reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/111/16 Rady Gminy Brzyska

z dnia 21 lipca 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzyska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) - Rada Gminy Brzyska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

2. Deklaracje składa się w siedzibie Urzędu Gminy Brzyska, drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości niezamieszkałej odpadów komunalnych.

4. W przypadku zmiany danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji lub wydanej decyzji określającej wysokość opłaty - właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 2. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1. Wzór elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości dostępny jest do pobrania na stronie internetowej pod adresem: http://www.brzyska.plw zakładce dział plików

2. Deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może złożyć za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej - (ePUAP), dopuszcza się składanie deklaracji w formacie: pdf, doc, docx, jpg, jpeg.

3. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. z. U. z 2014 r., poz. 1114 z późn. zm.).

§ 3. Dokumentem potwierdzającym dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest oświadczenie o niezamieszkiwaniu danej osoby.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/188/13 Rady Gminy Brzyska z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzyska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Madejczyk


POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI.

1. PESEL*/NIP** (niepotrzebne skreślić)

Załącznik do Uchwały Nr XIV/111/16 Rady Gminy Brzyska z dnia 21 lipca 2016 r

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016, poz. 250 ze zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brzyska.
Przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Termin składania:

- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

- w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Brzyska, Brzyska 1, 38-212 Brzyska

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI:

Wójt Gminy Brzyska, Brzyska 1, 38-212 Brzyska

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X):

PIERWSZA DEKLARACJA (data zamieszkania: ……………………………)

(dzień - miesiąc - rok)

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI (data zaistnienia zmian: ………………………….....

(dzień - miesiąc - rok)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X):

WŁAŚCICIEL

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

UŻYTKOWNIK WIECZYSTY

ZARZĄDCA


INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ (………………………….…………………………………….)

(określić: np. dzierżawca, najemca)

DANE IDENTYFIKACYJNE

IMIĘ I NAZWISKO

PESEL

NR TELEFONU/ADRES E-MAIL (informacja nieobowiązkowa)

ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

GMINA

KOD POCZTOWY

POCZTA

ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnia się w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania/siedziby)

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

GMINA

KOD POCZTOWY

POCZTA

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY BRZYSKA, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

GMINA

KOD POCZTOWY

POCZTA

E. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BRZYSKA

1.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady komunalne zbierane będą w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X):

SELEKTYWNY NIESELEKTYWNY

2.INFORMACJA DODATKOWA:

Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D niniejszej deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X):

WYPOSAŻONA JEST W KOMPOSTOWNIK BRAK KOMPOSTOWNIKA

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. STAWKA OPŁATY OKREŚLONA W UCHWALE GMINY BRZYSKA
W SPRAWIE WYBORU METODY USTALANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWAIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ USTALANIA STAWKI TAKIEJ OPŁATY

2. LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANĄ W CZĘŚCI D

3. MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

……………………………………………..

(miejscowość i data)

…………………………………………………………….

(czytelny podpis)

H. ADNOTACJE URZĘDOWE

DATA I PODPIS PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJE :

Pouczenie:.

·Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postepowaniu egzekucyjnym w administracji(Dz.U. z 2016 roku, poz. 299 ze zm.)

·Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na niej pierwszego mieszkańca - zgodnie z art. 6 m ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

·W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany liczby gospodarstw domowych lub sposobu segregacji odpadów, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nowa deklaracje w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

·Pod pojęciem mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość rozumie się osobę fizyczną przebywającą pod danym adresem z zamiarem pobytu stałego lub pobytu czasowego. Nieruchomość taka stanowi centrum interesów życiowych niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, leczeniem medycznym itp.

·W razie niezłożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez gminę metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki.

.

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brzyska.
Przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Hipoteczny Familia S.A.

Fundusz Hipoteczny Familia S.A. działa w Polsce od lipca 2010 roku. Oferuje usługę odwróconej hipoteki w formie renty dożywotniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama