reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/94/2016 Rady Gminy Przeworsk

z dnia 29 lipca 2016r.

w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeworsk

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) , po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku Rada Gminy Przeworsk uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólnie

§ 1. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Przeworsk.

§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Przeworsk.

§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.250);

2) stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - należy przez to rozumieć stawki ustalone uchwałą Rady Gminy Przeworsk;

3) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Przeworsk;

4) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący na terenie Gminy Przeworsk;

5) regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeworsk";

6) pojemniku - należy przez to rozumieć pojemnik z tworzywa sztucznego, worek, kosz uliczny lub kontener o parametrach opisanych w § 9 niniejszego regulaminu;

7) gniazdach zbiórki - należy przez to rozumieć miejsca prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów do oznakowanych pojemników, zlokalizowane w miejscach publicznych;

8) mieszkańcu - należy przez to rozumieć osobę, która stale przebywa na terenie nieruchomości lub przybywa z zamiarem pobytu przez co najmniej 14 dni.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

§ 5. Właściciele nieruchomości oprócz obowiązków określonych w ustawie zobowiązani są do przechowywania dokumentów potwierdzających ponoszenie opłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych lub odbioru osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków

§ 6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątnięcia i złożenia: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników tak, by mogły je uprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię;

§ 7. 1) Mycia pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone są w szczelnych zbiornikach bezodpływowych;

2) Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie spowoduje zanieczyszczenia wód lub ziemi oraz nie będzie stanowić uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 3.
Selektywne zbieranie i odbieranie odpadów

§ 8. 1) Poprzez selektywne zbieranie odpadów komunalnych należy rozumieć prowadzoną przez właściciela nieruchomości segregację odpadów powstałych na terenie nieruchomości. Segregacja polega na podziale odpadów na poszczególne frakcje oraz osobnym gromadzeniu ich w pojemnikach lub workach, odpowiednio oznaczonych.

2) Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach.

3) Bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie:

1) szkło (bezbarwne i kolorowe, szkło opakowaniowe takie jak: butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach);

2) papier (np. opakowania z papieru, tektury, gazety, zeszyty, papier pakowy itp.);

3) tworzywa sztuczne, plastik (np. butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej i produktach spożywczych);

4) metale (np. puszki po napojach, puszki po żywności, metalowe kapsle z butelek, zakrętki ze słoików, złom żelazny i metali kolorowych);

5) odpady kuchenne biodegradowalne;

6) odpady zielone (trawa, liście, gałęzie itp., pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych);

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

8) odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji wskazanych w § 8 ust.3 pkt 1,2,3,4,5,6,7 należy zbierać oddzielnie jako niesegregowane, zmieszane odpady komunalne;

4) W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) odbierane będą następujące odpady zebrane selektywnie dostarczone przez właścicieli nieruchomości:

1) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

2) odpady zielone,

3) tekstylia

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

5) odpady wielkogabarytowe (odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, które ze względu na swoje rozmiary i/lub wagę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach/workach do zbierania odpadów komunalnych tj. między innymi - meble, dywany, wózki dziecięce, rowery, materace, zabawki dużych rozmiarów, armatura sanitarna itp.);

6) odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady budowlane powstałe w wyniku remontów w gospodarstwach domowych, wykonywane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości);

7) szkło okienne;

8) zużyte opony (niezależnie od ich gabarytu);

9) zimne popioły i żużel;

10) styropiany budowlane i opakowaniowe;

11) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych w szczególności:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory ,

c) farby, kleje, rozpuszczalniki, lakiery, oleje odpadowe oraz opakowania po tych substancjach,

d) środki ochrony roślin, środki czyszczące, żywice, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach,

e) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć w tym termometry rtęciowe

5) Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczyć odpady selektywne wymienione w § 8 ust. 3 i 4 do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub do gniazd zbiórki.

6) Odpady gromadzone w workach właściciel nieruchomości zobowiązany jest zabezpieczyć przed rozsypaniem.

7) Zimny popiół i żużel będzie odbierany raz w miesiącu w zgodnie z harmonogramem.

8) Do odpadów zawierających azbest zastosowanie mają odrębne przepisy.

Rozdział 4.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 9. 1) Ustala się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników:

1) do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych przeznacza się worki w kolorze czarnym lub pojemniki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, szarym, zielonym lub brązowym bądź metalowe:

a) w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się dostawianie czarnych worków z odpadami zmieszanymi obok kosza o pojemności 120 l,

b) w zabudowie wielorodzinnej o pojemności 120 l,

c) na terenie nieruchomości niezamieszkałych o pojemności 120 l,

d) kosze uliczne 30 l,

2) wprowadza się obowiązek gromadzenia w odrębnych pojemnikach

a) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

b) chemikaliów,

c) zimnych popiołów,

3) do gromadzenia odpadów komunalnych podlegających selektywnemu zbieraniu worki o pojemności 110 l:

a) szkło (bezbarwne i kolorowe) - kolor zielony,

b) papier - kolor niebieski,

c) tworzywa sztuczne, plastik - kolor żółty,

d) metal - kolor czerwony

e) odpady ulegające biodegradacji - kolor brązowy.

4) odpady wymienione w § 8 ust. 4 z wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, szkła okiennego, zużytych opon odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości powinny być w dniu zbiórki zgromadzone w odpowiednio dobranych pod względem pojemności bezbarwnych workach na odpady. Worki nie muszą być stosowane na akumulatory, chemikalia zgromadzone w opakowaniach o pojemności co najmniej jeden litr, duży sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony. Dopuszcza się gromadzenie w jednym worku przeterminowanych leków, zużytych baterii i małego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Chemikalia należy gromadzić w opakowaniach szczelnych, dostosowanych do rodzaju substancji, zabezpieczonych przed niekontrolowanym opróżnieniem.

2) Pojemność pojemników rozstawionych w gniazdach zbiórki powinna być dostosowana do rodzaju i ilości gromadzonych w nich odpadów.

3) Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych powinny spełniać wymogi określone w polskich normach.

§ 10. Pojemność oraz ilość pojemników należy dostosować do potrzeb danej nieruchomości.

§ 11. Do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego (chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach itp.) stosuje się kosze uliczne.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) odpady zmieszane odbierane są we wszystkich typach zabudowy oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego co najmniej raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem,

2) odpady podlegające selektywnemu zbieraniu wymienione w § 8 ust. 3 odbierane są we wszystkich typach zabudowy raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem,

3) odpady podlegające selektywnemu zbieraniu wymienione w § 8 ust. 3 oraz ust. 4 odbierane są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

4) odpady komunalne selektywne i zmieszane powinny być wystawione przed posesją od godz. 6 00 w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do niego.

§ 13. W okresie letnim właściciele nieruchomości na terenach gdzie prowadzona jest działalność wiążąca się z okresowym przebywaniem osób (wynajem pokoi itp.) zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady.

§ 14. 1) Usuwanie ciekłych odpadów komunalnych powinno odbywać się z częstotliwością dostosowaną do indywidualnego zużycia wody tak, aby nie dopuścić do przepełnienia zbiornika.

2) Opróżnianie zbiornika bezodpływowego powinno odbywać się w sposób uniemożliwiający wycieki i zanieczyszczenie gleby, przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie.

§ 15. W przypadku lokali handlowych i gastronomicznych dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, przed wejściem do tego lokalu, co najmniej jednego pojemnika na odpady.

Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 16.

1) Gmina Przeworsk jest zobowiązana do realizacji zadań z ustawy, rozporządzeń oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO). Przede wszystkim rozumie się tu osiągnięcie poziomu odzysku i recyklingu oraz poziomów ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

2) Odpady komunalne zmieszane, wysegregowane (tzw. surowce wtórne), odpady zielone dowożone będą do instalacji regionalnych lub instalacji zastępczych znajdujących się w WPGO zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 17. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez te zwierzęta.

§ 18. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do:

1) zabezpieczenia nieruchomości w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się zwierząt poza jej granice,

2) natychmiastowego usuwania pozostawionych przez zwierzęta zanieczyszczeń na terenach użyteczności publicznej,

§ 19. Przebywanie psów bez kagańców i smyczy dozwolone jest jedynie na terenach ogrodzonych i przy zapewnieniu kontroli nad ich zachowaniem.

Rozdział 8.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 20. 1) Hodowla zwierząt gospodarskich powinna być prowadzona w sposób nie pogarszający warunków zdrowotnych ludzi, nie powodujących zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

2) Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do gromadzenia i usuwania odpadów oraz nieczystości powstałych w związku z hodowlą zwierząt w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz ochrony środowiska.

§ 21. Przy hodowli zwierząt gospodarskich muszą być spełnione m.in. wymogi:

1) zwierzęta gospodarskie utrzymywane na nieruchomości, w tym wypasane na pastwiskach, powinny być zabezpieczone przez samowolnym opuszczaniem tej nieruchomości,

2) właściciele, których zwierzęta zanieczyściły teren użyteczności publicznej zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczenia,

3) hodowla zwierząt nie powinna powodować uciążliwości wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich,

4) nieczystości ciekłe nie mogą zanieczyszczać wód powierzchniowych i podziemnych, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej ani też przesiąkać na nieruchomości sąsiednie,

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 22. 1) W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Przeworsk określi w formie obwieszczenia w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji;

2) Sposób i termin przeprowadzenia deratyzacji o której mowa w ust.1 każdorazowo zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 23. Traci moc uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Przeworsk z dnia 12 grudnia 2014 roku oraz uchwała Nr XII/56/2015 z dnia 26 października 2015roku w sprawie uchwalenia oraz wprowadzenia zmian w regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeworsk.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Andrzej Ruchała

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama