reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/245/16 Rady Miejskiej w Rymanowie

z dnia 22 lipca 2016r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymanów"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Rada Miejska w Rymanowie
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymanów", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów .

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/379/13 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymanów"

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie


Krystyna Przybyła-Ostap


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/245/16
Rady Miejskiej w Rymanowie
z dnia 22 lipca 2016 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymanów.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymanów, zgodnie z wymaganiami art. 4 ust. 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Rymanów;

2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Rymanów;

3) ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250);

4) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21);

5) regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymanów";

6) nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomości, zgodnie zapisami art. 46 §1 i 461 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2016, poz. 380);

7) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy;

8) mieszkańcu - należy przez to rozumieć osoby fizyczne mające na terenie gminy miejsce zamieszkania w rozumieniu ust. 2d Rozporządzenia WE NR 763/2008 z dnia 9 lipca 2008r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań;

9) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy, określający częstotliwość ich odbierania, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 oraz art. 6r ust. 3 ustawy;

10) Punkcie Selektywnej Zbiórki OdpadówKomunalnych (zwanym dalej PSZOK) - należy przez to rozumieć wyznaczone i urządzone miejsce na terenie Gminy, w którym są odbierane odpady według poszczególnych frakcji;

11) deklaracji - należy przez to rozumieć wypełniony przez właściciela nieruchomości formularz według wzoru ustalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie, w celu ustalenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów;

12) pojemnikach na odpady - należy przez to rozumieć worki z tworzyw sztucznych lub kontenery;

13) właścicielach zwierząt domowych - należy przez to rozumieć także ich posiadaczy;

14) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć:

a) przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w gminie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

b) przedsiębiorców posiadających wydane przez Burmistrza ważne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Wprowadza się wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące obowiązek selektywnej zbiórki następujących odpadów w podziale na frakcje:

1) tworzywa sztuczne;

2) makulatura i metal (drobny złom);

3) szkło;

4) odpady biodegradowalne;

5) elektrośmieci;

6) przeterminowane leki (oddawane do punktów zlokalizowanych w aptekach na terenie Gminy Rymanów);

7) chemikalia;

8) zużyte opony;

9) odpady wielkogabarytowe;

10) odpady budowlane i rozbiórkowe;

11) zużyte baterie i akumulatory;

12) odpady zmieszane,

2. W związku z prowadzeniem selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ustala się następujące zasady :

1) urządzenie na terenie nieruchomości miejsca gromadzenia odpadów;

2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym miejsca gromadzenia odpadów;

3) gromadzenie odpadów komunalnych wyłącznie w pojemnikach służących do ich gromadzenia;

4) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym regulaminie w Rozdziale III, pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

5) przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej;

6) przy braku sieci kanalizacyjnej gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczanie poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, jeżeli zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy dopuszczają takie rozwiązanie.

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku również przez usuwanie z terenu nieruchomości zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów mechanicznych stanowiących odpady w rozumieniu ustawy o odpadach, odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów oraz odpadów budowlanych.

§ 4. W zakresie mycia i napraw pojazdów samochodowych i mechanicznych wprowadza się następujące wymogi:

1) mycie pojazdów samochodowych, poza myjniami, można przeprowadzić na terenie nieruchomości pod warunkiem, iż powstające ścieki odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych po przejściu przez osadnik. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;

2) naprawy pojazdów mechanicznych powinny być przeprowadzane w specjalistycznych warsztatach. Właściciel może dokonywać doraźnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu mechanicznego w obrębie nieruchomości, jeżeli czynności te nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów;

§ 5. Ustala się obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego spoczywający na właścicielach nieruchomości położonych wzdłuż chodników. Obowiązek ten powinien być realizowany poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

§ 6. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1) w pojemniki i worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów właściciele nieruchomości zaopatrują się we własnym zakresie i mają obowiązek używać ich zgodnie z przeznaczeniem;

2) właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić je w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422);

3) prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy tj. jednorodzinnej, zagrodowej, śródmiejskiej i wielorodzinnej, na których powstają odpady komunalne;

4) prowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy i wszystkich rodzajach nieruchomości, właściciele nieruchomości przekazują operatorowi odpady ulegające biodegradacji w workach oznaczonych etykietami koloru brązowego zawierającymi kod kreskowy jednoznacznie identyfikujący właściciela nieruchomości;

5) selektywnie zebrane odpady przekazywane są operatorowi w workach, które należy szczelnie zamknąć oraz opatrzyć je etykietą z nadrukiem zawierającym kod kreskowy, w jednoznaczny sposób identyfikujący właściciela nieruchomości;

6) na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez operatora sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić je przed wejście na teren nieruchomości lub pozostawić otwartym ogrodzone miejsce dostępne z ulicy; na obszarach, na których dojazd samochodu odbierającego odpady do nieruchomości nie jest możliwy, ich właściciele mają obowiązek odpady zebrane selektywnie, jak i zmieszane w wyznaczonych terminach, zwieźć do wyznaczonego miejsca położonego przy drodze, którą porusza się samochód operatora/przedsiębiorcy;

7) na obszarach zabudowy śródmiejskiej i wielorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez operatora z zabezpieczonych pomieszczeń lub przeznaczonych na ten cel ogrodzonych miejsc zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków; dysponujący lokalem mają obowiązek, podobnie jak właściciele nieruchomości, zamknąć szczelnie worki oraz opatrzyć je etykietą z nadrukiem zawierającym kod kreskowy w jednoznaczny sposób ich identyfikujący; dysponujący lokalem mają także obowiązek systematycznie je tam wstawiać, zaś właściciel nieruchomości udostępnia wejście operatorowi, który odbiera odpady;

8) prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych i nieruchomościach niezamieszkałych: przeterminowanych leków i chemikaliów, w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itd., zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstw domowych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów, w tym ubrań, oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy;

9) wymienione w pkt 8 odpady (elektrośmieci i odpady wielkogabarytowe) należy przekazywać operatorowi w terminach określonych harmonogramem w sposób taki sam, jak w przypadku pozostałych odpadów zebranych i odbieranych selektywnie, pozostałe odpady wymienione w pkt 8 należy dostarczyć do Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);

10) odpady niebezpieczne z grupy wymienionych w pkt 8 należy gromadzić, a także przygotować do odbioru w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich;

11) odpady wielkogabarytowe wystawiane są, tak jak pozostałe selektywnie zbierane, bez umieszczania ich w workach;

12) operator ma obowiązek w ramach opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty; odpady niespełniające tego warunku przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą;

13) wszelkie frakcje odpadów komunalnych zebrane selektywnie, których przekazanie operatorowi w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe, należy przekazać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów; punkt ten przyjmuje odpady na zasadach opisanych wyżej, a więc poza niektórymi odpadami budowlano-remontowymi, nieodpłatnie; do punktu odpady należy dowieźć własnym transportem; informacje dotyczące lokalizacji punktu oraz godzin jego funkcjonowania dostępne są na stronie internetowej gminy: www.rymanow.pl;

§ 7. Ustala się następującą częstotliwość w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników oczyszczalni przydomowych:

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do przedsiębiorcy, z którym podpisał umowę;

2) częstotliwość opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych wynika z ich pojemności;

3) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

§ 8. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z terenu nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z harmonogramem, ogłaszanym raz do roku w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej http://www.rymanow.pl;

2) z terenu nieruchomości niezamieszkałych w Rymanowie i Rymanowie Zdroju - dwa razy w tygodniu, zaś w pozostałych miejscowościach Gminy zgodnie z harmonogramem, ogłaszanym raz do roku w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej http://www.rymanow.pl;

3) ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

a) w centrum Rymanowa i Uzdrowiska w okresie sezonu trwającego od początku maja do końca września - trzy razy w tygodniu,

b) w centrum Rymanowa i Uzdrowiska poza sezonem - dwa razy w tygodniu,

c) w mieście i w Uzdrowisku poza centrum - raz w tygodniu,

d) na obszarach wiejskich - raz na dwa tygodnie,

e) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię,

f) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się na indywidualne zgłoszenie zarządcy cmentarza,

g) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu; przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu,

h) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych na placach targowych poza budynkami są zobowiązani usuwać odpady codziennie,

4) opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę opakowań, stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje w zależności od potrzeb.

§ 9. Ustala się, że odbiór odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a także oczyszczalni przydomowych może odbywać się w godzinach od 6.00 do 22.00 w dni robocze i w soboty.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników/worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 10. 1. Ustala się, że pojemniki przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są nań wytwarzane muszą spełniać następujące wymagania :

1) wyglądać estetycznie, być trwale i czytelnie oznakowane w taki sposób, by jednoznacznie wiadomo było jaki rodzaj odpadów powinien być do nich składany,

2) ich objętość powinna wynosić: 110l, 120l, 240l, 1100l, oraz w wypadku zestawów do selektywnej zbiórki ustawianych na terenach przestrzeni publicznej od 800l do 2500l, a także kontenery o pojemności 2-10m3 dla odpadów remontowych i budowlanych;

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są nań wytwarzane, a więc prowadzący jakąkolwiek działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do następujących wymagań:

1) minimum jeden pojemnik o pojemności 110l w wypadku prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od rodzaju nieruchomości, w której to ma miejsce oraz każdej nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne,

2) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur, poza wymienionymi niżej - 20l na każdego pracownika oraz 0,5l na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego,

3) dla szkół wszelkiego typu - 4l na każdego ucznia, studenta i pracownika,

4) dla żłobków i przedszkoli - 5l na każde dziecko i pracownika,

5) dla lokali handlowych - 30l na każde 10m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110l na lokal,

6) dla punktów handlowych poza lokalem - 30l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110l na każdy punkt,

7) dla lokali gastronomicznych - 10l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110l,

8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120l,

9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 120l na każdych 10 pracowników,

10) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. - 20l na jedno łóżko,

11) dla ogródków działkowych 60l na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 marca do 31 października każdego roku, i 5l poza tym okresem,

12) dla nieruchomości zamieszkałych na stałe położonych na ogródkach działkowych - przyjmuje się normatyw taki jak dla zabudowy jednorodzinnej,

13) w wypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady o pojemności 35l.

§ 11. Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:

1) worki do zbiórki odpadów muszą spełniać następujące wymagania:

a) wyglądać estetycznie, być czytelnie oznakowane naklejką z kodem kreskowym w kolorze określającym rodzaj odpadów, jakie mają być do niego zbierane;

2) pojemność worków powinna wynosić nie mniej niż 60l i nie więcej niż 120l;

3) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są nań wytwarzane, a więc prowadzący jakąkolwiek działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność worków do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając normatywy dostosowane do cyklu odbioru odpadów określonego w § 8 pkt 2;

4) na wszystkich rodzajach nieruchomości (zamieszkałej i niezamieszkałej) i zabudowy (jednorodzinnej, rekreacji indywidualnej, śródmiejskiej i wielorodzinnej):

a) szkło i opakowania szklane należy zbierać do worka z etykietą koloru zielonego,

b) papier, tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.) oraz drobny metal należy zbierać do worka z etykietą koloru niebieskiego,

c) tworzywa sztuczne należy zbierać do worka z etykietą koloru żółtego,

d) odpady biodegradowalne należy zbierać do worka z etykietą koloru brązowego;

§ 12. Określa się rodzaje, sposób usytuowania, oznaczenie pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:

1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, peronach kolejowych, w parkach:

a) kosze uliczne o pojemności od 10l do 60l wyposażone w zadaszenie ograniczające możliwość zalania odpadów wodami opadowymi,

b) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych , w parkach oraz na peronach powinna umożliwiać bezpieczne i wygodne korzystanie z koszy oraz w sposób nie powodujący zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych, jednocześnie umożliwiać ich swobodne opróżnianie,

c) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma, to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

2) w centrach handlowych, przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami - zestawy pojemników spełniające wymogi opisane w § 10 ust.1, przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań, ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury; o pojemności od 800l do 1500l, oznakowane w taki sposób, by jednoznacznie wiadomo było jaki rodzaj odpadów powinien być do nich składany.

§ 13. Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych:

1) właściciel nieruchomości niemający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez pobudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do liczby osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie w taki sposób, by jego opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia - przyjmując zużycie wody według wodomierza lub jako równe 3m3/osobę/miesiąc;

2) dla innych obiektów przyjmuje się zużycie wody w następujących ilościach:

a) pralnie usługowe - 17,0dm3/kg bielizny/dobę,

b) bary, restauracje, jadłodajnie - 4,5m3/miejsce/miesiąc,

c) kawiarnie - 0,8m3/miejsce/miesiąc,

d) sklepy spożywcze - 3,0m3/zatrudnionego/miesiąc,

e) pozostałe sklepy - 1,2m3/zatrudnionego/miesiąc,

f) apteki - 3,0m3/zatrudnionego/miesiąc,

g) przychodnie lekarskie - 0,48m3/zatrudnionego/miesiąc,

h) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5m3/zatrudnionego /miesiąc,

i) pozostałe zakłady usługowe - 0,45m3/zatrudnionego/miesiąc,

j) zakłady produkcyjne:

- bez natrysków- 0,45m3/zatrudnionego/miesiąc,

- z natryskami- 1,5m3/zatrudnionego/miesiąc;

3) w przypadkach niewymienionych należy przyjąć normy zapisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z dnia 31 stycznia 2002r. Nr 8 poz. 70).

§ 14. Ustala się standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej, jak i wewnątrz;

2) pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;

3) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony jakiejś części, np. pokrywy;

4) miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed zalewaniem odpadów przez wody opadowe i dostępem osób trzecich; dostęp do nich powinny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać do pojemników w nich ustawionych oraz do worków odpady, a także odbierać z nich odpady komunalne;

5) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie.

§ 15. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1422);

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;

3) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia;

4) wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów muszą być złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy, na miejscu nieutrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez właściciela w zabudowie wielorodzinnej.

Rozdział 4.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 16. 1. W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszania ich objętości oraz racjonalizacji procesu segregacji, wymagane jest:

1) opróżnianie opakowań z pozostałości produktów przed umieszczeniem w pojemniku na odpady,

2) redukowanie objętości odpadów poprzez zgniatanie plastikowych butelek, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem ich w pojemnikach na odpady.

2. Inne wymagania wynikające z WPGO:

1) jako priorytetowe przyjmuje się zbieranie selektywne odpadów ulegających biodegradacji, takich jak odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz odpady ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych;

2) zaleca się stosowanie takich technologii przekształcania odpadów ulegających biodegradacji, w wyniku, których efektem procesu będzie kompost, albo produkt mający właściwości nawozowe;

3) przy zastosowaniu technologii fermentacji odpadów, jako priorytetowe przyjmuje się technologie bazujące na odpadach komunalnych zbieranych selektywnie tak, aby efektem końcowym procesu był biogaz o wartościach energetycznych i kompost;

4) zbieranie selektywne odpadów ulegających biodegradacji traktowane jest jako docelowe i powinno być podstawą wyboru systemu gospodarowania odpadami we wszystkich regionach województwa podkarpackiego;

5) wdrażanie systemu zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji wymaga podjęcia kompleksowych działań informacyjno - edukacyjnych w tym zakresie;

6) powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich;

7) odpady zmieszane o wysokiej zawartości odpadów ulegających biodegradacji mogą być również poddane termicznym procesom przekształcania. Preferowane będą metody termiczne pozwalające na pozyskanie energii z tych odpadów;

8) odpady ulegające biodegradacji typu komunalnego mogą być wspólnie zagospodarowywane z odpadami ulegającymi biodegradacji z przemysłu, z rolnictwa oraz jeśli będzie to uzasadnione technologicznie również z osadami ściekowymi. Jako priorytetowy należy przyjmować taki dobór substratów do procesu, aby w wyniku przekształcenia odpadów ulegających biodegradacji uzyskać biogaz oraz nawóz.

Rozdział 5.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 17. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą także pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 18. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy ponoszenie pełnej odpowiedzialności za zachowanie utrzymywanych zwierząt i sprawowania nad nimi właściwej opieki tak, aby zwierzęta:

1) nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt,

2) nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich,

3) nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego

2. Wyprowadzanie psów bez kagańców i smyczy dozwolone jest jedynie na terenach ogrodzonych nie stanowiących terenów użytku publicznego.

3. Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem oraz pod warunkiem, że przebywanie takie nie jest uciążliwe dla sąsiadów i innych osób.

4. W miejscach publicznych psa (lub inne zwierzę, które ze swej natury może być agresywne) należy prowadzić na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie ze smyczy (zdjęcie kagańca) jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i przy zapewnieniu przez właściciela (opiekuna) kontroli nad zachowaniem zwierzęcia.

5. Właściciele zwierząt (opiekun) są zobowiązani do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp., a także nieruchomościach innych właścicieli; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów

Rozdział 6.
Wymagania odnośnie do utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 19. 1. Chów zwierząt gospodarskich powinien być usytuowany i prowadzony w sposób niepogarszający warunków zdrowotnych ludzi, w sposób nie powodujący zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, a także nie powodujący zanieczyszczenia środowiska.

2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązani są przestrzegać zapisów zawartych w § 2 niniejszego regulaminu, a ponadto:

1) zabezpieczyć zwierzęta utrzymywane na nieruchomości przed samowolnym opuszczeniem tej nieruchomości,

2) nie powodować nadmiernych uciążliwości takich jak hałas czy wydzielanie uciążliwych zapachów w stosunku do nieruchomości sąsiednich,

3) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

4) składować obornik w odległości określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015, poz. 1422), tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości, zanieczyszczać wód powierzchniowych i podziemnych oraz nie mogą być odprowadzane do kanalizacji,

5) uprzątać zanieczyszczenia powodowane przez zwierzęta gospodarskie z chodników i ulic.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 20. W wypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Gminy Rymanów określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji.

§ 21. Sposób i termin przeprowadzenia deratyzacji, o której mowa w ust. 1, każdorazowo zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 22. 1. Osoby, które nie wykonują obowiązków ustalonych w niniejszym regulaminie podlegają karze grzywny na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy.

2. Postępowanie w powyższych sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

§ 23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach oraz inne przepisy obowiązujące w tym zakresie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama