| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/204/2016 Rady Gminy Fredropol

z dnia 14 lipca 2016r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Fredropol

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), Rada Gminy Fredropol po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu, uchwala Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Fredropol, zwany dalej "regulaminem", w następującej treści:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Fredropol dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienia przyjmowania w inny sposób, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, a także odpadów zielonych,

b) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi:

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) miejscu zamieszkania - należy przez to rozumieć miejsce, w których osoby zazwyczaj spędzają czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności spowodowanych różnymi wyjazdami, leczeniem itp.;

2) mieszkańcu - należy przez to rozumieć osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terenie gminy Fredropol;

3) pojemniku - należy przez to rozumieć pojemnik, worek lub kontener przeznaczony do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych wytwarzanych w nieruchomościach;

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, a przedsiębiorca odbierający odpady do odbierania następujących wyselekcjonowanych odpadów:

1) papieru i tektury;

2) tworzyw sztucznych;

3) szkła;

4) metali (np. puszki, złom);

5) opakowań wielomateriałowych (np. opakowania po napojach );

6) oraz powstających w gospodarstwach domowych;

a) mebli i odpadów wielkogabarytowych,

b) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

c) zużytych baterii i akumulatorów

d) zużytych opon,

e) przeterminowanych leków i chemikaliów,

f) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

g) odpadów zielonych:

7) pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych.

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust.1 (bez odpadów budowlanych i rozbiórkowych) zbierane na terenie nieruchomości będą odbierane przez odbierającego odpady zgodnie z ustalonym harmonogramem.

3. Pozbywanie się odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych pochodzących z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych może odbywać się wyłącznie w przygotowanych przez właściciela nieruchomości pojemnikach na indywidualne zgłoszenie.

4. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 zbierane na terenie nieruchomości będą przyjmowane także do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów.

5. Odpady komunalne, o których mowa w ust.1 pkt 3-5 mogą być zbierane i odbierane łącznie.

6. Zaleca się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych, na swoim terenie w przystosowanych do tego celu kompostownikach, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia.

7. W przypadku przekazywania odpadów zielonych przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić je w odpowiednich pojemnikach lub workach. Nie dopuszcza się gromadzenia odpadów zielonych do odbioru luzem.

8. Zakazuje się spalania odpadów ulegających biodegradacji oraz innych odpadów zielonych na otwartej przestrzeni (ogródki działkowe i przydomowe, tereny zielone).

9. Odpady zanieczyszczone azbestem lub zawierające azbest, mogą być przekazane jedynie odbiorcy, posiadającemu stosowne zezwolenie na zbieranie i transport tego odpadu. Postanowienia "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Fredropol" stosuje się odpowiednio.

10. Właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do:

1) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów.

2) bieżącego sprzątania terenu nieruchomości.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników zobowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z tych chodników w sposób mechaniczny lub ręczny.

2. Uprzątnięte z chodnika błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia należy składać w miejscu umożliwiającym ich zabranie, nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi może odbywać się wyłącznie na terenie własnej nieruchomości, pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego ( szczelnego szamba );

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości, przy użyciu czystej wody lub środków ulegających biodegradacji.

2. Prowadzenie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych pojazdów , pod warunkiem niepowodowania nadmiernych uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz zapobiegania negatywnego oddziaływania na środowisko. Powstające w związku z naprawą odpady winny być gromadzone w urządzeniach do tego przeznaczonych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadówkomunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Rodzaj stosowanych pojemników musi zapewniać możliwość ich opróżniania przy użyciu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego do zbiórki odpadów.

§ 7. 1. Pojemność pojemników do zbierania odpadów powinna być dostosowana do określonej w regulaminie częstotliwości odbioru odpadów i ilości wytwarzanych odpadów na terenie nieruchomości.

2. Ilość pojemników oraz ich pojemność winna zapewnić gromadzenie wszystkich wytwarzanych na nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych i zbieranych selektywnie w sposób niepowodujący ich przepełnienia pomiędzy terminami ich opróżniania.

3. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy ( w okresie 1 miesiąca ) :

- dla budynków mieszkalnych 20 l na mieszkańca, jednak, co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość, odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności, co najmniej 60 l;

- dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika;

- dla przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika;

- 10 l - na każdą osobę zatrudnioną w biurach, urzędach, zakładach pracy, przychodniach i praktykach lekarskich, jednak, co najmniej 1 pojemnik 120 l, niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż odpady komunalne,

- 25 l - na każde miejsce dla konsumenta i zatrudnioną osobę, nie mniej jednak niż 120 l na punkt, dla restauracji, barów, niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż odpady komunalne,

- 30 l - na osobę zatrudnioną, nie mniej jednak niż 120 l dla sklepów i punktów usługowych, niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż odpady komunalne,

- 10 l - na każdą działkę na terenie ogródków działkowych/rekreacyjnych w okresie od 1 marca do 31 października, jeżeli działka wyposażona jest w kompostownik lub 15 l na każdą działkę w przypadku braku kompostownika, a poza wymienionym okresem - 5 l na każdą działkę, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l.

4. Przy drogach publicznych oraz na terenach nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego umieszcza się kosze uliczne w ilości odpowiedniej do natężenia ruchu pieszych, w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z nich.

§ 8. 1. Określa się obowiązującą na terenie gminy Fredropol minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady komunalne - o minimalnej pojemności od 110 l do 1100 l

2) kontenery - o minimalnej pojemności od 5000 l do 7000 l

3) kosze uliczne - o minimalnej pojemności od 35 l do 60 l

4) worki - o minimalnej pojemności od 60 l

2. Do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych dozwolone jest stosowanie następujących rodzajów pojemników, kontenerów i worków:

1) w zabudowie jednorodzinnej: pojemniki o minimalnej pojemności 110 l lub worki w kolorze czarnym o podwyższonej wytrzymałości i minimalnej pojemności 110 l;

2) w zabudowie wielorodzinnej : pojemniki o minimalnej pojemności 1100 l lub kontenery o minimalnej pojemności 5000l;

3) przy drogach publicznych i w miejscach udostępnionych do użytku publicznego : kosze uliczne o pojemności minimalnej 35 l;

3. Do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny, takich jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz metal należy stosować :

1) w zabudowie jednorodzinnej: pojemniki lub worki o minimalnej pojemności 110 l w kolorze niebieskim do zbiórki papieru i tektury, pojemniki lub worki o minimalnej pojemności 110 l w kolorze żółtym do zbiórki tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowań wielomateriałowych, pojemniki lub worki o minimalnej pojemności 110 l w kolorze zielonym do zbiórki szkła bezbarwnego i kolorowego;

2) w zabudowie wielorodzinnej: pojemniki o minimalnej pojemności 1100 l w kolorze niebieskim do zbiórki papieru i tektury, w kolorze żółtym do zbiórki tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowań wielomateriałowych, w kolorze zielonym do zbiórki szkła bezbarwnego i kolorowego. Pojemniki służące do zbiórki powyższych odpadów winny posiadać oznaczenie rodzaju gromadzonych w nich odpadów.

4. Do gromadzenia odpadów zielonych należy stosować worki o podwyższonej wytrzymałości w kolorze brązowym i minimalnej pojemności wynosi 110 l.

5. Do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych należy stosować pojemniki o minimalnej pojemności 120 l lub worków z folii polietylenowych o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów.

6. Do gromadzenia odpadów komunalnych wytwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, powstających w obiektach użyteczności publicznej oraz wytwarzanych na nieruchomościach niezamieszkałych dopuszcza się, w zależności od potrzeb, stosowanie wszystkich rodzajów pojemników, o których mowa w ust. 1.

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości w dniu odbioru zobowiązani są zapewnić przedsiębiorcy swobodny dostęp do miejsc gromadzenia odpadów a jeżeli jest to niemożliwe wystawiają pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów przed wejściem na teren nieruchomości w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów.

2. Rodzaj i sposób rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów oraz ich stan techniczny powinny zapewniać:

1) bezpieczeństwo podczas ich opróżniania;

§ 10. 1. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są wystawiać pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych przed ogrodzeniem/wejściem na teren nieruchomości lub w altance śmietnikowej wydzielonej w linii ogrodzenia w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów, w dniach odbioru odpadów najpóźniej do godz. 700.

2. W przypadku utrudnionego dojazdu do nieruchomości pojemniki na odpady należy ustawić w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady.

3. Rodzaj i sposób rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów oraz ich stan techniczny powinny zapewniać :

1) bezpieczeństwo podczas ich opróżniania,

2) możliwość mechanicznego załadunku na środki transportu lub mechanicznego opróżnienia, w przypadku gdy z uwagi na wielkość lub ciężar zgromadzonych odpadów załadunek ręczny nie jest możliwy.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów w należytym stanie porządkowym, sanitarnym i technicznym poprzez :

1) wrzucanie do pojemników o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych,

2) poddawanie pojemników myciu i oczyszczeniu,

3) zamykanie pojemników w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych oraz zwierząt,

4) bieżącą kontrolę szczelności pojemników.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnym zmieszanych nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

2. Pozbywanie się odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa w §3 ust 1 pkt 1-5, powinno odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3. Pozbywanie się odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon odbywać się będzie dwa razy do roku.

4. Selektywna zbiórka odpadów zielonych winna odbywać się w okresie od kwietnia do października z częstotliwością odbioru nie rzadziej niż raz w miesiącu.

5. Pozbywanie się odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych pochodzących z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych odbywać się będzie na indywidualne zgłoszenie.

§ 13. 1. Wytworzone na terenie nieruchomości odpady komunalne wykazane w §13 będą odbierane zgodnie z harmonogramem, w miejscu ich zebrania, przez przedsiębiorstwo świadczące usługi komunalne w zakresie odbioru odpadów.

2. Niezależnie od ustaleń zawartych w ust.1 wytworzone i wyselekcjonowane odpady komunalne na terenie nieruchomości takie jak: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i opony mieszkańcy będą mogli przekazać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów.

3. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny pochodzący ze strumienia odpadów komunalnych odbierany jest również w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt, w ilości nie większej niż ilość zakupionego nowego oraz w punktach skupu złomu.

4. Zużyte akumulatory można przekazać również do punktów ich sprzedaży oraz pozostawić w stacjach obsługi i naprawy.

5. Przeterminowane leki można gromadzić w punktach zbiórki zorganizowanych przez apteki na terenie gminy Fredropol.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi

§ 14. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 15. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:

1) stały i skuteczny dozór

2) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi, a także dołożenia starań, aby zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia;

3) sprawowania nad zwierzętami właściwej opieki , a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru; chyba, że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, na terenie ogrodzonym lub na uwięzi;

4) niezwłocznego usuwania odchodów pozostawionych przez zwierzęta w miejscach publicznych.

2. Utrzymujący psy zobowiązani są dodatkowo do:

1) prowadzenia psa na smyczy, a w przypadku psa rasy uznanej za agresywną dodatkowo z nałożonym kagańcem;

2) zwolnienie psa ze smyczy dopuszczalne jest tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a osoba prowadząca zwierzę ma możliwość pełnej kontroli nad jego zachowaniem;

Rozdział 6.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 16. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach zajętych przez budownictwo wielorodzinne jednorodzinne w zabudowie szeregowej, osiedlach mieszkaniowych, ogrodach działkowych oraz na terenach, na których usytuowane są obiekty użyteczności publicznej.

§ 17. 1. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem niepowodowania nadmiernych uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich, ponadto prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązani są do przestrzegać przepisów sanitarno- epidemiologicznych,

2. Zwierzęta gospodarskie powinny mieć zapewnione odpowiednie pomieszczenia do ich hodowli oraz powinny być zabezpieczone przed samowolnym opuszczaniem nieruchomości.

3. Hodowcy pszczół obowiązani są do ustawienia uli w bezpiecznej odległości, od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 18. 1. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Fredropol określi poprzez zarządzenie, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

2. Sposób i termin przeprowadzenia deratyzacji, o której mowa w ust. 1 każdorazowo zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozdział 8.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 19. 1. W celu osiągnięcia określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami 2012-2017 poziomów recyklingu wytwórcy odpadów komunalnych powinni w miarę możliwości :

1) kupować produkty w opakowaniach zwrotnych,

2) korzystać z opakowań nadających się do wielokrotnego wykorzystania,

3) używać do codziennych zakupów toreb wielokrotnego użytku,

4) zgniatać plastikowe butelki, opakowania wielomateriałowe oraz tekturowe przed wrzuceniem do pojemników na odpady,

5) przekazywać stare i nieuszkodzone meble oraz w dobrym stanie odzież organizacjom charytatywnym lub innym zainteresowanym,

6) kompostować odpady ogrodowe i kuchenne na terenie własnych nieruchomości,

7) wyeliminować praktyki nielegalnego składowania odpadów,

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 20. 1. Policja, upoważnieni przez Wójta Gminy Fredropol pracownicy oraz jednostki upoważnione do kontroli na mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień Regulaminu.

2. Urząd Gminy w Fredropolu będzie inicjował działania, jak również będzie popierał inicjatywy mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego gminy.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fredropol.

§ 22. Traci moc Uchwała Nr XXVI/201/2016 Rady Gminy Fredropol z 28.06.2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fredropol.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Kożuch

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »