reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/163/16 Rady Gminy Łańcut

z dnia 18 lipca 2016r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie

Rada Gminy Łańcut
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że odpady komunalne będą odbierane w każdej ilości przygotowanej przez właścicieli nieruchomości w dniu odbioru z zastrzeżeniem ust.2.

2. Odpady budowlane niezawierające substancji niebezpiecznych przedsiębiorca ma obowiązek odebrać w ramach opłaty tylko w przypadku, gdy powstały one w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych lub remontów nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłaszania zamiaru prowadzenia robót do organu architektoniczno-budowlanego. Odpady budowlane zbierane będą w workach, jeżeli masa zgromadzonego w nich gruzu nie przekroczy 25 kg/worek a ich liczba nie będzie większa niż 3 sztuki na nieruchomość na miesiąc. W przypadku wytworzenia większej aniżeli podana ilość odpadów budowlanych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do indywidualnego zgłoszenia wywozu tych odpadów do gminy, która w ramach usługi dodatkowej ustalonej Uchwałą Rady Gminy Łańcut, udostępni mu odpowiedni kontener służący do gromadzenia tego rodzaju odpadów i umożliwi odbiór przez przedsiębiorcę kontenera po jego zapełnieniu.

§ 2. Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1) odpady zmieszane - jeden raz w miesiącu

2) odpady zbierane selektywnie:

a) papier, tektura, opakowania wielomateriałowe, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady biodegradowalne w tym zielone, zimny popiół i żużel, odpady budowlane i rozbiórkowe (maksymalnie 75 kg na nieruchomość) - jeden raz w miesiącu,

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - jeden raz w roku,

c) odpady wielkogabarytowe - jeden raz w roku,

d) zużyte opony - jeden raz w roku,

e) przeterminowane leki, chemikalia oraz środki ochrony roślin - jeden raz w roku,

f) zużyte baterie i akumulatory - jeden raz w roku,

g) oleje przepracowane - jeden raz w roku, w terminie określonym w harmonogramie.

3) z terenów do użytku publicznego:

a) opróżnianie koszy ulicznych następuje sukcesywnie w miarę ich zapełnienia jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

§ 3. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z terenu nieruchomości odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) papier i tektura, opakowania wielomateriałowe (np. opakowania po napojach),

2) szkło bezbarwne i kolorowe,

3) tworzywa sztuczne,

4) metal (np. puszki, złom),

5) odpady budowlane i rozbiórkowe,

6) odpady biodegradowalne w tym odpady zielone,

7) zimny popiół i żużel,

8) przeterminowane leki, chemikalia i środki ochrony roślin,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11) odpady wielkogabarytowe (np. mebli),

12) zużyte opony,

13) oleje przepracowane,

14) zmieszane odpady komunalne.

§ 4. 1. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zbierane selektywnie wskazane w § 1 ust. 2, § 2 pkt 1, pkt 2 lit. a oraz pkt 3 odbierane są zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem z częstotliwością jeden raz w miesiącu.

2. Odpady zbierane selektywnie wskazane w § 2 pkt 2 lit. b-g odbierane są zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem z częstotliwością jeden raz w roku.

3. Harmonogramy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnie zebranych odpadów zostaną dostarczone mieszkańcom przed rozpoczęciem okresu jaki obejmują oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Łańcut.

§ 5. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) opakowania ze szkła

2) opakowania z papieru i tektury

3) opakowania z tworzyw sztucznych

4) drewno

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

6) zużyte baterie i akumulatory

7) odpady zielone

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe

9) zużyte opony

10) szkło okienne

11) gruz budowlany i inne odpady budowlane i rozbiórkowe

12) popiół i żużel paleniskowy

13) drewno zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

14) przeterminowane leki i chemikalia

15) farby, opakowania po farbach i substancjach niebezpiecznych

16) oleje przepracowane

17) opakowania wielomateriałowe

18) metale mieszkańcy mogą bez dodatkowych opłat oddawać w dni powszechne od wtorku do piątku w godzinach od 12.00 do 16.00 oraz w sobotę w godzinach od 09.00 do 13.00 w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Giedlarowa, na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych stanowiącej własność Stare Miasto - Park sp. z o.o. po okazaniu dokumentu potwierdzającego ich zamieszkanie na terenie Gminy Łańcut.

2. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

3. W przypadku stwierdzenia przez pracownika punktu selektywnego zbierania odpadów, że dostarczone odpady zostały zmieszane lub zanieczyszczone, odmawia się ich przyjęcia.

§ 6. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy zgłaszać niezwłocznie, jednak nie później niż do 48 godzin od zaistniałego zdarzenia.

2. Zgłoszenia należy dokonać w jednej z następujących form:

1) pisemnie na adres: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 A, 37-100 Łańcut;

2) telefonicznie, na nr tel.: 17 225 22 64, 17 225 65 46;

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: ug@gminalancut.pl

3. Zgłoszenie powinno zawierać: Imię, nazwisko i adres zgłaszającego, datę i miejsce zaistnienia przypadku niewłaściwego świadczenia usług.

§ 7. Opłata uiszczana gminie, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie obejmuje kosztów zaopatrzenia nieruchomości w pojemniki, w tym worki na odpady.

§ 8. Traci moc uchwała nr XXVI/223/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łańcut.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Roman Skomra

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Doktor nauk prawnych specjalizujący się w ubezpieczeniach społecznych i prawie pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama