reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/240/16 Rady Miejskiej w Rymanowie

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 5c pkt 1 i art. 14 ust. 5 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Rada Miejska w Rymanowie
uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolach - należy przez to rozumieć również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz punkty przedszkolne,

2) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora zespołu szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym lub punktem przedszkolnym lub przedszkole.

§ 2. Wychowanie przedszkolne realizowane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Rymanów w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez właściwego ministra w odrębnych przepisach w wymiarze 5 godzin dziennie oraz w zakresie nauczania religii prowadzone jest bezpłatnie.

§ 3. 1. Ustala się opłatę za wychowanie przedszkolne realizowane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa § 2 za każdą rozpoczętą godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 1 zł.

2. Rodzice, przy zgłoszeniu dziecka do przedszkola deklarują dzienną liczbę godzin pobytu dziecka w tej placówce i zakres usług w zakresie wyżywienia w danym roku szkolnym.

3. Szczegółowy zakres świadczeń, czas pobytu dziecka w przedszkolu, rodzaj usług świadczonych na rzecz dziecka, wykraczających poza zakres zajęć określonych w § 2 oraz zasady pobierania opłat określa umowa cywilnoprawna zawarta przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka do przedszkola.

4. W przypadku całodniowej nieobecności dziecka w przedszkolu wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 podlega zwrotowi.

§ 4. Odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę obejmuje zajęcia opiekuńcze wspomagające rozwój intelektualny, fizyczny, społeczny i emocjonalny dzieci dostosowane do ich wieku, potrzeb i możliwości.

§ 5. 1. Miesięczna odpłatność za usługi opiekuńcze, o których mowa w § 4 za jedno dziecko jest iloczynem zadeklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu poza czasem przewidzianym na realizację bezpłatnych programów wychowania przedszkolnego określonym w § 2 i stawki za godzinę usług określonych w § 3 ust. 1 oraz liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

2. Za opiekę nad dzieckiem ponad ustaloną w umowie dzienną liczbę godzin dolicza się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę zwiększonego czasu pobytu dziecka w przedszkolu w wysokości 1 zł.

§ 6. 1. Na wniosek rodziców opłatę za godzinę, o której mowa w § 3 ust. 1 można obniżyć do 50 % na drugie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola.

2. Rodziny znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o zwolnienie częściowe lub całkowite z opłaty o której mowa w § 3 ust. 1 na pisemny wniosek skierowany do dyrektora.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów

§ 8. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Rymanowie Nr XI/122/11 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i punkty przedszkolne dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymanów, zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie Nr LVI/575/14 z dnia 29 lipca 2014 r.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązywania od 1 września 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie


Krystyna Przybyła-Ostap

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama