach kolejowych, w parkach:

a) kosze uliczne o pojemności od 10l do 50l wyposażone w zadaszenie ograniczające możliwość zalania odpadów wodami opadowymi,

b) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,

c) na peronach odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 20m;

2) w centrach handlowych, przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami - zestawy pojemników, przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań, ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury; o pojemności od 35l do 50l, oznakowane w taki sposób, by jednoznacznie wiadomo było jaki rodzaj odpadów powinien być do nich składany.

§ 10. Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych:

1) właściciel nieruchomości niemający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez pobudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do liczby osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie w taki sposób, by jego opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia - przyjmując zużycie wody według wodomierza lub jako równe 3m3/osobę/miesiąc;

2) dla innych obiektów przyjmuje się zużycie wody w następujących ilościach:

a) bary, restauracje, jadłodajnie - 4,5m3/miejsce/miesiąc,

b) kawiarnie - 0,8m3/miejsce/miesiąc,

c) sklepy spożywcze - 3,0m3/zatrudnionego/miesiąc,

d) pozostałe sklepy - 1,2m3/zatrudnionego/miesiąc,

e) apteki - 3,0m3/zatrudnionego/miesiąc,

f) przychodnie lekarskie - 0,48m3/zatrudnionego/miesiąc,

g) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5m3/zatrudnionego /miesiąc,

h) pozostałe zakłady usługowe - 0,45m3/zatrudnionego/miesiąc,

i) zakłady produkcyjne:

- bez natrysków - 0,45m3/zatrudnionego/miesiąc,

- z natryskami - 1,5m3/zatrudnionego/miesiąc;

3) w przypadkach niewymienionych należy przyjąć normy zapisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z dnia 31 stycznia 2002r. Nr 8 poz. 70).

§ 11. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690; z 2003r. Nr 33, poz. 270 i z 2004r. Nr 109, poz. 1156);

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości;

3) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia;

§ 12. Ustala się zasady zachowania bezpieczeństwa podczas eksploatacji pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych. Nieprzestrzeganie tych wymogów może spowodować odmowę odbioru odpadów i zgłoszenie tego faktu gminie:

1) zabrania się gromadzenia w workach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących z działalności gospodarczej;

2) zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;

3) do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki zmieszanych odpadów opakowaniowych nie wolno wrzucać:

a) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,

b) kalki technicznej,

c) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów;

d) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,

e) nieumytych opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,

f) opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych;

g) metali łączonych z innymi materiałami np. gumą

4) do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego nie wolno wrzucać:

a) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),

b) luster,

c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

e) szyb samochodowych;

5) do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji nie można wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów;

6) zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.

Rozdział 4.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 13. 1. W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszania ich objętości oraz racjonalizacji procesu segregacji, wymagane jest:

1) opróżnianie opakowań z pozostałości produktów przed umieszczeniem w pojemniku na odpady,

2) redukowanie objętości odpadów poprzez zgniatanie plastikowych butelek, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem ich w pojemnikach na odpady.

2. Inne wymagania wynikające z WPGO:

1) jako priorytetowe przyjmuje się zbieranie selektywne odpadów ulegających biodegradacji, takich jak odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz odpady ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych;

2) zaleca się stosowanie takich technologii przekształcania odpadów ulegających biodegradacji, w wyniku, których efektem procesu będzie kompost, albo produkt mający właściwości nawozowe;

3) przy zastosowaniu technologii fermentacji odpadów, jako priorytetowe przyjmuje się technologie bazujące na odpadach komunalnych zbieranych selektywnie tak, aby efektem końcowym procesu był biogaz o wartościach energetycznych i kompost;

4) zbieranie selektywne odpadów ulegających biodegradacji traktowane jest jako docelowe i powinno być podstawą wyboru systemu gospodarowania odpadami we wszystkich regionach województwa podkarpackiego;

5) wdrażanie systemu zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji wymaga podjęcia kompleksowych działań informacyjno - edukacyjnych w tym zakresie;

6) powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich;

7) odpady zmieszane o wysokiej zawartości odpadów ulegających biodegradacji mogą być również poddane termicznym procesom przekształcania. Preferowane będą metody termiczne pozwalające na pozyskanie energii z tych odpadów;

8) odpady ulegające biodegradacji typu komunalnego mogą być wspólnie zagospodarowywane z odpadami ulegającymi biodegradacji z przemysłu, z rolnictwa oraz jeśli będzie to uzasadnione technologicznie również z osadami ściekowymi. Jako priorytetowy należy przyjmować taki dobór substratów do procesu, aby w wyniku przekształcenia odpadów ulegających biodegradacji uzyskać biogaz oraz nawóz.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 14. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą także pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 15. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy ponoszenie pełnej odpowiedzialności za zachowanie utrzymywanych zwierząt i sprawowania nad nimi właściwej opieki tak, aby zwierzęta:

1) nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt,

2) nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich,

3) nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego

2. Wyprowadzanie psów bez kagańców i smyczy dozwolone jest jedynie na terenach ogrodzonych nie stanowiących terenów użytku publicznego.

3. Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem oraz pod warunkiem że przebywanie takie nie jest uciążliwe dla sąsiadów i innych osób.

4. W miejscach publicznych psa (lub inne zwierzę, które ze swej natury może być agresywne) należy prowadzić na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie ze smyczy (zdjęcie kagańca) jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i przy zapewnieniu kontroli nad zachowaniem zwierzęcia.

5. Właściciele zwierząt są zobowiązani do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp., a także nieruchomościach innych właścicieli; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów

6. Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny:

1) pomieszczeń użyteczności publicznej,

2) placów gier i zabaw,

3) piaskownic dla dzieci,

4) plaż,

5) kąpielisk,

6) objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy.

§ 16. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Besko określająca "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Besko".

Rozdział 6.
Wymagania odnośnie do utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 17. 1. Chów zwierząt gospodarskich powinien być usytuowany i prowadzony w sposób nie pogarszający warunków zdrowotnych ludzi, w sposób nie powodujący zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, a także nie powodujący zanieczyszczenia środowiska.

2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązani są przestrzegać zapisów § 3 niniejszego regulaminu, a ponadto:

1) zabezpieczyć zwierzęta utrzymywane na nieruchomości przed samowolnym opuszczeniem tej nieruchomości,

2) nie powodować nadmiernych uciążliwości takich jak hałas czy wydzielanie uciążliwych zapachów w stosunku do nieruchomości sąsiednich,

3) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

4) składować obornik w odległości określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości, zanieczyszczać wód powierzchniowych i podziemnych oraz nie mogą być odprowadzane do kanalizacji,

5) uprzątać zanieczyszczenia powodowane przez zwierzęta gospodarskie z chodników i ulic.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 18. W wypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Besko określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji.

§ 19. Sposób i termin przeprowadzenia deratyzacji, o której mowa w ust. 1, każdorazowo zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 20. 1. Osoby, które nie wykonują obowiązków ustalonych w niniejszym regulaminie podlegają karze grzywny na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy.

2. Postępowanie w powyższych sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

§ 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach oraz inne przepisy obowiązujące w tym zakresie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »