reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/201/2016 Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie uchwalenia VI zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Mielec-Osiedle-Centrum"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) po stwierdzeniu, że VI zmiana planu nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca uchwalonego Uchwałą Nr XVI/186/2000 z dnia 28 września 2000 r., z późn. zm.

Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Uchwala się VI zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "MIELEC - OSIEDLE - CENTRUM" w Mielcu uchwalonego uchwałą Nr VIII/77/99 z 10 czerwca 1999 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 21 poz. 1117 z 1999 r. z późniejszymi zmianami - zwaną dalej zmianą planu.

2. VI zmiana planu obejmuje zmiany:

1) przeznaczenia fragmentu terenu 110 MN na teren 1.MNU na rysunku planu składającego się z map w skali 1:2000, stanowiących załączniki graficzne nr 1, 2 i 3 do uchwały Nr VIII/77/99 z dnia 10 czerwca 1999 r. z późniejszymi zmianami z fragmentu 110 MN na 1.MNU;

2) tekstu Uchwały Nr VIII/77/99 z dnia 10 czerwca 1999 r. z późniejszymi zmianami odnoszące się do terenu 1.MNU - zawarte w § 3 i 4 niniejszej uchwały,

3. Załącznikami do VI zmiany planu są:

1) Załącznik nr 1 - stanowiący integralną część uchwały - Rysunek VI zmiany planu w skali 1:2000,

2) Załącznik nr 2 - fragment rysunku planu - załącznika nr 1 do Uchwały Nr VIII/77/99 z dnia 10 czerwca 1999 r. z późniejszymi zmianami w skali 1:2000 z zaznaczeniem granic objętych VI zmianą planu,

3) Załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe

§ 2.

Na rysunku planu składającego się z map w skali 1:2000, stanowiących załączniki graficzne nr 1, 2 i 3 do uchwały Nr VIII/77/99 z dnia 10 czerwca 1999 r. z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zmienia się przeznaczenie i oznaczenie części terenu oznaczonego 110 MN na teren oznaczony symbolem 1.MNU;

2) w granicach terenu 1.MNU wprowadza się graficzne oznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy.

§ 3.

W § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

ust. 1. Ustala się zakaz budowy ogrodzeń na całym obszarze opracowania z wyjątkiem terenów: usług zdrowia, usług oświaty, usług sportu, obiektów i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną, kolejowych, zabudowy jednorodzinnej, oznaczonych symbolem 1.MNU, 76U, 79KS, siedziby Policji.".

§ 4.

W § 19:

1) w ust. 77 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 77MN (1,28 ha), 109MN (0,14 ha) i 110MN (0,59 ha) z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą oraz ustala się warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:";

2) po ust.77 dodaje się ust. 77a w brzmieniu:

ust. 77a. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami komercyjnymi oznaczony symbolem 1.MNU (0,27 ha) z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi komercyjne oraz ustala się warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) dojazd do terenu z terenów komunikacji publicznej przyległych bezpośrednio do terenu;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 55%;

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40 %;

5) wskaźnik intensywności zabudowy - od 0,1 do 0,8;

6) maksymalna wysokość zabudowy - 10 m;

7) dachy jedno, dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45°;

8) obowiązek realizacji miejsc postojowych lub garażowych w ilości min. 1 miejsce na jedno mieszkanie lub 1 miejsce na każde 50 m2 powierzchni użytkowej usług;

9) na podstawie przepisów odrębnych, w zakresie ochrony przed hałasem wskazuje się jako tereny mieszkaniowo - usługowe;

10) maksymalna powierzchnia użytkowa usług komercyjnych 200 m2.",

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 5.

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem VI zmiany planu - w wysokości 10% dla terenu w obszarze opracowania VI zmiany planu.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 7.

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marian Kokoszka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/201/2016
Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/201/2016
Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik nr 3

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w VI zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

1. Określa się sposób realizacji i źródła finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ujętych w VI zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "MIELEC - OSIEDLE -CENTRUM" - zadania z zakresu infrastruktury technicznej realizowane będą przez Miasto Mielec i jednostki podległe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w VI zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "MIELEC - OSIEDLE -CENTRUM" podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), przy czym wydatki inwestycyjne finansowanie z budżetu Miasta Mielec ustala się w uchwale budżetowej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama