reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/141/2016 Rady Gminy Tarnowiec

z dnia 24 czerwca 2016r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art.40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.), art. 6n ust. 1, 6m ust. 1, 1a, 1b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 250)

Rada Gminy Tarnowiec uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Załącznik zawiera objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania deklaracji.

§ 2. Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 3. Ustala się następujące terminy i miejsce składania deklaracji:

1. w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. w terminie do 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności zmiany ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości, przystapienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

§ 4. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują ważność.

§ 5. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się w formacie danych docx lub pdf,

2) deklaracja, o której mowa w pkt. 1 ma być zgodna z układem informacji i powiązań między nimi oraz wzorem opublikowanym na stronie internetowej www.tarnowiec.eu,

3) deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2014 r. poz. 1114).

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVIII/191/2012 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie "wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec".

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec


Jarosław Pękala


Załącznik do Uchwały Nr XX/141/2016
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia 24 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Majczak-Górecka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama