reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/160/16 Rady Gminy Łańcut

z dnia 18 lipca 2016r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie

Rada Gminy Łańcut uchwala
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4) innych wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. 1. Zapisy regulaminu pozostają w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:

1) z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250),

2) z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),

3) z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.),

4) z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.),

5) z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921 ze zm.),

6) z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. poz. 687 ze zm.),

7) z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888),

2. Przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, rozumie się gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki w tym worki służące do zbierania odpadów komunalnych i do prowadzenia selektywnego ich zbierania, a przedsiębiorca odbierający odpady do odbierania i zagospodarowania następujących odpadów:

1) papieru i tektury, opakowań wielomateriałowych, (np. opakowania po napojach),

2) szkła bezbarwnego i kolorowego,

3) tworzyw sztucznych,

4) metali (np. puszki, złom),

5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

6) odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych,

7) zimnego popiołu i żużla.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są także do prowadzenia selektywnego zbierania a przedsiębiorca odbierający odpady do odbierania i zagospodarowania następujących odpadów:

1) przeterminowanych leków i chemikaliów,

2) zużytych baterii i akumulatorów, środków ochrony roślin,

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

4) odpadów wielkogabarytowych (np. mebli),

5) zużytych opon,

6) olejów przepracowanych.

3. Pozostałe odpady komunalne zbierane będą jako zmieszane odpady komunalne.

4. Odpady, o których mowa w ust.1, 2, 3 odbierane będą z częstotliwością i na zasadach określonych w §11 niniejszego regulaminu.

§ 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani zgodnie z ustawą do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników:

1) gromadzą te zanieczyszczenia w miejscu umożliwiającym ich zabranie, nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów,

2) usuwają śliskość niezwłocznie po ich pojawieniu się poprzez odlodzenie i zabezpieczenie powierzchni celem umożliwienia bezpiecznego poruszania się.

§ 5. 1. Mycie pojazdów poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej nieruchomości pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska oraz niepowodowania uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich,

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości przy użyciu środków ulegających biodegradacji.

2. Na terenach służących do użytku publicznego mycie pojazdów poza myjniami może odbywać się wyłącznie w miejscach i w sposób niezanieczyszczający środowiska oraz nie powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

§ 6. 1. Prowadzenie napraw pojazdów poza warsztatami do tego przeznaczonymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy lub zabiegi konserwacyjne pojazdów pod warunkiem:

1) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko w tym ograniczenie emisji hałasu i spalin,

2) gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych,

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

2. Na terenach służących do użytku publicznego prowadzenie napraw pojazdów poza warsztatami do tego celu przeznaczonymi może odbywać się po spełnieniu warunków zawartych w ust. 1.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, warunki ich rozmieszczenia i utrzymania

§ 7. 1. Na terenie Gminy Łańcut do gromadzenia odpadów komunalnych należy stosować następujące rodzaje pojemników: kosze, worki, pojemniki specjalistyczne, kontenery o pojemności nie mniejszej niż:

1) pojemniki na odpady zmieszane - 120 l,

2) kontenery na odpady powstające na terenach, o których mowa w ust.7 pkt. 8 - na każde 500 m2 powierzchni -120 l,

3) worki na odpady z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów - 120 l,

4) kosze uliczne na odpady - 30 l,

5) kontenery na odpady budowlano-remontowe - 1100 l

6) pojemniki specjalistyczne na przeterminowane leki, zużyte baterie - 5 l.

2. Worki dowolnej kolorystyki powinny być oznaczone następującymi kolorami kodu kreskowego dostarczanego przez Gminę Łańcut:

1) niebieski - przeznaczony na zmieszane odpady komunalne,

2) biały - przeznaczony na papier i tekturę oraz opakowania wielomateriałowe,

3) zielony - przeznaczony na szkło bezbarwne i kolorowe,

4) żółty - przeznaczony na tworzywa sztuczne,

5) czerwony - przeznaczony na metale (puszki oraz drobny złom),

6) brązowy - przeznaczony na odpady biodegradowalne w tym zielone (drobne gałęzie, liście, trawa),

7) szary - przeznaczony na zimny popiół i żużel,

8) czarny - przeznaczony na odpady budowlane i rozbiórkowe,

9) pozostałe odpady wymienione w § 3 ust 2 pkt. 1-5, których nie da się zakwalifikować do ww. kolorów kodu kreskowego tj. przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych (np. mebli), zużytych opon, należy oddawać przy posesji wg ustalonego harmonogramu lub w punkcie selektywnej zbiórki odpadów, bez kodu kreskowego.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, uwzględniając ilość wytwarzanych odpadów komunalnych oraz ilość osób z nich korzystających, z tym, że pojemność pojemnika na nieruchomości nie może być mniejsza niż 120 l.

4. Odpady selektywnie zebrane powinny być wrzucane do odpowiednich pojemników.

5. Ilość i objętość pojemników do gromadzenia odpadów, w które zostanie wyposażona nieruchomość zamieszkała musi być dostosowana do:

1) liczby mieszkańców korzystających z pojemników,

2) średniej ilości odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca w ciągu roku, która na terenie Gminy Łańcut wynosi 170 kg (tj. 583 l).

6. Odpady budowlane niezawierające substancji niebezpiecznych przedsiębiorca ma obowiązek odebrać w ramach opłaty tylko w przypadku, gdy powstały one w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych lub remontów nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłaszania zamiaru prowadzenia robót do organu architektoniczno-budowlanego. Odpady budowlane zbierane będą w workach, jeżeli masa zgromadzonego w nich gruzu nie przekroczy 25 kg/worek a ich liczba nie będzie większa niż 3 sztuki na nieruchomość na miesiąc. W przypadku wytworzenia większej aniżeli podana ilość odpadów budowlanych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do indywidualnego zgłoszenia wywozu tych odpadów do gminy, która w ramach usługi dodatkowej ustalonej Uchwałą Rady Gminy Łańcut, udostępni mu odpowiedni kontener służący do gromadzenia tego rodzaju odpadów i umożliwi odbiór przez przedsiębiorcę kontenera po jego zapełnieniu.

7. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne, dostosowując pojemność pojemników do swoich indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normy:

1) dla przedszkoli i szkół wszelkiego typu - 3 l na każde dziecko/ ucznia i pracownika,

2) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal,

3) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne,

4) dla ulicznych punktów szybkiej obsługi - co najmniej jeden pojemnik 120 l,

5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników,

6) dla hoteli, domów opieki - 20 l na jedno łóżko,

7) dla niezabudowanych terenów rekreacyjnych - co najmniej jeden pojemnik 120 l,

8) pojemniki na nieruchomościach takich jak cmentarze będą posiadały pojemność od 120 l.

8. Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów z zabudowy wielorodzinnej powinny posiadać pojemność nie mniejszą niż 1100 litrów na każdą frakcję odpadów.

9. Właściciele nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych i nie zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne mogą je gromadzić wyłącznie w koszach i kontenerach.

10. Możliwe jest zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych w workach, w sytuacji, gdy ilość wytworzonych odpadów zmieszanych przekracza minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego na ten rodzaj odpadów lub dojazd do nieruchomości jest niemożliwy, ze względu na panujące warunki atmosferyczne.

11. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów w miejscach publicznych takich jak chodniki, przystanki komunikacji publicznej, perony kolejowe, powinny posiadać pojemność od 30 l, na przystankach autobusowych kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma, w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 8. 1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawić na nieruchomości w miejscach nie powodujących uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. W przypadku, gdy wyznaczenie miejsca odbierania odpadów nie jest możliwe na terenie nieruchomości, na której powstają odpady, właściciel nieruchomości obowiązany jest do dostarczania pojemników z odpadami przy trasie komunikacyjnej, którą porusza się pojazd przedsiębiorcy odbierającego odpady, w sposób nie powodujący utrudnień i uciążliwości użytkowników ciągów komunikacyjnych.

§ 9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd i dostęp pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady.

§ 10. Właściciel nieruchomości utrzymuje pojemnik w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:

1) wrzucanie odpadów do pojemników w tym worków o odpowiednich kolorach kodu kreskowego,

2) zamykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych oraz dostępem zwierząt,

3) poddawanie pojemników myciu i oczyszczeniu oraz bieżącą naprawę ich szczelności.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

§ 11. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1) odpady zmieszane - jeden raz w miesiącu

2) odpady zbierane selektywnie:

a) papier, tektura, opakowania wielomateriałowe, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady biodegradowalne w tym zielone, zimny popiół i żużel, odpady budowlane i rozbiórkowe (maksymalnie 75 kg na nieruchomość) - jeden raz w miesiącu,

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - jeden raz w roku,

c) odpady wielkogabarytowe - jeden raz w roku,

d) zużyte opony - jeden raz w roku,

e) przeterminowane leki, chemikalia oraz środki ochrony roślin - jeden raz w roku, w terminie określonym w harmonogramie.

2. Z terenów do użytku publicznego:

a) opróżnianie koszy ulicznych następuje sukcesywnie w miarę ich zapełnienia jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Selektywnie zebrane w stosownych pojemnikach w tym workach odpady takie jak:

1) papier i makulatura, opakowania wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady biodegradowalne w tym zielone, zimny popiół i żużel, odpady budowlane i rozbiórkowe (maksymalnie 75 kg na nieruchomość) należy wystawić przed posesję w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór,

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony należy wystawić przed posesję w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór,

3) przeterminowane leki oraz chemikalia pozbawione ulotek, (które należy zagospodarować jako makulaturę) należy wystawić przed posesję w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór,

4) zużyte baterie i akumulatory należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów, baterie można również wrzucać do pojemników ustawionych w szkołach na terenie gminy oraz w urzędzie gminy,

5) odpady biodegradowalne w tym odpady zielone można poddać kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której powstały lub dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów wskazanego przez gminę,

6) przepracowane oleje należy przekazywać do zbiornika zlokalizowanego w wyznaczonym miejscu na terenie gminy.

3. Niezależnie od ustaleń zawartych w § 12 ust. 2 właściciele nieruchomości mogą oddawać w dni powszechne od wtorku do piątku w godzinach od 12.00 do 16.00 oraz w sobotę w godzinach od 09.00 do 13.00 w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Giedlarowa, na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych stanowiącej własność Stare Miasto - Park sp. z o.o. po okazaniu dokumentu potwierdzającego ich zamieszkanie na terenie Gminy Łańcut wyselekcjonowane odpady następujące frakcje odpadów komunalnych:

a) opakowania ze szkła

b) opakowania z papieru i tektury

c) opakowania z tworzyw sztucznych

d) drewno

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

f) zużyte baterie i akumulatory

g) odpady zielone

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe

i) zużyte opony

j) szkło okienne

k) gruz budowlany i inne odpady budowlane i rozbiórkowe

l) popiół i żużel paleniskowy

m) drewno zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

n) przeterminowane leki i chemikalia

o) farby, opakowania po farbach i substancjach niebezpiecznych

p) oleje przepracowane

r) opakowania wielomateriałowe

s) metale

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełniania się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy oraz dowodów płacenia za usługi wykonywane przez podmiot uprawniony w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 14. W celu osiągnięcia określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami poziomów recyklingu wytwórcy odpadów komunalnych powinni w miarę możliwości:

1) kupować produkty w opakowaniach zwrotnych,

2) wykorzystywać opakowania wielokrotnego użytku,

3) minimalizować ilości wytwarzanych odpadów,

4) zgniatać plastikowe butelki, opakowania wielomateriałowe oraz tekturowe przed wrzuceniem do pojemników na odpady,

5) przekazywać nieuszkodzone meble organizacjom charytatywnym lub innym zainteresowanym,

6) kompostować odpady ogrodowe oraz kuchenne na terenie przydomowych ogródków.

§ 15. Zgodnie w Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego w gospodarce odpadami komunalnymi należy osiągnąć następujące cele:

1) zagospodarowywać niesegregowane odpady komunalne oraz odpady zielone w ramach regionu, do którego należy Gmina Łańcut.

2) osiągnąć poziom odzysku odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych w roku 2017 na poziomie 60%, w roku 2020 na poziomie 95%,

3) osiągnąć poziom odzysku odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych w roku 2017 na poziomie 80%, w roku 2020 na poziomie 95%,

4) osiągnąć poziom odzysku odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych w roku 2017 na poziomie 55%, w roku 2020 na poziomie 70%,

5) zmniejszyć masę składowanych odpadów do maksymalnie 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 roku,

6) prowadzić szeroką zakrojoną akcję informacyjno - edukacyjną.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 16. 1. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt.

2. Niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, w szczególności schronisk, lecznic. Powyższy zakaz nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów - przewodników.

3. Niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw oraz stadionów sportowych.

4. Osoby utrzymujące psa zobowiązane są do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, parkingach, poboczach drogowych itp. Powyższy obowiązek nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów - przewodników.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich

§ 17. 1. Osoby prowadzące hodowlę zwierząt gospodarskich powinny dołożyć starań, aby zwierzęta były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.

2. Osoby prowadzące hodowlę zwierząt przeciwdziałają zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych nieczystościami powstałymi podczas chowu i hodowli zwierząt.

3. Zwierzęta gospodarskie powinny mieć zapewnione odpowiednie pomieszczenia do ich hodowli oraz powinny być zabezpieczone przed samowolnym opuszczaniem nieruchomości.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji

§ 18. 1. W przypadku pojawienia się większej populacji gryzoni lub pogorszenia się stanu sanitarno - epidemiologicznego deratyzację przeprowadza się na obszarze całej Gminy Łańcut lub na obszarze określonej miejscowości położonej w tej gminie w porozumieniu z inspektorem sanitarnym oraz każdorazowo na wniosek inspektora sanitarnego.

2. Terminy przeprowadzenia deratyzacji ustala się w okresie od 15 października do 15 listopada lub w innym terminie w zależności od potrzeb.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 19. Tracą moc uchwały:

1) Nr XXVI/219/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut.

2) Nr III/19/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVI/219/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut.

§ 20. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt Gminy Łańcut.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Roman Skomra

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

OPZZ jest reprezentatywną organizacją pracowniczą w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, konsekwentnie dążącą do realizacji w Polsce fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także – pozbawionego jakichkolwiek wykluczeń – prawa do godnego życia, godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama