reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/172/16 Rady Gminy Żyraków

z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) Rada Gminy w Żyrakowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, związane z realizacją nowych inwestycji i utworzeniem w nich nowych miejsc pracy na terenie Gminy Żyraków, na warunkach określonych w uchwale.

2) nowo nabyte grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej związane z realizacją nowych inwestycji i utworzeniem w nich nowych miejsc pracy na terenie Gminy Żyraków, na warunkach określonych w uchwale.

2. Za nowo wybudowane budynki i budowle uważa się budynki i budowle, których budowa została zakończona po dniu 1 stycznia 2016 roku (decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie budynku).

3. Za nowo nabyte budynki i budowle uważa się budynki i budowle nabyte po wejściu w życie niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 przysługuje przy spełnieniu warunków określonych
w § 4.

2. Pomoc na podstawie niniejszej uchwały nie może być udzielona przedsiębiorcy posiadającemu zaległości w spłacie zobowiązań wobec Gminy Żyraków.

§ 3. Zwolnienie nie dotyczy gruntów, budynków lub ich części oraz budowli zajętych na działalność handlową.

§ 4. 1. Przedsiębiorca w celu uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości zobowiązany jest do przedłożenia :

1) wniosku o zwolnienie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały,

2) deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości z wyszczególnieniem przedmiotów zwolnionych na podstawie niniejszej uchwały,

3) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie
i rybołówstwie jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

4) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.),

5) aktu notarialnego lub wypisu z ksiąg wieczystych nieruchomości,

6) aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej,

7) oświadczenia o niezaleganiu w spłacie zobowiązań wobec Gminy Żyraków,

8) decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie budynku.

2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje na okres:

1) 3 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy,

2) 4 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 20 nowych miejsc pracy,

3) 5 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 25 nowych miejsc pracy.

3. Stan zatrudnienia stanowiący podstawę do uzyskania zwolnienia określonego w ust. 2 nie może ulec zmniejszeniu w okresie korzystania przez przedsiębiorcę z tego zwolnienia. W miejsce pracownika, z którym stosunek pracy wygasł, albo umowa o pracę uległa rozwiązaniu, przedsiębiorca zobowiązany jest w ciągu 30 dni zatrudnić nowego pracownika.

4. Zatrudnienie musi stanowić przyrost liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy przed spełnieniem warunków do korzystania ze zwolnienia, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku nowych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku w okresie krótszym niż 12 miesięcy uwzględnia się okres krótszy od wymaganego, to jest maksymalnie możliwy do wykazania.

5. Pod pojęciem "rok zwolnienia" należy rozumieć 12 miesięcy kalendarzowych liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca uzyskał prawo do zwolnienia.

6. Pod pojęciem "nowej inwestycji" należy rozumieć poniesione nakłady finansowe na:

a) nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej,

b) nowo nabyte grunty, budynki, budowle lub ich części przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 5. 1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest do przedłożenia w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, w którym korzysta ze zwolnienia:

1) zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ustalonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.),

3) oświadczenia o niezaleganiu w spłacie zobowiązań wobec Gminy Żyraków,

4) dokumentów potwierdzających stan zatrudnienia (deklaracje ZUS DRA za poszczególne miesiące roku poprzedzającego rok korzystania ze zwolnienia)

2. Ponadto przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie, na wniosek organu udzielającego pomocy dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego monitorowania i nadzorowania.

3. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku wynikającego z ust.1 i 2 traci prawo do zwolnienia począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do przedłożenia dokumentów.

§ 6. 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ udzielający pomoc o utracie warunków zwolnienia lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących utratę zwolnienia lub zmianę.

2. Przedsiębiorca, który w terminie 14 dni zawiadomi organ podatkowy o utracie prawa do zwolnienia, lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielonej pomocy, traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

3. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku terminowego zawiadomienia o utracie warunków do zwolnienia, traci prawo do tego zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa i jest zobowiązany do zwrotu kwoty otrzymanej pomocy.

4. Podatnik, który wprowadził w błąd organ podatkowy co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do tego zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia i jest zobowiązany do zwrotu całości otrzymanej pomocy.

5. Zwrot otrzymanej pomocy wraz z odsetkami za zwłokę następuje zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 613 ze zm.)

§ 7. 1. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc de minimis określoną niniejszą uchwałą, jeżeli całkowita kwoty pomocy de minimis przyznana jednemu przedsiębiorcy w okresie trzech lat podatkowych nie przekroczy 200 000 EUR, natomiast dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów 100 000 EUR.

2. Udzielanie pomocy następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 352 z 24 grudnia 2013r.).

3. Jeżeli łączna kwota pomocy przewidziana w ramach niniejszej uchwały przekracza pułap określony w ust. 1, zwolnienie od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały przysługuje podatnikowi w odniesieniu do części, która nie przekracza tego pułapu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyraków.

§ 9. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

2. Uchwała obowiązuje do dnia 31.12.2020r.

Przewodnicząca Rady Gminy w Żyrakowie


lic. Maria Bodzioch


Załącznik do Uchwały Nr XXII/172/16
Rady Gminy Żyraków
z dnia 21 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Podstawę prawną podjęcia uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowi art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). W świetle tego przepisu rada gminy posiada uprawnienia do wprowadzenia w drodze uchwał zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od nieruchomości. Pomoc, o której mowa wyżej jest udzielana jako pomoc de minimis
(art. 20b cytowanej wyżej ustawy).

Niniejsza uchwała ma na celu zarówno rozwój gospodarczy Gminy Żyraków, jak
i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez wspieranie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.

W przedstawionym projekcie uchwały uzyskanie prawa do zwolnienia obwarowane jest utworzeniem określonej ilości miejsc pracy w związku z nową inwestycją. Progi dostępności zwolnienia zróżnicowane zostały w zależności od ilości utworzonych nowych miejsc pracy.

Proponowane zwolnienie ma za zadanie zachęcenie zarówno przedsiębiorców już funkcjonujących na terenie gminy Żyraków, jak i zewnętrznych inwestorów do zaangażowania kapitału w celu generowania nowych miejsc pracy, co bezpośrednio wpłynie na spadek bezrobocia, a pośrednio na poprawę kondycji lokalnej przedsiębiorczości poprzez zwiększenie siły nabywczej mieszkańców.

Przedmiotowe zwolnienie skutkować wprawdzie będzie brakiem wpływów do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości przez okres zwolnienia, ale zwiększeniu powinny ulec wpływy z innych podatków, zwłaszcza z tytułu podatku od dochodów osób fizycznych
i prawnych. Kolejnym ważnym aspektem, który przemawia za podjęciem niniejszej uchwały jest to, że tworzenie nowych miejsc pracy i zatrudnienie mieszkańców gminy może skutkować zmniejszeniem wydatków socjalnych realizowanych przez GOPS, Urząd Pracy i inne instytucje.

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama