reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/182/2016 Rady Gminy Wojaszówka

z dnia 7 lipca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) i art. 6r ust. 3, 3a, 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Rada Gminy Wojaszówka

uchwala, co następuje

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów.

§ 2. 1. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są:

1) zmieszane odpady komunalne zgromadzone w workach koloru niebieskiego lub czarnego o pojemności 60 litrów i 120 litrów oraz pojemnikach o pojemności 120 litrów, 240 litrów i 110 litrów,

2) segregowane odpady komunalne:

a) posegregowane opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metalu, papier i tekturę oraz opakowania wielomateriałowe zgromadzone w workach koloru pomarańczowego o pojemności 120 litrów,

b) posegregowane szkło opakowaniowe białe i kolorowe zgromadzone w workach koloru zielonego o pojemności 60 litrów,

c) odpady zielone ulegające biodegradacji zgromadzone w workach koloru brązowego o pojemności 60 litrów.

2. W zamian za opłatę właściciel nieruchomości otrzymuje worki na odpady zmieszane i segregowane.

3. Worki z odpadami wystawione w kolorach i terminach niezgodnych z harmonogramem nie są odbierane.

4. Odbierane są wyłącznie worki z odpadami oznaczone kodem identyfikującym ich właściciela.

5. Przedsiębiorca odbierający odpady kontroluje rodzaj wystawionych odpadów.

6. Worki, w których będą się znajdować odpady inne niż przeznaczone do danego koloru nie są odbierane.

§ 3. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) zmieszanych odpadów komunalnych - raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października dwa razy w miesiącu,

2) segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a i b - raz w miesiącu , a w okresie od kwietnia do października dwa razy w miesiącu,

3) odpady zielone ulegające biodegradacji - jeden raz w miesiącu, dotyczy lipca i sierpnia.

§ 4. 1. Ustala się następujący sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych w Ustrobnej na terenie oczyszczalni ścieków, w zamian za opłatę:

1) odpady przyjmowane są w piątek w godzinach od 1000 do 1700 i w soboty w godzinach od 900 do 1500;

2) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przyjmowane są następujące frakcje odpadów:

a) papier i tektura,

b) opakowania z tworzyw sztucznych,

c) stłuczka szklana opakowaniowa,

d) drobny złom (puszki po konserwach, napojach),

e) meble i odpady wielkogabarytowe,

f) małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,

g) odpady elektryczne i elektroniczne - kompletne,

h) baterie i akumulatory,

i) sprzęt oświetleniowy,

j) przeterminowane leki,

k) popiół paleniskowy,

l) gruz budowlane pochodzący z remontów wykonywanych we własnym zakresie ( gruz ceglany, gruz betonowy - niezanieczyszczony),

m) szkło budowalne,

n) zużyte opony,

o) opakowania po materiałach niebezpiecznych, chemikalia (farby, lakiery, środki ochrony roślin),

p) płyty kartonowo-gipsowe i ceramika budowlana,

q) styropian, wełna mineralna,

r) odpady zielone ulegające biodegradacji (liście, gałęzie, trawa).

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć odpady własnym transportem.

3. W przypadku stwierdzenia przez pracownika punktu selektywnego zbierania odpadów, że dostarczone odpady zostały zmieszane lub zanieczyszczone, odmawia się ich przyjęcia.

§ 5. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia.

2. Zgłoszenia można składać:

a) osobiście w Urzędzie Gminy Wojaszówka, 38-471 Wojaszówka 115, pok. 14,

b) pisemnie na adres Urząd Gminy Wojaszówka, 38-471 Wojaszówka 115,

c) telefonicznie, pod numerem telefonu 13 30 610 18

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojaszówka.

§ 7. 1. Traci moc uchwała Nr XXVIII/162/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krystyna Kozik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama