reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV.322.2016 Rady Miejskiej w Boguchwale

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku

Na podstawie art. 4 ust.1, ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016 poz.250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016, poz. 446) Rada Miejska w Boguchwale postanawia, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguchwała.

§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Boguchwała.

§ 3. 1. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w:

1) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ;

2) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach;

3) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt;

4) ustawie z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

5) z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ;

2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Boguchwała;

3) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący na terenie Gminy Boguchwała;

4) regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy "Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Boguchwała";

5) pojemniku - należy przez to rozumieć pojemnik metalowy lub z tworzywa sztucznego, worek, kosz uliczny lub kontener o parametrach opisanych w § 8 niniejszego regulaminu;

6) miejsce zamieszkania - oznacza miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi;

7) gospodarstwo domowe - jedna osoba lub ich zespół, razem zamieszkujących, wspólnie się utrzymujących. Osoby samotne, utrzymujące się samodzielnie, to jednoosobowe gospodarstwa domowe;

8) terenie utwardzonym -rozumie się przez to powierzchnię ziemi wyłożoną materiałem zapewniającym nieprzepuszczalność ścieków do gruntu;

9) droga publiczna - definicję drogi publicznej określa art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 4. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego powinno być wykonywane przez podmioty do tego zobowiązane na podstawie ustawy.

1) Właściciele nieruchomości maja obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, oraz innych zanieczyszczeń z chodników i z wydzielonej części drogi publicznej służącej do ruchu pieszego, położonych wzdłuż tych nieruchomości.

2) Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników powinno być wykonywane niezwłocznie po ich zaśnieżeniu, oblodzeniu lub zanieczyszczeniu.

§ 5. 1. Mycia pojazdów samochodowych poza myjniami na terenie nieruchomości można dokonywać, tylko na terenie utwardzonym, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do ziemi lub wód powierzchniowych jest zabronione.

2. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie spowoduje zanieczyszczenia wód lub ziemi oraz nie będzie stanowić uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6. Zabrania się:

1) spalania odpadów komunalnych, z wyjątkiem odpadów biodegradowalnych (liści, gałęzi, resztek roślinnych, drewna) pod warunkiem, że nie koliduje to z innymi szczegółowymi przepisami i nie powoduje uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości;

2) wywożenia i wysypywania odpadów komunalnych w miejsca do tego nie przeznaczone;

3) zakopywania odpadów komunalnych;

4) gromadzenia odpadów stałych i nieczystości ciekłych na terenach użytku publicznego;

5) wykorzystywania nieczynnych studni przydomowych do gromadzenia odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych;

6) wylewania nieczystości ciekłych do rowów przydrożnych, cieków wodnych, rzek
i stawów oraz na teren nieruchomości.

Rozdział 3.
Selektywne zbieranie i odbieranie odpadów

§ 7. 1. Selektywnemu zbieraniu podlegają następujące frakcje odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, tekstylia, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, szkło okienne, zimne popioły, styropiany budowlane i opakowaniowe.

2. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach.

3. Bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie:

1) opakowania i naczynia szklane,

2) papier;

3) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;

4) odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych;

5) zmieszane odpady pozostałe po segregacji.

4. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbierane będą następujące odpady zebrane selektywnie dostarczone przez właścicieli nieruchomości:

1) papier;

2) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;

3) odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych;

4) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

5) odpady zielone;

6) tekstylia;

7) przeterminowane leki i chemikalia;

8) zużyte baterie i akumulatory;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe;

12) szkło okienne;

13) zużyte opony;

14) zimne popioły;

15) styropiany budowlane i opakowaniowe.

5. Na terenie Gminy Boguchwała prowadzony jest program usuwania azbestu funkcjonujący w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Boguchwale NR XXIII/260/2012 z dnia 31 maja 2012r. "w sprawie przeprowadzania działań pomocowych związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest".

6. Przeterminowane leki i zużyte baterie można dostarczyć do oznakowanych pojemników zlokalizowanych w miejscach wskazanych przez Gminę (szkoły, przedszkola, urzędy i inne instytucje zlokalizowane na terenie Gminy), których wykaz opublikowany jest na stronie www.bip.boguchwała.pl

Rozdział 4.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 8. 1. Ustala się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników:

1) do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych lub zmieszanych odpadów pozostałych po segregacji pojemniki , w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość stosowania worków w kolorze czarnym np. gdy odpady muszą być dostarczone do trasy odbioru odpadów komunalnych:

a) w zabudowie jednorodzinnej o pojemnościach 60l, 120l, 240l,

b) w zabudowie wielolokalowej o pojemności dostosowanej do ilości gromadzonych w nich odpadów,

c) kosze uliczne od 35 l do 40 l.

2) wprowadza się obowiązek gromadzenia w odrębnych pojemnikach

a) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

b) chemikaliów,

c) zimnych popiołów.

3) do selektywnej zbiórki odpadów stosuje się:

a) w zabudowie jednorodzinnej worki o pojemności 120l,

b) w zabudowie wielorodzinnej specjalistyczne oznakowane pojemniki o pojemności dostosowanej do rodzaju i ilości gromadzonych w nich odpadów.

4) do selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki/worki w określonych kolorach:

a) szkło (naczynia, bezbarwne i kolorowe opakowania szklane) - kolor biały,

b) papier, opakowania wielomateriałowe - kolor niebieski,

c) tworzywa sztuczne - kolor żółty,

d) odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych - kolor brązowy,

e) metale i opakowania metalowe - kolor szary.

2. Na pojemnikach do selektywnego zbierania odpadów w zabudowie wielolokalowej należy umieścić nadruk określający rodzaj odpadów w nich umieszczanych.

3. Wymagania jakie muszą spełniać pojemniki z tworzywa sztucznego:

1) odporność na UV, niskie temperatury i nagrzewanie;

3) wyposażone w szczelnie zamykaną klapę;

4) posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą ich transport;

5) korpus pojemnika wyposażony w listwę grzebieniową umożliwiającą opróżnianie przez śmieciarki z uchwytem grzebieniowym;

6) pojemniki muszą być kompletne i zdatne do użytkowania.

4. Kontener musi spełniać następujące wymagania:

1) posiadać szczelnie zamykające się klapy;

2) musi być dostosowany do załadunku hakowego, bramowego lub hakowo - bramowego;

3) musi być kompletny i zdatny do użytkowania.

5. Worki muszą spełniać następujące wymagania:

1) mieć odpowiednią wytrzymałość zarówno na przebicie jak i rozciąganie;

2) posiadać mocny i trwały zgrzew;

3) powinny być wykonane z surowca LDPE.

6. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych muszą spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 840 lub posiadać deklaracje zgodności wystawiona przez producenta zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 665 z późn. zm.).

§ 9. 1. Średnia ilość zmieszanych odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy, w budownictwie wielolokalowym, zawiera się w przedziale od 111 l/miesiąc i osobę do 156 l/ miesiąc i osobę.

2. Średnia ilość zmieszanych odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy, w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym, zawiera się w przedziale od 30 l/ miesiąc i osobę do 80 l/ miesiąc i osobę.

3. W gospodarstwach domowych, w których odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ilości przestawione pkt. 1 i 2 mogą wzrosnąć do 50 %.

4. Właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność obowiązany jest do podpisania umowy z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych. Przedmiotowa umowa powinna zabezpieczyć odbiór wszystkich powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. Ustala się minimalną miesięczną normę wytwarzanych odpadów dla: szkół wszelkiego typu, żłobków, przedszkoli, lokali handlowych, gastronomicznych, dyskotek, domów weselnych, przychodni zdrowia, aptek, domów kultury, punktów handlowych poza lokalem, biur, instytucji, agencji finansowych i ubezpieczeniowych, klubów sportowych, kiosków i ulicznych punktów szybkiej konsumpcji, zakładów rzemieślniczych - usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych, domów opieki, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów, szpitali, aresztów, parafii, związków wyznaniowych, dla cmentarzy, placów targowych itp. co najmniej 120 l na każdą nieruchomość miesięcznie.

§ 10. Pojemność oraz ilość pojemników należy dostosować do potrzeb danej nieruchomości w szczególności do ilości wytworzonych odpadów wynikającej z liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym.

§ 11. 1. Do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego (chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach itp.) stosuje się kosze uliczne.

2. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować obok wiaty, a w przypadku jej braku w najbliższym sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 12. 1. Ustala się następujące warunki rozmieszczania i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem:

1) pojemniki należy utrzymywać w stanie czystości zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz;

2) pojemniki po ich opróżnieniu nie powinny wydzielać nieprzyjemnych zapachów;

3) pojemniki nie mogą być uszkodzone lub pozbawione stałych elementów, np. pokrywy, worki nie mogą być rozerwane, by ich zawartość nie wydostawała się na zewnątrz;

4) pojemnik oraz worki powinny być ustawione w stałym miejscu najlepiej zadaszonym, nie powinny powodować uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich, dostęp do nich winny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać w nich odpady komunalne,

5) pojemniki na odpady powinny być okresowo dezynfekowane;

6) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w czystości.

2. Pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu dostępnym dla pracowników odbiorcy odpadów bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.

3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorstwa wywozowego w celu ich opróżnienia.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 13. 1. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego odbywa się w sposób systematyczny, zapobiegający przepełnieniu się pojemników i worków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego, z zachowaniem następującej minimalnej częstotliwości:

1) odpady zmieszane z nieruchomości o zabudowie wielolokalowej lub zamieszkania zbiorowego powinno odbierać się nie rzadziej niż raz w tygodniu;

2) odpady zmieszane z pozostałych nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i w zabudowie zagrodowej powinno odbierać się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

3) opróżnianie koszy ulicznych, z parków, przystanków i innych terenów użyteczności publicznej powinno odbywać się z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się koszy, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.

4) opakowania szklane, papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale, odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych będą odbierane z terenu nieruchomości nie rzadziej niż raz na miesiąc.

5) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, oraz zużyte opony mogą być przekazywane do utylizacji w ramach cyklicznej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych organizowanej 1 raz na dwa lata.

2. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Boguchwała:

1) W ramach zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości może oddać wyłącznie te odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przeprowadzania drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do Starosty;

2) W ramach zryczałtowanej opłaty właściciel nieruchomości, może oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 1m3 na miesiąc.

3. W ramach zryczałtowanej opłaty właściciel nieruchomości, może oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki szkło okienne w ilości do 0,2 m3 rocznie.

4. W ramach zryczałtowanej opłaty właściciel nieruchomości, może oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki zimne popioły w ilości do 2 m3 rocznie.

5. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady będą przyjmowane
w godzinach funkcjonowania punktu za okazaniem aktualnego dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Pracownik Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów lub naliczyć dodatkowa opłatę za przyjęcie odpadów jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, iż nie powstały one na terenie gospodarstwa domowego.

§ 14. 1. Zmieszane odpady komunalne, opakowania szklane, papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale, odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych będą odbierane z posesji, jeżeli miejsce ich przechowywania nie będzie oddalone na odległość większą niż 10 m od trasy odbioru odpadów komunalnych.

2. Jeżeli miejsce przechowywania odpadów na danej posesji jest oddalone na większą odległość, od trasy odbioru, niż określona w pkt. 1 Właściciele nieruchomości są obowiązani do dostarczenia pojemników z w/w odpadami, do trasy odbioru. Pojemniki należy ustawiać przy trasie odbioru w dniu odbioru, zgodnie z aktualnym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

3. Trasa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Boguchwała stanowi załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

§ 15. Właściciele nieruchomości na terenach gdzie prowadzona jest działalność wiążąca się z okresowym przebywaniem osób (wynajem lokali mieszkalnych itp.) zobowiązani są do: złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady.

§ 16. 1. Usuwanie ciekłych odpadów komunalnych powinno odbywać się z częstotliwością dostosowaną do indywidualnej ilości wytwarzanych ścieków komunalnych, tak aby nie dopuścić do przepełnienia zbiornika.

2. Opróżnianie zbiornika bezodpływowego musi odbywać się w sposób uniemożliwiający wycieki i zanieczyszczenie gleby, przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenia.

§ 17. Organizatorzy imprez masowych lub zgromadzeń o charakterze publicznym powinni zabezpieczyć odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, aby zapewnić czystość i porządek na terenie, na którym organizowana jest impreza, zgromadzenie.

§ 18. Placówki handlowe, usługowe, gastronomiczne i inne muszą być wyposażone w pojemniki w ilości zapewniającej utrzymanie czystości i porządku. Powinny one być umieszczone przy wejściu do obiektu lub na terenie nieruchomości.

Rozdział 6.
Inne wymagania dotyczące gospodarki odpadami

§ 19. Gospodarka odpadami w Gminie opiera się na Centralnym Regionie Gospodarki Odpadami wskazanym w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. Odpady komunalne zmieszane, odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowywane tylko i wyłącznie w ramach tego regionu.

§ 20. Pozostałe odpady komunalne nie wymienione w § 19. powinny być w pierwszej kolejności zagospodarowane na terenie instalacji w Centralnym Regionie Gospodarki Odpadami.

§ 21. Szczegółowe cele dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi: Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez przekazanie do składowania. W stosunku do ilości masy tych odpadów wytwarzanych w roku 1995, dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji:

- do dnia 16 lipca 2013 r. nie więcej niż 50%

- do dnia 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 35%

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 22. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do:

1) zabezpieczenia nieruchomości w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się zwierząt poza jej granice;

2) do natychmiastowego usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp. Zebrane zanieczyszczenia należy umieszczać w szczelnych opakowaniach i wrzucać do specjalistycznych koszy na psie odchody, bądź do koszy na odpady komunalne.

§ 23. 1. Przebywanie psów bez kagańców i smyczy dozwolone jest jedynie na prywatnych terenach ogrodzonych i przy zapewnieniu kontroli nad ich zachowaniem.

2. Zabrania się szczucia psami lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub innego zwierzęcia.

3. Zwierzę domowe traktowane niehumanitarnie zostanie odebrane właścicielowi i przekazane do schroniska. Koszty transportu, leczenia i utrzymania ponosi właściciel.

§ 24. 1. Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych:

1) do pomieszczeń użyteczności publicznej;

2) do placówek handlowych i gastronomicznych;

3) na tereny wydzielone do gier i zabaw dla dzieci, w tym place zabaw.

2. Zakazy powyższe nie dotyczą osób niewidomych, poruszających się z psem przewodnikiem.

§ 25. Utrzymujący zwierzęta egzotyczne, w szczególności gady, płazy lub ptaki, zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia, w którym przebywają.

§ 26. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do usuwania na własny koszt padłych zwierząt poprzez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na transport tego typu odpadów lub prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 27. 1. Zwierzęta domowe pozbawione opieki będą wyłapywane przez osoby posiadające zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności i przewożone do schroniska dla bezdomnych zwierząt lub miejsca tymczasowego ich przetrzymania.

2. Koszty związane z odłowieniem psa oraz koszty pobytu w schronisku ponosi właściciel psa, a w przypadku braku możliwości ustalenia właściciela koszty ponosi gmina.

Rozdział 8.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 28. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na następujących nieruchomościach wyłączonych z produkcji rolniczej:

1) zabudowanych budynkami mieszkaniowymi wielolokalowymi;

2) zabudowanych obiektami użyteczności publicznej;

3) zabudowanych obiektami handlowymi, usługowymi oraz przemysłowymi.

§ 29. 1. Hodowla zwierząt gospodarskich powinna być prowadzona w sposób nie pogarszający warunków zdrowotnych ludzi, nie powodujących zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

2. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do gromadzenia i usuwania odpadów oraz nieczystości powstałych w związku z hodowlą zwierząt w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz ochrony środowiska, w szczególności nie powodowania zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych, a także powietrza.

3. Zwierzę gospodarskie traktowane niehumanitarnie zostanie odebrane właścicielowi i przekazane do jednostki organizacyjnej prowadzącej gospodarstwo rolne lub do gospodarstwa rolnego posiadającego odpowiednie warunki, za zgodą właściciela. Koszty transportu, leczenia i utrzymania ponosi właściciel.

§ 30. Pszczoły winny być trzymane w ulach ustawionych w odległości co najmniej 5 m od granicy nieruchomości, w taki sposób, aby nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiadujących z terenem hodowli.

§ 31. Hodowlę gołębi należy prowadzić w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenów przeznaczonych do wspólnego użytku oraz nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 32. 1. Obowiązkową deratyzacją objęte są obszary zabudowane budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi, obiekty użyteczności publicznej, obsługi ludności oraz nieruchomości w obrębie, których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie.

2. Obowiązek ten w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych może być realizowany w miarę potrzeb.

3. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się raz w roku, w miesiącu październiku.

4. Obowiązek deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, którzy ponoszą koszty jej przeprowadzania.

5. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie zbiórki padłych gryzoni wraz z resztkami trucizn oraz ich unieszkodliwienie.

6. W okresie przeprowadzania deratyzacji należy zachować szczególną ostrożność w obrębie miejsc wyłożenia środków chemicznych. Miejsca te winny być oznakowane i oznaczone napisem "Uwaga trucizna" lub o podobnej treści.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 33. Właściciele nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych niniejszą uchwałą podlegają odpowiedzialności karnej określonej w ustawie.

1) Postępowanie w sprawach, o których mowa w § 33 pkt. 1 prowadzone jest według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001r. /Dz.U.2013.poz..395 ze zmianami/;

2) Do kontroli i egzekwowania przestrzegania niniejszego regulaminu uprawniona jest policja, Straż Miejska oraz osoby posiadające stosowane zezwolenie Burmistrza Boguchwały.

§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały, a nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Mienia Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Kąkol

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Doktor nauk prawnych specjalizujący się w ubezpieczeniach społecznych i prawie pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama