| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/138/2016 Rady Gminy Dydnia

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Dydnia oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6m ust. la i ust. 1b oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Dydnia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Dydnia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność.

2. Deklaracja, o której mowa w ust. 1, może być składana w poniższy sposób:

1) osobiście w Urzędzie Gminy w Dydni lub drogą pocztową na adres Urzędu Gminy w Dydni 224, 36-204 Dydnia, na formularzu zgodnie z przyjętym wzorem,

2) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego umieszczonego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej "ePUAP".

3. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub w przypadku nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny deklaracji określa się jako format danych XML, który jest zgodny ze schematem elektronicznym przesłanym do zbioru wzorów na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP,

2) deklarację można składać za pośrednictwem platformy ePUAP,

3) deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

§ 3. 1. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) oświadczenie o pobieraniu nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

2) oświadczenie o pracy poza miejscem stałego zamieszkania,

3) oświadczenie o przebywaniu członka rodziny poza granicami kraju powyżej 1 miesiąca.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XXXIV/285/2013 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwała nr XXVI/224/2013 Rady Gminy Dydnia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Dydnia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dydnia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązywania od 1 sierpnia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Szul


Załącznik do Uchwały Nr XIX/138/2016
Rady Gminy Dydnia
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »