reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/142/2016 Rady Gminy Tarnowiec

z dnia 24 czerwca 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art.6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2016 poz. 250)

Rada Gminy Tarnowiec, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości z terenów zamieszkałych, położonych na obszarze Gminy Tarnowiec zobowiązani są do uiszczania na rzecz Gminy Tarnowiec opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi corocznie, w następujących terminach:

1) za styczeń, luty, marzec do 15 marca,

2) za kwiecień, maj, czerwiec do 15 maja,

3) za lipiec, sierpień, wrzesień do 15 września,

4) za październik, listopad, grudzień do 15 listopada.

2. Właściciele nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne zobowiązani są do uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Tarnowiec w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odebrano odpady komunalne, zgodnie z harmonogramem.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

2. Wyznacza się jako inkasenta do pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o z siedzibą w Tarnowcu 143, 38-204 Tarnowiec.

§ 3. Okresla sie wynagrodzenie inkasenta w wysokości 2 500,00zł miesięcznie z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminowo przekazanej na rzecz budżetu gminy.

§ 4. Zarządzenie poboru opłat w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez włascicieli nieruchomości:

1. przelewem lub pocztą na rachunek Gminy Tarnowiec prowadzony w Banku Spółdzielczym w Bieczu nr: 86 8627 1040 2005 7000 0169 0001,

2. w kasie Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.

§ 5. Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulują odrębne uchwały i wynikają one z deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub z decyzji administracyjnych wydanych w przypadku niezłożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości bądź złożenia deklaracji z danymi nieodpowiadającymi rzeczywistości.

§ 6. Zobowiązuje się Wójta Gminy Tarnowiec do przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w niniejszej uchwale.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXIII/226/2013 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie "terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso".

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec


Jarosław Pękala

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ligęzowscy & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz przedsiębiorców i klientów indywiduwalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama