reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/181/2016 Rady Gminy Wojaszówka

z dnia 7 lipca 2016r.

w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojaszówka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. , poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Rada Gminy Wojaszówka

uchwala, co następuje

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE GMINY WOJASZÓWKA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Wojaszówka, dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych, bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń,

3) częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

6) wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach,

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 2. Treść regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:

1) z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

2) z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,

3) z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt,

4) z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

5) z dnia 29 czerwca 2007r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do:

1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych opisanych w rozdziale III oraz utrzymania tych urządzeń, a także ich otoczenia w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym,

2) systematycznego mycia i dezynfekowania pojemników na zmieszane odpady komunalne,

3) zbierania powstałych na terenie nieruchomości w sposób selektywny następujących rodzajów odpadów: przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych w postaci gruzu budowlanego, ceglanego oraz ceramiki, zużytych opon, odpadów zielonych, papieru i tektury, opakowań szklanych, opakowań z tworzyw sztucznych oraz metalu, opakowań wielomateriałowych (kartonów po sokach i napojach), popiołów z domowych palenisk,

4) umieszczania w workach o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych,

5) systematycznego przekazywania zebranych zmieszanych odpadów komunalnych, papieru i tektury, opakowań szklanych, opakowań z tworzyw sztucznych oraz metalu, opakowań wielomateriałowych podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru zgodnie z harmonogramem.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń w dniu ich powstania.

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiając ich zebranie.

3. Nieusunięty lód należy posypać piaskiem lub innym właściwym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych o masie całkowitej do 3,5 t poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenach nieruchomości nie przeznaczonych do użytku publicznego, pod warunkiem:

1) odprowadzania powstających ścieków do zbiornika bezodpływowego lub kanalizacji wyposażonej w urządzenia umożliwiające prawidłowe oczyszczanie ścieków,

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji,

3) mycia wyłącznie części nadwozia pojazdów,

4) nie stwarzania uciążliwości przy wykonywaniu mycia dla właścicieli nieruchomości sąsiednich,

2. Pojazdy samochodowe o masie całkowitej powyżej 3,5 t mogą być myte wyłącznie w myjniach samochodowych.

§ 6. Naprawa pojazdów samochodowych, o ile działania te nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1. Nie zanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstałych odpadów w urządzeniach do tego nie przeznaczonych,

2. Nie stwarzania uciążliwości przy wykonywaniu napraw dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

§ 7. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się:

1) spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków, a także w pojemnikach; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna (trociny, wióry, ścinki) a także korek i korę oraz papier i tekturę niezawierające substancji niebezpiecznych, impregnatów, folii itp. o ile nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i nie narusza odrębnych przepisów,

2) spalania odpadów z tworzyw sztucznych i gumy w instalacjach i na powierzchni ziemi,

3) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli,

4) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych,

5) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska w celu usunięcia śniegu i lodu.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 8. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) pojemniki na odpady o pojemności 60 litrów, 120 litrów, 240 litrów , 1100 litrów,

2) szczelne worki o pojemności 60 litrów lub 120 litrów koloru czarnego lub niebieskiego,

2. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) pojemniki na odpady o pojemności 60 litrów, 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów, kontenery o pojemności 7 m3,

2) szczelne worki o pojemności 60 litrów lub 120 litrów koloru czarnego lub niebieskiego.

3. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) worki o pojemności 60 litrów koloru zielonego - do gromadzenia opakowań szklanych białych i kolorowych,

2) worki o pojemności 120 litrów koloru pomarańczowego 120 litrów - do gromadzenia opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań z metalu (opakowania z metalu, puszki aluminiowe i stalowe), papieru i tektury oraz opakowań wielomateriałowych (kartony po sokach i napojach),

3) worki o pojemności 60 litrów koloru brązowego - do gromadzenia odpadów zielonych (liści, trawy, drobnych gałęzi).

4. Na drogach publicznych stosuje się kosze uliczne o pojemności od 20 do 120 litrów,

5. Na nieruchomościach przeznaczonych do celów publicznych, w szczególności placach zabaw, boiskach sportowych, terenach zielonych, parkach gminnych stosuje się kosze i pojemniki o pojemności od 30 do 120 litrów.

§ 9. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nie jest prowadzona segregacja odpadów, nie mniej niż 120 litrów.

2. Ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz jest prowadzona segregacja odpadów, nie mniej niż 60 litrów.

3. W budynkach wielolokalowych dopuszcza się stosowanie wspólnych pojemników przy zachowaniu minimalnej wielkości pojemnika na mieszkańca, wskazanych w ust. 1 lub ust. 2.

§ 10. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

1) w placówkach oświatowych i przedszkolnych - przyjmując 3 litry na dziecko oraz na pracownika, nie mniej niż 120 litrów,

2) w budynkach użyteczności publicznej (Domy Ludowe, Domy Strażaka) - nie mniej niż 120 litrów,

3) w obiektach usługowych i rzemieślniczych - przyjmując 10 litrów na pracownika - nie mniej niż 60 litrów,

4) w obiektach handlowych - przyjmując 20 litrów na pracownika, nie mniej niż 60 litrów,

5) w obiektach handlowych związanych ze sprzedażą produktów spożywczych - 20 litrów na 10m2 powierzchni lokalu, nie mniej niż 60 litrów,

6) w obiektach gastronomicznych - przyjmując 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, nie mniej niż 120 litrów,

7) w ośrodkach wypoczynkowych, turystycznych, kampingach, hotelach, pensjonatach - przyjmując 3 litry na miejsce noclegowe, nie mniej niż 120 litrów,

8) działkach rekreacyjnych - nie mniej niż 60 litrów na działkę rekreacyjną,

9) na obiektach użyteczności publicznej: placach zabaw, boiskach sportowych, terenach zielonych, parkach gminnych - nie mniej niż 30 litrów na obiekt,

10) innych - nie mniej niż 60 litrów

2. Właściciele nieruchomości w zależności od liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym otrzymują na kwartał worki w ilości:

1) prowadzący selektywną zbiórkę odpadów

a) od 1 do 3 osób - 4 worki zielone, 4 worki pomarańczowe i 6 worków niebieskich,

b) powyżej 3 osób - 6 worków zielonych, 8 worków pomarańczowych i 10 worków niebieskich,

2) prowadzący nieselektywną zbiórkę odpadów:

a) od 1 do 3 osób - 9 worków czarnych,

b) powyżej 3 osób - 18 worków czarnych.

3. Właściciele wszystkich nieruchomości bez względu na liczbę osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym, otrzymują na kwartał 4 worki brązowe.

4. Dopuszcza się gromadzenie odpadów komunalnych w workach na terenach działek rekreacyjnych oraz obiektów usługowych, rzemieślniczych i handlowych jeżeli ilość wytwarzanych odpadów nie przekracza 120 litrów miesięcznie.

5. Właściciele nieruchomości, na których odbywają się imprezy masowe są zobowiązani do pozbywania się odpadów w sposób określony w niniejszym Regulaminie, przy czym, rodzaj, ilość i pojemność pojemników na odpady komunalne oraz termin i sposób odbioru odpadów następuje na podstawie odrębnej umowy zawartej z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów.

§ 11. 1. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony należy gromadzić na terenie nieruchomości w wydzielonych do tego celu miejscach z zachowaniem przepisów o bezpieczeństwie przeciwpożarowym, określonych w przepisach szczególnych i przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Odpady z pielęgnacji terenów zieleni (liście, trawy, gałęzie) należy zbierać i gromadzić na terenie swojej nieruchomości w przystosowanych do tego celu przydomowych kompostownikach lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

3. Odpady z remontów (gruz betonowy, ceglany, ceramiczny) należy gromadzić na wydzielonym terenie własnej nieruchomości lub w kontenerach o pojemności 7m3 i przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 12. 1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów wskazany w harmonogramie, poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, na pobocza dróg, po których odbywa się przejazd samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów.

2. Właściciele nieruchomości wyposażonych w pojemniki o pojemności co najmniej 1100 litrów lub 7m3 zobowiązani są do ustawienia pojemników w sposób umożliwiający swobodny dojazd do nich samochodu specjalistycznego.

§ 13. 1. Kosze uliczne należy ustawiać na przystankach komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach publicznych i drogach gminnych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.

2. Na przystankach komunikacyjnych kosze należy usytuować w pobliżu wiaty lub w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 14. W obiektach użyteczności publicznej pojemniki na odpady, pomiędzy terminami ich odbioru, należy przechowywać w altanach śmietnikowych, przystosowanych do tego pomieszczeniach lub wydzielonych do tego celu częściach nieruchomości.

§ 15. W przypadku, gdy umieszczenie pojemników na odpady nie jest możliwe na terenie nieruchomości, właściciele nieruchomości zapewniają umieszczenie pojemników na odpady komunalne na terenie innej sąsiedniej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 16. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

§ 17. 1. Ustala się częstotliwości odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października dwa razy w miesiącu,

2. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów selektywnie zebranych papieru i tektury, opakowań wielomateriałowych, opakowań szklanych, opakowań z tworzyw sztucznych oraz opakowań z metalu jeden raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do września dwa razy w miesiącu,

3. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów zielonych ulegających biodegradacji - jeden raz w miesiącu lipcu i jeden raz w miesiącu sierpniu.

4. Na obiektach użyteczności publicznej: placach zabaw, boiskach sportowych, terenach zielonych, parkach gminnych i skwerach, opróżnianie pojemników o pojemności nie większej niż 120 litrów w okresie od czerwca do sierpnia winno odbywać się, co najmniej jeden raz w tygodniu.

§ 18. Właściciele nieruchomości mogą dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdującego się w Ustrobnej na terenie oczyszczalni ścieków zebrane w sposób selektywny:

1) papier i tekturę,

2) opakowania z tworzyw sztucznych,

3) stłuczkę szklaną opakowaniową,

4) drobny złom (puszki po konserwach, napojach),

5) odpady zielone i ulegające biodegradacji,

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

7) małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,

8) urządzenia elektryczne i elektroniczne,

9) sprzęt oświetleniowy,

10) akumulatory i baterie,

11) opakowania po materiałach niebezpiecznych,

12) opony,

13) gruz budowlany,

14) szkło budowlane,

15) styropian i wełna mineralna,

16) płyty kartonowo-gipsowei ceramika budowlana,

17) przeterminowane leki i chemikalia,

18) popiół paleniskowy

§ 19. 1. Spalanie suchych odpadów roślinnych poza instalacjami i urządzeniami do tego służącymi, pochodzących z zabiegów pielęgnacyjnych i upraw nie może naruszać odrębnych przepisów w tym zakresie.

2. Czynności związane ze spalaniem mogą być prowadzone w miejscu i czasie, w którym nie powodują uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości oraz właścicieli i mieszkańców nieruchomości sąsiednich.

§ 20. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, co najmniej raz na trzy miesiące, z zastrzeżeniem ust. 1.

§ 21. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się w szczególności:

1) umieszczania w pojemnikach i worach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów i budowlanych, leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon oraz odpadów zielonych,

2) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, w tym odpadów medycznych i opakowaniowych oraz gorących odpadów komunalnych, a w szczególności gorącego popiołu,

3) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż te , na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek,

4) wywożenia i wysypywania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych (tworzenie tzw. dzikich wysypisk),

5) zakopywania odpadów,

6) wykorzystywania nieczynnych studni do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych, wód opadowych, nawozów naturalnych,

7) samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 22. Właściciele nieruchomości winni dążyć do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów poprzez:

1) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,

2) korzystanie z opakowań, pudełek, pojemników, słoików, które nadają się do wielokrotnego wykorzystania,

3) używanie toreb wielokrotnego użytku do zakupów codziennych,

4) przekazywanie starych nieuszkodzonych mebli organizacjom charytatywnym lub innym zainteresowanym,

5) kompostowanie odpadów ogrodowych oraz kuchennych na terenie przydomowych ogródków.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe , mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych dla wspólnego użytku

§ 21. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych niż może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania należytej opieki nad tymi zwierzętami, utrzymania ich w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt w tym zabezpieczenia nieruchomości, po której zwierzęta swobodnie się porusza w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się zwierzęcia poza jej ogrodzenie oraz umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki ostrzegawczej.

3. Wyprowadzanie psów bez kagańców i smyczy dozwolone jest jedynie na terenach ogrodzonych, nie stanowiących terenów użytku publicznego.

4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

5. Padłe zwierzę należy usuwać niezwłocznie, poprzez przekazanie przedsiębiorcy wykonującemu usługi w zakresie odbioru i unieszkodliwiania padłych zwierząt.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 22. 1. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu, a także:

1) przestrzegania przepisów sanitarno - epidemiologicznych,

2) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, na zasadach określonych w § 23,

3) odchody zwierząt usuwać na bieżąco na tereny do tego przeznaczone zgodnie z odrębnymi przepisami,

4) gromadzić odchody zwierząt w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców innych nieruchomości.

2. Posiadacz pszczół zobowiązanych jest przetrzymywać je w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

3. Na terenach ogródków działkowych nie powinno się prowadzić hodowli stwarzającej uciążliwość dla innych użytkowników ogródków działkowych.

4. Zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta hodowlane w miejscach użyteczności publicznej muszą być usuwane przez właściciela zwierzęcia.

5. Zabrania się:

1) wypuszczania drobiu i inwentarza drobnego poza ogrodzony teren hodowli,

2) utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarze zwartych terenów zajętych przez
instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe.

6. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich po spełnieniu następujących warunków:

1) posiadanie budynków inwentarskich lub specjalistycznych systemów otwartych spełniających odrębne przepisy o utrzymaniu zwierząt gospodarskich,

2) teren hodowli powinien być ogrodzony,

3) zapewnieniu usytuowania budynków inwentarskich lub gospodarczych oraz innych budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 23. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:

1) altany śmietnikowe,

2) budynki, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie,

3) obiekty gospodarskie i magazynowe wykorzystywane do przechowywania płodów rolnych oraz do celów gospodarki odpadami,

4) obiekty, w których prowadzone są usługi gastronomiczne.

2. Deratyzację przeprowadza się corocznie w październiku przez okres co najmniej trzech tygodni.

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, deratyzację należy przeprowadzić niezwłocznie.

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojaszówka.

§ 25. Traci moc uchwała Nr XXXI/190/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wojaszówka.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krystyna Kozik

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Beczkalska

aplikant radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama