reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/180/2016 Rady Gminy Jasło

z dnia 21 lipca 2016r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.Dz.U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle Rada Gminy Jasło uchwala:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY JASŁO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4) wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Treść regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:

1) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. 2016 r., poz.250),

2) z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zmian.),

3) z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj.Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zmian.),

4) z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688),

5) z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r., Nr 133, poz. 921 z późn. zmian).

§ 3. Definicje: Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 października 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.Dz. U. z 2016 r . poz. 250);

2) ustawie o odpadach - rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz.21)

3) podmiotach uprawnionych - rozumie się przez to podmioty posiadające wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Jasło w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmioty posiadające ważne zezwolenia dotyczące opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Jasło.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości, porządku i należytego stanu higieniczno - sanitarnego na terenie swoich nieruchomości oraz do utrzymania czystości i porządku na ciągach komunikacyjnych i innych miejscach publicznych znajdujących się bezpośrednio przy granicach swoich nieruchomości w sposób zgodny z przepisami ustawy i ustawy o odpadach. Obowiązki te w szczególności należy wykonać poprzez :

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale 5 niniejszego Regulaminu urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych o minimalnej pojemności 20 litrów na jedną osobę korzystającą z tych urządzeń,

2) usuwanie i uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,

3) gromadzenie błota, śniegu i lodu przy krawędzi jezdni w sposób nie powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich i osób trzecich, nie utrudniający zatrzymywanie się pojazdów oraz wysiadanie i wsiadanie pasażerów na przystankach komunikacyjnych,

4) zwalczanie na tych odcinkach gołoledzi i śliskości pośniegowej odpowiednimi materiałami szorstkimi z zastrzeżeniem, że materiały te powinny być niezwłocznie usunięte po ustaniu przyczyn ich użycia,

5) utrzymywanie czystości i porządku na terenie budowy i miejscu wykonywania prac remontowych. Obowiązki te należą do wykonawcy robót budowlanych, a w przypadku prac remontowych do właściciela nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe zobowiązani są do:

1) zapewnienia odpowiedniej liczby urządzeń do gromadzenia odpadów,

2) zapewnienia odpowiedniej ilości szalet przenośnych,

3) oczyszczania terenu, na którym odbywała się impreza z odpadów i zanieczyszczeń bezpośrednio po zakończeniu imprezy.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi może odbywać się na terenie własnej nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub są gromadzone w zbiornikach bezodpływowych w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami prawa. Ścieki pochodzące z mycia nie mogą być odprowadzane do gleby, kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych oraz akwenów i cieków wodnych.

2. Naprawy pojazdów poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że prace związane z naprawą nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego, a powstające odpady usuwane będą zgodnie z przepisami szczególnymi.

Rozdział 3.
Zasady gromadzenia i usuwania stałych odpadów komunalnych

§ 6. 1. Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek:

1) gromadzenia odpadów komunalnych w urządzeniach przeznaczonych do gromadzenia odpadów w sposób umożliwiający ich selektywną zbiórkę. W zabudowie jednorodzinnej odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny i selektywny mogą być gromadzone w workach foliowych lub pojemnikach o odpowiedniej pojemności oraz kolorystyce,

2) selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych poprzez wydzielenie z łącznej masy powstających odpadów komunalnych, następujących frakcji odpadów nadających się do wykorzystania jako surowce wtórne t.j.; papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji oraz zużyty sprzęt elektryczny,elektroniczny (AGD i RTV) i odpady wielkogabarytowe.

2. Do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych służą worki lub pojemniki o następującej kolorystyce:

1) ŻÓŁTY - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, papier i metale,

2) ZIELONY - z przeznaczeniem na szkło bezbarwne i kolorowe,

3) CZARNY - z przeznaczeniem na odpady komunalne, które pozostały po przeprowadzonej wcześniej segregacji odpadów komunalnych,

4) BRĄZOWY - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji. Odpady ulegające biodegradacji, w szczególności odpady zielone mogą być gromadzone selektywnie w celu poddania procesowi kompostowania w kompostownikach przydomowych (pryzmach kompostowych) pod warunkiem, że prowadzenie procesu kompostowania nie jest uciążliwe dla nieruchomości sąsiednich.

3. Sposób dystrybucji, segregacji, znakowania worków, pojemników z odpadami zbieranymi w sposób selektywny celem ich identyfikacji zostanie ustalony przez Gminę z podmiotem uprawnionym, z którym zostanie zawarta umowa na odbiór i wywóz odpadów komunalnych.

4. W miejscach publicznych takich jak: chodniki, place, parkingi, przystanki autobusowe, itp., odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych o minimalnej pojemności 30 litrów. Obowiązek ustawienia urządzeń do gromadzenia odpadów spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości.

5. Każdy właściciel nieruchomości jak również podmiot uprawniony ma obowiązek odpowiedniego postępowania z odpadami niebezpiecznymi, a w szczególności:

1) zużyte baterie należy gromadzić w specjalnych pojemnikach zlokalizowanych w placówkach oświatowych w ramach realizowanego programu edukacyjnego w szkołach, w budynku Urzędu Gminy w Jaśle przy ul. Słowackiego 4 oraz w instytucjach, które przystąpiły do programu zbiórki zużytych baterii,

2) przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach i ośrodkach zdrowia,

3) apteki, ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, punkty weterynaryjne, wytwarzające odpady medyczne lub weterynaryjne, powinny posiadać stosowne zezwolenie starosty i umowę z wyspecjalizowanymi podmiotami na odbiór i utylizację przedmiotowych odpadów,

4) zużyte akumulatory należy przekazywać sprzedawcy przy zakupie nowego akumulatora lub podmiotowi uprawnionemu przy zbieraniu i wywozie odpadów wielkogabarytowych,

5) zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny i AGD należy przekazywać do podmiotów uprawnionych poprzez wystawienie ich do odbioru w dniu wywozu odpadów wielkogabarytowych określonym w odrębnym ogłoszeniu lub harmonogramie bądź do punktów sprzedaży detalicznej czy hurtowej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju co sprzęt zużyty.

6. Usuwanie z terenu nieruchomości zużytych opon i wraków pojazdów mechanicznych należy dokonywać poprzez przekazanie ich do wyspecjalizowanych zakładów wykonujących demontaż opon oraz rozbiórkę pojazdów.

7. W przypadku znalezienia niewypałów, materiałów wybuchowych i substancji niebezpiecznych dla zdrowia, życia ludzi lub środowiska należy o tym powiadomić Policję (997), Państwową Straż Pożarną (998) lub Urząd Gminy w Jaśle (013 443 66 69).

§ 7. 1. W dniu odbioru odpadów komunalnych, urządzenia do gromadzenia odpadów powinny być wystawione w miejsca wyznaczone do ich gromadzenia, skąd będą zabierane przez podmiot uprawniony.

2. Odpady komunalne winny być wystawiane w taki sposób, aby zapewnić swobodny do nich dojazd i załadunek na wyspecjalizowane pojazdy, nie powodując utrudnień dla sąsiednich nieruchomości, osób trzecich lub komunikacji drogowej.

§ 8. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości nie może być mniejsza niż :

1) nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc w przypadku odpadów komunalnych gromadzonych i zbieranych w sposób nieselektywny (zmieszany) z obszarów o zabudowie jednorodzinnej, wg harmonogramu,

2) jeden raz w miesiącu w przypadku odpadów komunalnych gromadzonych i zbieranych w sposób selektywny z obszarów o zabudowie jednorodzinnej, wg harmonogramu,

3) odpady biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny i AGD dwa razy w roku (wiosną i jesienią) w odrębnie ustalanych i ogłaszanych terminach,

4) odpady budowlane i odpady z remontów na indywidualne zlecenie właściciela,

5) odpady z cmentarzy według potrzeb administratora cmentarza,

6) odpady z placówek handlowo - usługowych według harmonogramu lub w miarę potrzeb,

7) kosze i pojemniki uliczne w miarę potrzeb po ich napełnianiu.

§ 9. Mając na uwadze zasady bezpiecznego i racjonalnego gromadzenia odpadów zabrania się:

1) umieszczania odpadów niebezpiecznych określonych w ustawie o odpadach m. in.: baterii, przeterminowanych leków, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów, rozpuszczalników itp. oraz odpadów produkcyjnych i pochodzących z działalności gospodarczej w urządzeniach do gromadzenia odpadów komunalnych,

2) wyrzucania odpadów komunalnych nie podlegających selektywnej zbiórce do worków, pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych przeznaczonych na selektywną zbiórkę odpadów,

3) wrzucania do pojemników znajdujących się w miejscach publicznych odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Rozdział 4.
Zasady gromadzenia i usuwania nieczystości ciekłych

§ 10. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić odpowiednio utwardzony dojazd do zbiornika bezodpływowego przeznaczonego do gromadzenia nieczystości ciekłych, na terenie nieruchomości nie podłączonej do sieci kanalizacyjnej.

2. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do zawarcia z podmiotem uprawnionym umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków, a także posiadania dowodów opłat za przedmiotowe usługi.

3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się na podstawie zgłoszenia właściciela nieruchomości. Wykonanie niniejszej usługi przez uprawniony podmiot powinno być zrealizowane w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze od dnia zgłoszenia.

4. Podmiot uprawniony ma obowiązek zorganizowania opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń komunikacyjnych w ruchu drogowym i zagrożeń higieniczno - sanitarnych oraz ekologicznych dla środowiska naturalnego.

§ 11. 1. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy, zobowiązany jest do opróżniania zbiornika z nieczystości ciekłych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do jego przepełnienia i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu.

2. Częstotliwość opróżniania zbiornika z nieczystości ciekłych określa się wg pojemności zbiornika bezodpływowego oraz ilości nieczystości ciekłych powstających w danej nieruchomości. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych nie może być jednak mniejsza niż jeden raz na dwa miesiące.

3. Częstotliwość opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków z osadów ściekowych wynika z instrukcji jej eksploatacji.

4. Częstotliwość opróżniania szalet publicznych wynika z konieczności potrzeb utrzymania ich w czystości.

5. Nieczystości ciekłe powinny być wywożone wyłącznie do punktów lub stacji zlewnych.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 12. W celu osiągnięcia określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami poziomów recyklingu wytwórcy odpadów komunalnych powinni w miarę możliwości:

1) kupować produkty w opakowaniach zwrotnych,

2) korzystać z opakowań, pudełek, pojemników, słoików, które nadają się do wielokrotnego wykorzystania,

3) używać toreb wielokrotnego użytku do zakupów codziennych,

4) zgniatać plastikowe butelki, opakowania wielomateriałowe oraz tekturowe przed wyrzuceniem do pojemników na odpady,

5) przekazywać stare, nieuszkodzone meble organizacjom charytatywnym lub innym zainteresowanym,

6) kompostować odpady ulegające biodegradacji w przydomowych kompostownikach.

§ 13. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego w gospodarce odpadami komunalnymi należy osiągać następujące cele:

1) objąć zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców najpóźniej do 1 lipca 2013 roku,

2) objąć wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 roku,

3) przygotować do ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów takich jak papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło na poziomie minimum 50% ich masy do końca 2020 roku,

4) osiągnąć poziom odzysku odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych w roku 2017 na poziomie 60%, w roku 2020 na poziomie 95%,

5) osiągnąć poziom odzysku odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych w roku 2017 na poziomie 80%, w roku 2020 na poziomie 95%,

6) osiągnąć poziom odzysku odpadów budowlano- remontowych ze strumienia odpadów komunalnych w roku 2017 na poziomie 55%, w roku 2020 na poziomie 70%,

7) zmniejszyć masę składowanych odpadów do maksymalnie 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 roku.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 14. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:

1) zapewnienie zwierzętom domowym właściwych i humanitarnych warunków życia oraz egzystencji,

2) zapewnienie stałego i skutecznego dozoru nad psami i innymi zwierzętami domowymi,

3) prowadzenie psa na uwięzi: pies rasy uznanej za agresywną lub w inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec,

4) nie wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych, bez zgody właściciela obiektu- do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak lecznice, wystawy, itp. Zakaz ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników,

5) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz w innych obiektach. Zasada ta nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników,

6) niedopuszczanie do zakłócania ciszy nocnej i spokoju przez zwierzęta domowe.

2. Zwolnienie ze smyczy psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa oraz wykluczający bezpośredni dostęp do nieruchomości osób trzecich. Miejsca takie winny być odpowiednio oznakowane tabliczkami ze stosownym ostrzeżeniem.

3. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe na zasadach ustalonych przez przewoźnika.

§ 15. Osoby utrzymujące gady, płazy, ptaki, owady oraz inne zwierzęta w lokalach mieszkalnych lub użytkowych, zobowiązani są zabezpieczyć te lokale w taki sposób, aby wykluczyć możliwość wydostania się zwierząt z pomieszczenia.

Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich

§ 16. 1. Zakazuje się chowu i hodowli zwierząt gospodarskich w budynkach wielomieszkaniowych, instytucjach użyteczności publicznej.

2. Na obszarach wyłączonych z produkcji rolnej zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarnych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami.

§ 17. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

1) zapewnić zwierzętom odpowiednie pomieszczenia gospodarskie,

2) gromadzić i usuwać wytwarzane podczas chowu zwierząt odpady i nieczystości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu w zbiornikach o podłożu nieprzepuszczalnym i zabezpieczonym przed przedostawaniem się ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

3) chów zwierząt nie może powodować uciążliwości w szczególności zapachowych oraz hałasu dla użytkowników nieruchomości sąsiednich,

4) drób utrzymywany na nieruchomościach musi być zabezpieczony przed opuszczeniem tej nieruchomości,

5) zwierzęta gospodarskie mogą być wyprowadzane w miejsca publiczne z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności, gwarantujących bezpieczeństwo otoczeniu (zabezpieczenie odpowiedniej uwięzi),

6) w przypadku podejrzenia zakażenia zwierząt chorobą zakaźną należy niezwłocznie zawiadomić najbliższego lekarza weterynarii.

§ 18. Posiadacz zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania nieczystości pozostawionych po zwierzętach.

§ 19. Pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 20. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają budynki wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej, szkoły i obiekty przemysłowe.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości w miarę potrzeby, w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości.

3. Koszty przeprowadzania deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

4. Deratyzację powinny wykonywać specjalistyczne jednostki, posiadające odpowiednie przygotowanie techniczne do jej wykonania.

5. Terminy i zasady przeprowadzania deratyzacji ogłasza Wójt Gminy Jasło w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Jaśle.

Rozdział 9.
Przepisy końcowe

§ 21. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do umożliwienia wstępu na teren nieruchomości osobom upoważnionym przez Wójta Gminy Jasło w celu kontroli przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 22. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasło.

§ 23. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/248/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27 lutego 2013 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasło.

§ 24. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Jasło


Józef Dziedzic

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olesiński & Wspólnicy

Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna polska firma doradcza, działająca od 2005 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama