reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/203/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu

z dnia 25 lipca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz.885 z późn.zm.), oraz art.277 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2016r. poz.672)

Rada Miejska w Jedliczu
uchwala, co następuje:

§ 1. W tabeli nr 1 i 5 uchwały budżetowej Nr XIX/133/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r. dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Jedlicze na 2016 rok zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W tabeli nr 2, 3i 6 uchwały budżetowej Nr XIX/133/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r. dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jedlicze na 2016 rok zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku Nr 1 do uchwały Budżetowej Gminy Jedlicze na rok 2016 Nr XIX/133/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. dokonuje się zmian:

1/W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury, paragraf 2820- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, po stronie zwiększeń kwotę 5 000,00 zł

2/W dziale 600- Transport i łączność, rozdz. 60004- Lokalny transport zbiorowy, paragraf 2310-Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, po stronie zmniejszeń kwotę 2 500,00 zł

§ 4. Pozostała treść Uchwały budżetowej Nr XIX/133/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015r. pozostaje bez zmian.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedlicze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Woźniak


Tabela Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Jedlicze

Nr XXVII/203/2016

z dnia 25 lipca 2016r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Jedlicze na 2016r.

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu,rozdziału,paragrafu

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dział

Rozdział

§

010

Rolnictwo i łowiectwo

3 500,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

3 500,00

6680

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

3 500,00

750

Administracja publiczna

9 133,80

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

9 133,80

0970

Wpływy z różnych dochodów

9 133,80

Umowa Nr UmRP/16/0028 z Powiatowym Urzędem Pracy w Krośnie na organizację robót publicznych na terenie Gminy Jedlicze

9 133,80

758

Różne rozliczenia

16 000,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

16 000,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

16 000,00

801

Oświata i wychowanie

8 924,02

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

8 924,02

0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

8 924,02

Samorządowe Przedszkole w Jedliczu

8 924,02

Razem

37 557,82


Tabela Nr 2

do uchwały Rady Gminy Jedlicze

Nr XXVII/203/2016

z dnia 25 lipca 2016r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jedlicze na 2016r.

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu,rozdziału,paragrafu

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dział

Rozdział

§

010

Rolnictwo i łowiectwo

3 500,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

3 500,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 500,00

Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jedlicze

3 500,00

600

Transport i łączność

2 500,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

2 500,00

2310

Dotacje celowe przykazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

2 500,00

750

Administracja publiczna

17 105,80

12 972,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

9 133,80

7 972,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 800,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 333,80

4140

Wpłaty na PEFRON

6 972,00

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

75095

Pozostała działalność

7 972,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

6 572,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

800,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

440,00

4430

Różne opłaty i składki

160,00

801

Oświata i wychowanie

24 924,02

80101

Szkoły podstawowe

16 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek

16 000,00

Szkoła Podstawowa w Długiem

1 064,00

Szkoła Podstawowa w Dobieszynie

2 292,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaszczwi

1 344,00

Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu

5 122,00

Zespół Szkół w Moderówce

1 225,00

Szkoła Podstawowa w Piotrówce

908,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu

2 568,00

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku

1 477,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

8 924,02

4220

Zakup środków żywności

8 924,02

Samorządowe Przedszkole w Jedliczu

8 924,02

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 500,00

85305

Żłobki

2 500,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 500,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5 000,00

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

5 000,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ulb dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

5 000,00

Razem

53 029,82

15 472,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama