reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/156/16 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 14 lipca 2016r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r,
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), Rada Gminy Gorzyce uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce,
stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIII/178/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewóztwa Podkarpckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Krzysztof Maruszak


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/156/16
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 14 lipca 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY GORZYCE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce zgodnie z wymaganiami art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250).

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Regulaminie - rozumie się przez to niniejszą uchwałę;

2) Gminie - rozumie się przez to Gminę Gorzyce;

3) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250)

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie

nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych opisanych w rozdziale III oraz utrzymywania tych urządzeń
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania,
a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:

1) papieru i tektury;

2) szkła;

3) opakowań wielomateriałowych;

4) tworzywa sztucznego;

5) metali;

6) ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

7) zielonych;

8) przeterminowanych leków i chemikaliów;

9) zużytych baterii i akumulatorów;

10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

11) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

12) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiące odpady komunalne;

13) zużytych opon;

14) popiołu.

3. Odpady, o których mowa w ust. 2, właściciele nieruchomości obowiązani
są zbierać i umieszczać w pojemnikach i workach niezwłocznie od chwili ich powstania.

4. Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić wyłącznie w zamykanych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach.

5. Selektywnie zebrane odpady, o których mowa w ust. 2 pkt 1-7, należy
gromadzić:

1) w workach - w zabudowie jednorodzinnej;

2) w pojemnikach - w zabudowie wielorodzinnej.

6. Odpady, określone w ust. 2, są zbierane i odbierane w sposób gwarantujący
niezmieszanie ich z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie oraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale IV.

7. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zapewnić pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady dostęp do pojemników w czasie ustalonym w umowie
o odbieranie odpadów, w sposób umożliwiający opróżnienie pojemników bez narażenia na szkodę ludzi i mienia.

8. Przeterminowane leki mogą być oddawane do specjalnych pojemników

ustawionych w wyznaczonych aptekach.

9. Zużyte baterie i akumulatory należy gromadzić oddzielnie w pojemnikach i usuwać w terminach ustalonych z przedsiębiorcą odbierającym odpady, lub oddawać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów (po uruchomieniu takiego punktu).

10. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony należy gromadzić odrębnie
i oddawać w terminach ustalonych z przedsiębiorcą odbierającym odpady lub w terminach ogłoszonych publicznie, lub oddawać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (po uruchomieniu takiego punktu).

11. Odpady wielkogabarytowe należy gromadzić oddzielnie i usuwać w terminach ustalonych
z przedsiębiorcą odbierającym odpady, lub oddawać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (po uruchomieniu takiego punktu).

12. Popiół oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych należy gromadzić wyłącznie w pojemnikach lub kontenerach i usuwać w terminach ustalonych z przedsiębiorcą odbierającym odpady, lub oddawać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów (po uruchomieniu takiego punktu).

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości służących w części lub w całości do użytku publicznego mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń niezwłocznie po ich powstaniu.

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez uprawniony podmiot.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji;

3) mycie może dotyczyć wyłącznie nadwozia samochodu.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych;

2) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.

Rodzaje, minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. Określa się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności 60 l;

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l;

3) pojemniki na odpady o pojemności 240 l;

4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l;

5) pojemniki (kontenery) o pojemności od 5 do 10 m3;

6) worki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o pojemnościach 60 l, 120 l i 240 l;

7) kosze uliczne o pojemności od 20 do 90 l.

§ 7. Określa się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości, zmieszanych odpadów komunalnych, jeśli zamieszkuje:

1) nie więcej niż dwie osoby - 60 l;

2) od 3 do 4 osób włącznie - 120 l;

3) powyżej 5osób - 240 l (lub 2 x 120 l).

§ 8. Określa się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych minimalną pojemność:

1) worka przeznaczonego do selektywnego zbierania odpadów: papieru i tektury, szkła, opakowań wielomateriałowych, tworzywa sztucznego i metali, jeżeli zamieszkuje:

a) nie więcej niż dwie osoby - 60 l,

b) od 3 do 4 osób włącznie - 120 l,

c) powyżej 5osób - 240 l (lub 2 x 120 l);

2) pojemnika przeznaczonego do selektywnego zbierania odpadów: biodegradowalnych w tym opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz zielonych, jeżeli zamieszkuje:

a) nie więcej niż dwie osoby - 60 l,

b) od 3 do 4 osób włącznie - 120 l,

c) powyżej 5osób - 240 l (lub 2 x 120 l);

3) pojemnika o pojemności 1100 l przeznaczonego do selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

§ 9. 1. Określa się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli zamieszkuje:

1) do 25 osób włącznie - 1100 l;

2) powyżej 25 osób - jeden pojemnik 1100 l na każde 50 osób.

2. Dopuszcza się stosowanie pojemników (kontenerów) o pojemności 5-7 m3 do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, przy zachowaniu warunku minimalnej pojemności wynikającej z treści ust. 1 pkt 2.

§ 10. Określa się dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie wielorodzinnej, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów: papieru i tektury, szkła, opakowań wielomateriałowych, tworzywa sztucznego, metali i zielonych, jeżeli zamieszkuje:

1) do 25 osób włącznie - o pojemności 1100 l;

2) powyżej 25 osób - jeden pojemnik 1100 l na każde 50 osób.

§ 11. 1. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki i worki oznaczone następującymi kolorami:

1) niebieskim - na papier i tekturę;

2) jasnozielonym - na szkło;

3) białym - opakowania wielomateriałowe;

4) żółtym - na tworzywo sztuczne;

5) pomarańczowy - na metale;

6) brązowym - na ulegające biodegradacji, w tym na odpady opakowaniowe

ulegające biodegradacji;

7) ciemnozielonym - zielonych;

8) szarym - zmieszanych.

2. Pojemniki stosowane do gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej powinny być dodatkowo oznaczone napisem określającym nazwę odpadu.

§ 12. Ustala się, że kosze uliczne powinny być rozmieszczone:

1) na przystankach komunikacji publicznej;

2) na chodnikach - w zależności od intensywności ruchu pieszych, w odstępach nie mniejszych niż 0,5 km;

3) w miejscach intensywnego ruchu pieszych, w szczególności: obok szkół i przedszkoli, placówek kultury, ośrodków zdrowia, kościołów, sklepów, a także na placach targowych.

§ 13. Właściciele pozostałych nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego zobowiązani są do stosowania pojemników na odpady określonych § 7, stosownie do potrzeb.

§ 14. Pojemniki na odpady, w tym kosze uliczne, powinny być utrzymywane w należytym stanie:

1) sanitarnym, poprzez ich mycie co najmniej dwa razy w roku;

2) porządkowym i technicznym, poprzez bieżącą konserwację i naprawy lub wymianę.

Rozdział 4.

Sposób i częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów

komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie przekazanie odbierającemu odpady.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów; w szczególności zaleca się ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

4. Dopuszcza się również odbiór odpadów z terenu nieruchomości w przypadku gdy nie ma możliwości wystawienia pojemników poza teren nieruchomości.

§ 16. Ustala się minimalne częstotliwości odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych:

1) odpady zmieszane:

a) w zabudowie jednorodzinnej:

- w miesiącach kwiecień-październik raz na dwa tygodnie,

- w miesiącach listopad-marzec raz w miesiącu;

b) w zabudowie wielorodzinnej - raz w tygodniu;

2) odpady biodegradowalne w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji:

a) w zabudowie jednorodzinnej:

- w miesiącach kwiecień-październik raz na dwa tygodnie,

- w miesiącach listopad-marzec raz w miesiącu;

b) w zabudowie wielorodzinnej - 2 razy w tygodniu;

3) odpady: papieru i tektury, szkła, opakowań wielomateriałowych, tworzywa sztucznego i metali - raz w miesiącu, lub na bieżąco w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów (po uruchomieniu takiego punktu);

4) odpady: przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - raz w miesiącu lub na bieżąco w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów (po uruchomieniu takiego punktu);

5) odpady: mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz opon - dwa razy w roku - po uprzednim ogłoszeniu, bądź na bieżąco w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów (po uruchomieniu takiego punktu),

6) popiół, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne oraz odpady zielone będą odbierane na indywidualne zgłoszenie bądź na bieżąco w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów (po uruchomieniu takiego punktu).

§ 17. Odbiór odpadów komunalnych z terenów użyteczności publicznej powinien być dokonywany nie rzadziej niż raz w tygodniu.

§ 18. Ustala się, że odpady zielone należy odbierać w okresie od 20 kwietnia do 15 listopada.

§ 19. Zaleca się kompostowanie odpadów zielonych i innych ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach.

§ 20. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe mają obowiązek pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia tych nieczystości, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości oraz ochrony wód i gleby.

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinno odbywać się wyłącznie przez uprawnionego przedsiębiorcę.

3. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe należy opróżniać nie rzadziej jak co trzy miesiące.

Rozdział 5.

Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 21. 1. Odpady komunalne z terenu Gminy, takie jak: zmieszane, ulegające biodegradacji w tym opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz zielone należy kierować do regionalnych instalacji określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W sytuacji, kiedy instalacja zlokalizowana w regionie uległa awarii albo nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn odpady mogą być zagospodarowane w instalacjach wskazanych do zastępczej obsługi danego regionu.

§ 22. Należy prowadzić systematyczną edukację oraz akcję informacyjną w zakresie ograniczania powstawania ilości odpadów.

§ 23. Odpady zebrane selektywnie należy gromadzić i transportować w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.

Rozdział 6.
Zwierzęta domowe i gospodarskie

§ 24. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe i gospodarskie zobowiązane są do zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością wynikającą z tego faktu dla innych ludzi, w szczególności sąsiadów.

2. Osoby posiadających psy mają obowiązek:

1) zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia - zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.);

2) trzymać psy na terenie nieruchomości na uwięzi (przez dopuszczalny czas określony w odrębnych przepisach) lub odpowiednich kojcach - uwolnienie psa z uwięzi lub kojcach może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich oraz odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

3) prowadzić na smyczy i w kagańcu psy poruszające się poza nieruchomością;

4) zanieczyszczenia spowodowane przez psy na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynku mieszkalnego oraz w miejscach publicznych należy niezwłocznie zbierać do woreczków
i gromadzić w pojemnikach na odpady komunalne;

5) przestrzegać zakazu wprowadzania psów na teren obiektów użyteczności publicznej,
w szczególności: boisk sportowych, placów zabaw i piaskownic - z wyjątkiem osób niewidomych korzystających z pomocy psa przewodnika;

6) podejmować działania w celu odnalezienia psa, który uciekł lub zabłąkał się.

§ 25. 1. Na terenie Gminy prowadzi się hodowlę zwierząt gospodarskich w gospodarstwach typu zagrodowego wyposażonych w budynki typu stajnia, obora, chlewnia, kurnik oraz obiekty takie jak płyta obornikowa oraz zbiornik na gnojowicę i gnojówkę, spełniające wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), oraz innych przepisów odrębnych.

2. Zabrania się hodowli zwierząt gospodarskich:

1) w innych warunkach niż określone w ust. 1;

2) na terenach budownictwa wielorodzinnego.

Rozdział 9.
Wyznaczenie obszarów obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 26. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:

1) budynki wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe, magazyny produktów spożywczych oraz sieci kanalizacyjne;

2) budynki w gospodarstwach rolnych przeznaczone do hodowli zwierząt i magazyny pasz;

2. Obowiązkową deratyzację na terenie Gminy, w obiektach i obszarach wskazanych w ust. 1, przeprowadza się raz w roku w miesiącu październiku.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mycka

ekspert specjalizujący się w tematyce samorządowej, działacz polityczny. Specjalizuje się głównie w polityce społecznej oraz ekonomice pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama