reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 96/XXVI/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3, 3a i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Stary Dzików uchwala co następuje:

§ 1. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszoną do Gminy Stary Dzików, odbierane są bezpośrednio z terenu nieruchomości odpady określone w § 2 ust.1 oraz przyjmowane do mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady określone w § 3 ust. 1 i 2.

§ 2. 1. Z terenu nieruchomości odbierane są w każdej ilości:

1) odpady komunalne zmieszane,

2) odpady opakowaniowe ze szkła zebrane w sposób selektywny,

3) odpady z papieru i opakowań papierowych, zebrane w sposób selektywny,

4) odpady z opakowań z tworzyw sztucznych, drobnego metalu i wielomateriałowe zebrane w sposób selektywny,

5) odpady z popiołów z gospodarstw domowych i biodegradowalne w tym odpady zielone zebrane w sposób selektywny,

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony zebrane w sposób selektywny.

2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami, traktowane są jako odpady zmieszane.

3. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne wymienione w ust. 1, które zostały wystawione przed posesję przy krawędzi jezdni lub przy pergolach śmietnikowych.

4. Odbieranie odpadów, o których mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Stary Dzików zawarła umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowane odpadów oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany.

§ 3. 1. W mobilnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanym przez gminę odbierane są w każdej ilości, dostarczane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, zebrane w sposób selektywny niżej wymienione odpady:

1) tworzywa sztuczne,

2) szkło,

3) przeterminowane leki, chemikalia,

4) zużyte baterie i akumulatory,

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

7) zużyte opony,

8) odpady zielone.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) Odpady nieselekcjonowane odbierane są:

a) we wszystkich zabudowach, w cyklu 1 raz na miesiąc;

b) z koszy ulicznych i placów zabaw 1 raz na miesiąc,

2) Prowadzenie we wszystkich zabudowach w niżej określonym zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących strumieni odpadów komunalnych:

a) odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tworzywa sztuczne, metale drobne, szkło i opakowania szklane odbierane są w cyklu raz na miesiąc zgodnie z harmonogramem;

b) odpady ulegające biodegradacji w tym kuchenne ze stołówek szkolnych, hoteli, restauracji i innych jednostek handlowo usługowych po uzgodnieniu z przedsiębiorcą ale nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie;

c) odpady, wielkogabarytowe, zużyte opony odbierane są dwa razy w roku - przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym zgodnie z harmonogramem, bądź w mobilnym punkcie zbiórki odpadów komunalnych;

d) odpady, popiołu z budynków ogrzewanych paliwem stałym po uzgodnieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady ale nie rzadziej jak 1 raz w miesiącu w okresie grzewczym,

3) Odpady odbierane są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości, właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić je przed wjazdem na teren nieruchomości. W przypadku gdy dojazd do nieruchomości z przyczyn prawnych lub technicznych jest niemożliwy, właściciel nieruchomości powinien w dniu odbioru odpadów wystawić pojemnik w miejscu uprzednio uzgodnionym w pobliżu przejezdnej drogi.

4) Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych będzie przyjmował odpady przy ul. Kościuszki 79 (plac za urzędem gminy) raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem.

5) Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej mogą prowadzić kompostownie odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji w przydomowym kompostowniku pod warunkiem, że nie stwarza on uciążliwości zapachowej dla nieruchomości sąsiedzkiej.

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, przyjmowane są do mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości nie większej niż 2 m 3 na gospodarstwo domowe na rok. Za odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości powyżej 2 m 3 na gospodarstwo domowe na rok będzie pobierana opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem u przedsiębiorcy odbierającego odpady.

4. Operator mobilnego punktu selektywnego zbiórki odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomościach z terenu Gminy Stary Dzików.

5. Mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie przyjmie odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

§ 4. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego i przyjmującego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Starym Dzikowie przy ul. Kościuszki 79:

1) pisemnie,

2) telefonicznie - nr 16 631 80 50,

3) elektronicznie - e-mail - urzad@starydzikow.pl

§ 5. Odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne przekazane zostaną do zagospodarowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanej dla Gminy Stary Dzików w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 164/XXV/2013 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Ozimek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama