reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/138/2016 Rady Gminy Tarnowiec

z dnia 24 czerwca 2016r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. 2016 r., poz.250), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle

Rada Gminy Tarnowiec uchwala:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE

GMINY TARNOWIEC

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniami lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

6) wymagań dotyczących utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§ 2. 1. Treść regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:

1) z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 r., poz. 250),

2) z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach t.j. z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. z 2013 r., poz.21 ze zm.),

3) z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013. 856 ze zm.),

4) z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015. 1688 ze zm.),

5) z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921),

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) mieszkańcu - jest to osoba, która w danej nieruchomości zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi,

2) stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi- należy przez to rozumieć stawki ustalone uchwałą Rady Gminy Tarnowiec na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6k ust. 1 ustawy,

3) punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć punkt w którym mieszkaniec gminy może oddać selektywnie zebrane odpady,

4) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Tarnowiec, uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec,

5) regulaminie - rozumie się przez to niniejszy "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnowiec ",

6) przedsiębiorca - należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub odbioru i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach, na którą konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,

3) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie,

4) przekazywanie przedsiębiorcy odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych, w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości,

5) uprzątnięcie przez właścicieli nieruchomości niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni wzdłuż chodników,

6) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone są w szczelnych zbiornikach bezodpływowych,

7) wykonywanie drobnych napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości, dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy.

Rozdział 3.
Zasady selektywnego zbierania odpadów

§ 4. W zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów na terenie Gminy Tarnowiec ustala się następujące zasady:

1) Na terenie Gminy Tarnowiec odpady komunalne należy zbierać w sposób selektywny w sposób określony w ustawie oraz niniejszym regulaminie.

2) Poprzez selektywne zbieranie odpadów należy rozumieć prowadzoną przez właściciela nieruchomości segregację odpadów powstałych na terenie jego nieruchomości. Segregacja polega na podziale odpadów na poszczególne rodzaje (frakcje) oraz osobnym gromadzeniu ich w workach, które powinny być oznakowane kodem kreskowym.

3) W budynkach wielorodzinnych odpowiedzialnym za zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów w imieniu właścicieli i lokatorów jest zarządca nieruchomości.

4) Jeżeli w jednym pojemniku znajdują się odpady z różnych frakcji to są to zmieszane odpady komunalne i nie jest to wtedy selektywne zbieranie odpadów. W takim przypadku właściciel nieruchomości poniesie wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5) Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, które odbierane będą z wyznaczonych tras przejazdu z zachowaniem podziału na następujące frakcje:

a) papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;

b) szkło bezbarwne i kolorowe - bez szkła okiennego i szkła zbrojonego;

c) odpadów wielkogabarytowych, meble, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

d) odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne, trawa, liście, drobne gałęzie itp.);

e) zmieszane odpady komunalne (pieluchy jednorazowe, tekstylia, itp.);

f) zimne popioły.

6) Selektywnie zbierane odpady wymienione w § 4 pkt 5 z zabudowy jednorodzinnej odbierane będą przez przedsiębiorcę w terminie wyznaczonym w harmonogramie zgodnie z rozdziałem 4 niniejszej uchwały.

7) Odpady gromadzone w workach właściciel nieruchomości zobowiązany jest zabezpieczyć przed rozsypaniem.

8) Odbiór dużych ilości odpadów budowlanych właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić do przedsiębiorcy celem okresowego wyposażenia nieruchomości w odpowiedni pojemnik lub kontener służący do gromadzenia tego rodzaju odpadów. Za odbiór odpadów budowlanych, właściciel nieruchomości obciążony zostanie dodatkowymi kosztami zgodnie z cennikiem przedsiębiorstwa.

Rozdział 4.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, warunki ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. Na terenie Gminy Tarnowiec do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych należy stosować worki o pojemności 120 litrów.

§ 6. 1. Worki powinny być oznaczone nadrukiem jakie odpady należy w nich gromadzić oraz winny posiadać następującą kolorystykę:

1) zielony o pojemności 80 - 120 litrów przeznaczony na szkło białe i kolorowe,

2) żółty o pojemności 120 litrów przeznaczony na tworzywa sztuczne, puszki aluminiowe; po napojach, jarzynach, folię aluminiową, drobny złom, puszki z blachy stalowej, kapsle z butelek, makulaturę.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników (worków) do gromadzenia odpadów komunalnych, uwzględniając ilość wytwarzanych odpadów komunalnych oraz ilość osób z nich korzystających.

§ 7. Ilość i pojemność pojemników do gromadzenia odpadów, w które zostanie wyposażona nieruchomość zamieszkała musi być dostosowana do:

1) liczby mieszkańców korzystających z pojemników (worków) zgodnie ze złożoną deklaracją,

2) średniej ilości odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca uwzględniając dwutygodniowy cykl odbioru odpadów, która na terenie Gminy Tarnowiec wynosi 40 litrów.

§ 8. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne, dostosowując pojemność pojemników do swoich indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru odpadów:

1) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur - 10 l na każdego pracownika,

2) dla placówek oświatowych - 2 l na każdego ucznia i pracownika,

3) dla przedszkoli - 5 l na każdego ucznia i pracownika,

4) dla lokali handlowych związanych ze sprzedażą produktów spożywczych - 10 litrów na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów,

5) dla lokali gastronomicznych - 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów,

6) dla punktów szybkiej konsumpcji - nie mniej niż 120 litrów na punkt,

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - pojemnik 120 litrowy na każdych 10 pracowników,

§ 9. 1. W dniu odbioru stałych odpadów komunalnych, urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych dla firmy wywozowej, nie powodując utrudnień i uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości lub osób trzecich.

2. W przypadku, gdy wyznaczenie miejsca zbierania odpadów nie jest możliwe na terenie nieruchomości, na której powstają odpady, właściciel nieruchomości obowiązany jest do zapewnienia usytuowania pojemników na odpady komunalne na terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem

§ 10. Właściciele nieruchomości, na których odbywają się imprezy masowe są zobowiązani do pozbywania się odpadów w sposób określony w niniejszym Regulaminie, przy czym rodzaj, ilość i pojemność pojemników na odpady komunalne oraz termin i sposób odbioru odpadów następuje na podstawie odrębnej umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady.

§ 11. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

§ 12. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z obszarów zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej i z terenów niezamieszkałych nie rzadziej niż:

a) zmieszane odpady komunalne - zbierane u "źródła" co dwa tygodnie,

b) zebrane selektywnie - papier i makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe - zbierane u "źródła" co dwa tygodnie

c) zebrane selektywnie - szkło i tworzywa sztuczne dostarczane do ogólnodostępnych punktów wyposażonych w pojemniki typu "igloo" zlokalizowanych na terenie Gminy Tarnowiec - opróżniane po napełnieniu.

d) odpady w postaci zużytych baterii, akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego - można oddawać w punkcie zbiórki odpadów zlokalizowanym w miejscowości Tarnowiec na terenie Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z. o.o, codziennie w godzinach od 7.00 do 14.00,

e) odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony - raz do roku w terminie określonym w harmonogramie,

f) odpady z remontów, prowadzonych we własnym zakresie, należy zbierać w workach lub bezpośrednio wywozić do punktu selektywnej zbiórki zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków w środę i piątek w godzinach od 10.00 do 14.00, za wyjątkiem świąt przypadających w te dni,

g) odpady ulegające biodegradacji jak: skoszone trawy z przydomowych trawników, resztki roślin i warzyw, rozdrobnione gałęzie pochodzące z prac pielęgnacyjnych przy drzewach parkowych i sadowniczych, składować można we własnym kompostowniku na terenie własnej nieruchomości lub bezpośrednio wywozić do punktu selektywnej zbiórki zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków w środę i piątek w godzinach od 10.00 do 14.00, za wyjątkiem świąt przypadających w te dni,

h) opakowania zanieczyszczone środkami ochrony roślin, opakowania zanieczyszczone farbami i rozpuszczalnikami, przeterminowane lub nie wykorzystane lekarstwa, jako odpady niebezpieczne, odbierane będą, co najmniej dwa razy w roku, przez wyspecjalizowane firmy, po uprzednim ogłoszeniu terminu zbiórki.

i) popioły - (w okresie od października do końca kwietnia raz w miesiącu) - zgodnie z harmonogramem

2. Wywóz odpadów o których mowa w § 4 pkt 5 w terminach innych niż ustalono w harmonogramie odbywa się odpłatnie na zgłoszenie zarządcy lub właściciela nieruchomości według ceny ustalonej pomiędzy właścicielem a przedsiębiorcą lub uprawnionym podmiotem realizującym usługę.

3. Odpady nie będące odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zamieszkałej przez mieszkańców oraz właściciel nieruchomości niezamieszkałej przez mieszkańców, na której powstają takie odpady przekazywać je będzie przedsiębiorcy lub uprawnionemu podmiotowi na podstawie odrębnej umowy.

4. W przypadku nie wystawienia odpadów w pojemnikach lub workach w terminach określonych harmonogramem odpady te nie zostaną odebrane.

§ 13. 1. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków:

a) Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się na podstawie umowy właściciela nieruchomości z podmiotem świadczącym takie usługi posiadającym zezwolenie Wójta na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, na indywidualne zgłoszenie właściciela.

b) Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków wynika z ich instrukcji eksploatacji i powinna być do nich dostosowana.

c) Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna zapewnić, aby zbiorniki te nie ulegały przepełnieniu. Do obliczenia powyższego przyjmuje się zużycie wody wg stanu wodomierza lub według normy określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 r, Nr 8, poz. 70);

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania wykonywania obowiązków wskazanych w ust. 1 lit. a). W tym celu okazują, na żądanie pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu umowy z przedsiębiorcami, o których mowa w ust. 1 oraz dowody (faktury, rachunki) płacenia za takie usługi.

Rozdział 6.
ymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

W

§ 14. 1. Gmina Tarnowiec jest zobowiązana do realizacji zadań wynikających z ustawy, rozporządzeń oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO). Przede wszystkim rozumie się tu osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu oraz poziomów ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

2. W zakresie odpadów niebezpiecznych należy postępować zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz rozdziałem 5.2 WPGO.

3. W przypadku odpadów zawierających azbest należy wypełniać wymagania opisane rozdziale 3.3.7 WPGO.

4. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne przez przedsiębiorcę lub uprawniony podmiot są zagospodarowywane w następujący sposób:

a) zmieszane odpady komunalne wywożone będą do instalacji regionalnych lub instalacji zastępczych znajdujących się w regionie południowo-zachodnim bądź instalacji zastępczych dla tego regionu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) wysegregowane odpady komunalne (tzw. surowce wtórne) pochodzące z selektywnej zbiórki dowożone będą do instalacji regionalnych lub instalacji zastępczych znajdujących się w regionie południowo-zachodnim lub innym lub innych instalacji zajmujących się segregacją odpadów, spełniających wszelkie wymagania prawne i techniczne określone odpowiednimi przepisami,

c) odpady zielone dowożone będą do instalacji regionalnych lub instalacji zastępczych znajdujących się w regionie południowo-zachodnim bądź instalacji zastępczych dlatego regionu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d) odpady niebezpieczne dowożone będą do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

5. Przedsiębiorca lub uprawniony podmiot odbierający od właścicieli nieruchomości odpady komunalne, a także przedsiębiorca, uprawniony podmiot bądź inny podmiot odbierający od właścicieli nieruchomości nieczystości ciekłe zobowiązany jest do zawarcia stosownych umów z podmiotami, firmami lub instytucjami (itp.) prowadzącymi instalacje.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 15. 1. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt.

2. Na tereny przeznaczone do użytku publicznego psy mogą być wprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie ze smyczy dozwolone jest tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec.

3. Osoby utrzymujące psa zobowiązane są do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psa przewodnika.

4. W zabudowie jednorodzinnej psy bez dozoru nie mogą przebywać poza terenem nieruchomości.

Rozdział 8.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich

§ 16. W Gminie Tarnowiec na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się hodowlę zwierząt gospodarskich w zabudowie jednorodzinnej i gospodarstwach typu zagrodowego wyposażonych w budynki inwentarskie, spełniające wymogi określone w przepisach odrębnych.

§ 17. 1. Osoby prowadzące hodowlę zwierząt gospodarskich powinny dołożyć starań aby zwierzęta były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.

2. Osoby prowadzące hodowlę zwierząt przeciwdziałają zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych nieczystościami powstałymi podczas chowu i hodowli zwierząt.

3. Zwierzęta gospodarskie powinny mieć zapewnione odpowiednie pomieszczenia do ich hodowli oraz powinny być zabezpieczone przed samowolnym opuszczaniem nieruchomości.

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji

§ 18. 1. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Tarnowiec określi w formie obwieszczenia, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji .

2. Sposób i termin przeprowadzenia deratyzacji o której mowa w ust. 1 każdorazowo zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 19. Traci moc uchwała Nr XXVIII/188/2012 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec.

§ 20. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt Gminy Tarnowiec.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec


Jarosław Pękala

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

decyzje-IT.pl

decyzje-IT.pl to specjalistyczny, internetowy serwis branży IT, stanowiący centrum wiedzy na temat rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i organizacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama