reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Powiatu Mieleckiego

z dnia 11 lipca 2016r.

Powiatu Mieleckiego i Gminy Miejskiej Mielec zawarte pomiędzy Powiatem Mieleckim z siedzibą w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6, zwanym dalej "Powierzającym" reprezentowanym przez: - Starostę Powiatu Mieleckiego - Zbigniewa Tymułę, - Członka Zarządu Powiatu Mieleckiego - Waldemara Barnasia przy kontrasygnacie : - Skarbnika Powiatu Mieleckiego - Ireny Turek a Gminą Miejską Mielec z siedzibą w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26 , zwaną dalej "Przyjmującym" reprezentowaną przez: - Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Mielca działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Mielca - Jana Mysliwca przy kontrasygnacie: - Skarbnika Miasta Mielca - Barbary Wójcik

Na podstawie art. 19 ust. 3 i art. 20a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /j.t Dz. U. z 2012r., poz. 642 z późn. zm./ i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm./, art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm./, uchwały Nr XIX/133/08 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Mielec, zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, Uchwały Nr XL/349/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Mieleckiego wybranych zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej - strony postanawiają co następuje:

§ 1. 1. Powierzający powierza a Przyjmujący przyjmuje do wykonania zadania Powierzającego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, o których mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach /j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 642 z późn. zm./, w szczególności:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,

3) zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa Powiatu Mieleckiego oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury,

4) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,

5) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,

6) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach,

7) wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 2. 1. Przyjęte niniejszym porozumieniem zadania Przyjmujący będzie wykonywać za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu ul. Kusocińskiego 2, zwanej dalej Biblioteką.

2. W ramach wykonywania zadań objętych porozumieniem Przyjmujący zapewni możliwość korzystania ze wszystkich usług i zasobów Biblioteki wszystkim mieszkańcom Powiatu Mieleckiego na równych zasadach.

3. Przyjmujący odpowiada za organizację i funkcjonowanie Biblioteki.

§ 3. Na realizację powierzonych zadań w roku budżetowym 2016, Powierzający przeznacza kwotę 20 000, zł /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych / na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem zadań, a w szczególności na:

1) zakup książek dla Biblioteki, z której zasobów będą korzystać na jednakowych zasadach mieszkańcy powiatu mieleckiego zgodnie z Regulaminem MBP SCK w Mielcu,

2) drukowanie publikacji twórców literackich z terenu powiatu mieleckiego,

3) dofinansowanie opłat za korzystanie z programu SOWA 2, w którym opracowywane są nowości.

§ 4. Środki finansowe na wykonanie powierzonych zadań, w wysokości ustalonej w §3 Powierzający przekaże na rachunek Przyjmującego - Bank PKO BP I O/Mielec Nr 92 1020 4913 0000 9102 0118 7681 w terminie 30 dni od podpisania porozumienia.

§ 5. 1. W imieniu Przyjmującego Miejska Biblioteka Publiczna w Mielcu składa Powierzającemu sprawozdanie z wykonania zadań oraz dokonanie rozliczenia w terminie do 31.12.2016r.

2. Rozliczenie o którym mowa w ust.1 polega na przekazaniu Powierzającemu następujących dokumentów:

a) uwierzytelnionych kserokopii opisanych i zatwierdzonych do zapłaty faktur lub rachunków,

b) uwierzytelnionych kserokopii dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty,

c) faktury i rachunki dokumentujące rozliczenie należy opisać na odwrocie w jakiej kwocie pokryte zostały ze środków finansowych przekazanych przez powiat mielecki.

3. Na wniosek Powierzającego, Miejska Biblioteka Publiczna w Mielcu składa dodatkowe informacje i sprawozdania dotyczące wykonywanych zadań.

4. Powierzający ma prawo wglądu do dokumentacji księgowo finansowej w zakresie powierzonych zadań.

§ 6. 1. Kwota środków finansowych, niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem określonym w §3, podlega zwrotowi przez Przyjmującego na rachunek bankowy Powiatu Mieleckiego: Bank PBSO/Mielec Nr 20 8642 1168 2016 6803 8306 0001 w terminie do 31 stycznia następnego roku.

2. Od kwoty wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, bądź zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 1 naliczane są odsetki wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 7. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

2. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za 1-miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem.

3. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. W przypadku rozwiązania porozumienia :

1) Przyjmujący przedstawi Powierzającemu rozliczenie środków otrzymanych na realizację zadań Biblioteki.

2) Przyjmujący zwróci Powierzającemu środki o których mowa w § 3 niewykorzystane do dnia rozwiązania porozumienia, przekazane przez Powierzającego na realizację zadań na rachunek bankowy, jak w § 6 ust.1.

§ 9. Czynności związane z opublikowaniem porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego należeć będą do Powierzającego.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia

01 stycznia 2016r.

§ 11. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Gmina Miejska Mielec

Powiat Mielecki

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Mielca Działający z Upoważnienia Prezydenta Miasta Mielca


Jan Myśliwiec


Skarbnik Miasta Mielca


Barbara Wójcik

Starosta Powiatu Mieleckiego


Zbigniew Tymuła


Członek Zarządu Powiatu Mieleckiego


Waldemar Barnaś


Skarbnik Powiatu Mieleckiego


Irena Turek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Góralski&Goss Legal

Góralski&Goss Legal to butikowa kancelaria prawna, specjalizująca się w doradztwie transakcyjnym i procesowym na rzecz dużych podmiotów gospodarczych, w szczególności firm z sektora ubezpieczeniowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama