reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/95/16 Rady Powiatu Przeworskiego

z dnia 10 czerwca 2016r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) oraz art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 575 ze zm. )

Rada Powiatu Przeworskiego
uchwala:

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

§ 2. 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają

1) dochód - dochód w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej;

2) kryterium dochodowe na osobę w rodzinie - kryterium dochodowe określone obowiązującymi przepisami o pomocy społecznej

3) kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej - kryterium dochodowe określone obowiązującymi przepisami o pomocy społecznej

4) opłata - opłata ponoszona za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej;

5) osoba zobowiązana - osoba wobec, której zgodnie z art.193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wszczęto postępowanie o ustalenie opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej, a także osobę pełnoletnią, która osiągnęła pełnoletność i przebywa w pieczy zastępczej

6) dochód osoby zobowiązanej- miesięczny dochód osoby zobowiązanej z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu, z miesiąca , w którym został złożony wniosek, pomniejszony o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz opłaty rzeczywiście poniesione za pobyt dzieci i osób dorosłych w pieczy zastępczej, w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, placówce leczniczo-rehabilitacyjnej lub innej

7) należności- wymagana wierzytelność wynikająca z decyzji administracyjnej nakładającej obowiązek uiszczenia opłaty o której mowa w art.193 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ;

8) dłużniku - osoba , której została ustalona odpłatność za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej lub osobę pełnoletnią przebywającą w pieczy zastępczej, która nie uregulowała w terminie opłaty wskazanej w decyzji administracyjnej

§ 3. 1. Umarzając w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczając termin płatności, rozkładając na raty lub odstępując od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej uwzględnia się sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową osoby zobowiązanej

2. Przy ustalaniu sytuacji dochodowej osoby zobowiązanej bierze się pod uwagę dochód uzyskany z miesiąca poprzedzającego wszczęcie postępowania z urzędu o ustalenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej albo złożenie wniosku o umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie od ustalenia takiej opłaty

§ 4. Umorzenie opłaty w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty orzeka Starosta w drodze decyzji administracyjnej na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu.

§ 5. 1. Odstępuje się całkowicie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej osobom zobowiązanym do jej ponoszenia, w przypadkach gdy

1) dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 250% kryterium dochodowego

2) osoba zobowiązana reguluje dobrowolnie lub ma ustalone w postępowaniu sądowym alimenty na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej i spełnia ten obowiązek.

2. Poza okolicznościami, o których mowa w ust. 1, można odstąpić całkowicie od ustalenia opłaty od osoby zobowiązanej, w przypadku gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 250% kryterium dochodowego oraz gdy występuje przynajmniej jedna z poniższych okoliczności:

1) osoba zobowiązana ponosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej lub instytucjach zapewniających całodobową opiekę;

2) przewlekła choroba co najmniej 1 osoby w rodzinie osoby zobowiązanej wiążąca się z ponoszeniem znacznych wydatków na leczenie

3) orzeczona została niepełnosprawność osoby zobowiązanej w stopniu znacznym, ,umiarkowanym lub orzeczeniem równoważnym

4) osoba zobowiązana jest ubezwłasnowolniona

5) osoba zobowiązana przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie opieki długoterminowej , zakładzie karnym;

6) straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych u osoby zobowiązanej

7) głównym dochodem osoby zobowiązanej jest praca dorywcza;

8) osoba zobowiązana nie posiada żadnego własnego źródła dochodu i pozostaje na utrzymaniu innej osoby

9) korzystanie osoby zobowiązanej ze świadczeń pomocy społecznej

10) nie można ustalić miejsca pobytu osoby zobowiązanej

11) wystąpiły inne uzasadnione okoliczności, w szczególności gdy nałożenie obowiązku ponoszenia opłaty mogłoby spowodować znaczne pogorszenie sytuacji materialnej lub zagrożenie egzystencji zobowiązanego lub osób będących na jego utrzymaniu

§ 6. 1. Umorzenie w całości, łącznie z odsetkami, należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić w następujących sytuacjach:

1) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony powrotem dziecka do rodziny biologicznej;

2) w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności określonych w § 6 ust. 2 niniejszej uchwały

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności

§ 7. 1. Umorzenie w części, łącznie z odsetkami, należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić według następujących zasad

1) dochód osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej wynosi od 251% do 350 % kryterium dochodowego, umorzenie następuje w wysokości 70% należności

2) dochód osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej wynosi od 351% do 500 % kryterium dochodowego, umorzenie następuje w wysokości 50% należności.

§ 8. 1. Rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności opłaty udziela się w przypadkach uzasadnionych trudną sytuacją materialną, zdrowotną, bytową osoby zobowiązanej gdy zastosowanie tej ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub w części.

2. W okresie odroczenia terminu płatności nie nalicza się odsetek od ustalonej opłaty.

3. Decyzję o rozłożeniu na raty oraz o odstąpieniu od ustalenia opłaty wydaje się na czas określony, nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy.

§ 9. Traci moc uchwała nr XVIII/91/12 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 22 luty 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części , łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka
w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przeworskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

Przewodniczący Rady Powiatu


Tadeusz Kiełbowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Doktor nauk prawnych specjalizujący się w ubezpieczeniach społecznych i prawie pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama