reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/204/2016 Rada Gminy Dębica

z dnia 8 lipca 2016r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dębica

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy Dębica uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dębica.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Dębica,

2) Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Dębica,

3) Radzie - rozumie się przez to Radę Gminy Dębica,

4) Konsultacjach - rozumie się przez to konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Dębica.

§ 3. 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy przeprowadza się:

1) w przypadkach przewidzianych ustawami,

2) w innych sprawach ważnych dla Gminy.

2. Konsultacje mogą polegać na:

1) wyrażeniu opinii lub zgłoszeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania,

3) dokonanie wyboru pomiędzy zaproponowanymi wariantami.

3. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące, chyba że ustawy stanowią inaczej.

4. Tryb konsultacji uważa się za zachowany bez względu na liczbę osób biorących w nich udział.

§ 4. 1. Organem właściwym do przeprowadzania konsultacji jest Wójt.

2. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Wójt w drodze zarządzenia.

3. W zarządzeniu o którym mowa w ust. 2 określa się:

1) cel i przedmiot konsultacji,

2) zasięg terytorialny,

3) harmonogram czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji w szczególności czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

4) formy przeprowadzenia konsultacji,

5) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji,

6) sposób udostępniania informacji o konsultacji.

4. Wójt każdorazowo powołuje zespół ds. konsultacji.

§ 5. 1. Inicjatywa w sprawie przeprowadzenia konsultacji przysługuje Wójtowi.

2. Z wnioskiem do Wójta o przeprowadzenie konsultacji może wystąpić Komisja Rady właściwa rzeczowo dla przedmiotu konsultacji.

3. Wniosek Komisji Rady powinien zawierać;

1) opis przedmiotu konsultacji,

2) termin i zasięg terytorialny konsultacji,

3) formę konsultacji,

4) uzasadnienie celu konsultacji,

5) wskazanie osoby z jaką należy się kontaktować w sprawie złożonego wniosku.

4. Wniosek spełniający wymogi określone w ust. 3 jest rozpatrywany przez Wójta w terminie
7 dni od dnia złożenia wniosku.

5. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrywaniu.

6. O przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia konsultacji, Wójt informuje wnioskodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku z zastrzeżeniem ust. 5.

§ 6. 1. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach;

1) otwartych zebrań z mieszkańcami,

2) sondażu internetowego,

3) badania opinii mieszkańców poprzez udostępnienie mieszkańcom formularza ankietowego,

4) wyłożenia do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Dębica projektu dokumentu wymagającego konsultacji społecznej z określeniem terminu na składanie uwag, opinii mieszkańców Gminy,

5) publikacji na stronie internetowej,

6) innej formie pisemnej bądź elektronicznej.

2. Termin przeprowadzania konsultacji nie może być krótszy niż 7 dni kalendarzowych, chyba że ustawy stanowią inaczej.

3. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji społecznych.

4. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:

1) ogólny - teren całej Gminy,

2) lokalny - dotyczący mieszkańców danego obszaru Gminy.

§ 7. 1. Wyniki konsultacji Wójt przedstawia Radzie na najbliższym posiedzeniu Rady, przypadającym po zakończeniu konsultacji oraz mieszkańcom w ciągu 14 dniu od zakończenia konsultacji za pośrednictwem ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębica.

2. Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu gminy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębica.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Żybura

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Niebieska Linia

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama