reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX.103.2016 Rady Gminy Baligród

z dnia 11 sierpnia 2016r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baligród

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego .

Rada Gminy w Baligrodzie

uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baligród, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baligród.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Załącznik do Uchwały Nr XIX.103.2016 Rady Gminy w Baligrodzie z dnia 11 sierpnia 2016r.

REGULAMIN

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE GMINY BALIGRÓD

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baligród.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) harmonogramie - rozumie się przez to harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Baligród,

2) tworzywach sztucznych - rozumie się przez to tworzywa sztuczne opakowaniowe typu: PET, PE,PP, PEHD, PS,

3) odpadach wielomateriałowych - rozumie się przez to pudełka po płynnej żywności (kartoniki)

4) GPSZOK - rozumie się przez to Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Baligrodzie.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości przez:

1) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości w sposób selektywny następujących rodzajów odpadów: przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, papieru, tektury i opakowań wielomateriałowych, opakowań szklanych, tworzyw sztucznych, metali opakowaniowych,

2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki z logo gminy służące do zbierania odpadów komunalnych określone w § 4 i 9 Regulaminu, oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

3) przekazywanie zebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych selektywnie przedsiębiorcy uprawnionemu do ich odbioru zgodnie z harmonogramem,

4) dopuszcza się gromadzenie odpadów ulegających biodegradacji w przystosowanym do tego celu kompostowniku oraz wykorzystania uzyskanego materiału dla własnych potrzeb,

5) uprzątnięcie niezwłocznie po opadach; błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Uprzątnięcie polega na usunięciu zanieczyszczeń w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiające ich zebranie,

6) przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej , w przypadku braku sieci wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków,

7) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub ziemi.

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.

8) naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem, że:

a) ma charakter doraźny i jest związana z bieżącą eksploatacją pojazdu,

b) nie powoduje zanieczyszczenia środowiska a powstające odpady gromadzone są w pojemnikach do tego przeznaczonych,

c) nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
ZASADY W ZAKRESIE PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w sposób obejmujący :

1) tworzywa sztuczne , metale opakowaniowe oraz opakowania wielomateriałowe - w pojemniku lub worku, kolor żółty,

2) papier i tektura - w pojemniku lub worku, kolor niebieski

3) szkło białe i kolorowe - w pojemniku lub worku, kolor biały,

4) ulegające biodegradacji - w pojemniku lub worku, kolor brązowy,

5) komunalne niesegregowane (zmieszane ) - w pojemniku lub worku, kolor czarny,

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe - zgodnie z ustalonym harmonogramem, bądź na bieżąco przekazywane do GPSZOK,

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory- zgodnie z harmonogramem lub przekazywane do GPSZOK,

8) pozostałe odpady takie jak :

a) przeterminowane leki - do pojemników ustawionych w aptece lub w GPSZOK,

b) zużyte baterie - do pojemników ustawionych w sklepach ze sprzętem oświetleniowym, elektrycznym, urzędach, placówkach oświatowych, biurach lub w GPSZOK,

c) opakowania po: farbach, klejach, rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin, aerozolach, środkach czyszczących, środkach do konserwacji drewna , lampy fluorescencyjne i akumulatory odbierane będą w GPSZOK,

9) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, odbierane będą od właścicieli nieruchomości w GPSZOK,

2. Odpady komunalne właściciel nieruchomości ma obowiązek przekazywać przedsiębiorcy uprawnionemu do ich odbioru zgodnie z harmonogramem. ROZDZIAŁ IV CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie odbieranie ich przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów.

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp przedsiębiorcy uprawnionemu do odbioru odpadów.

4. W przypadku gdy dojazd do nieruchomości jest utrudniony, pojemniki lub worki powinny być w dniu odbioru wystawione w pobliżu przejezdnych ciągów komunikacyjnych.

§ 6. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1. odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) i odpady ulegające biodegradacji - dwa razy w miesiącu a w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień raz w tygodniu,

2. odpady zebrane selektywnie - jeden raz w miesiącu,

3. meble i odpady wielkogabarytowe odbierane będą jeden raz w roku zgodnie z harmonogramem, bądź w GPSZOK,

4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory- dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem lub przekazywane do GPSZOK.

5. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości w GPSZOK,

6. przeterminowane leki do pojemników ustawionych w aptece, lub w GPSZOK,

7. zużyte baterie, do pojemników ustawionych w sklepach ze sprzętem oświetleniowym, elektrycznym, urzędach, placówkach oświatowych, biurach, lub w GPSZOK,

8. opakowania po: farbach, klejach, rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin, aerozolach, środkach czyszczących, środkach do konserwacji drewna , lampy fluorescencyjne i akumulatory odbierane będą w GPSZOK,

9. zużyte opony odbierane będą w GPSZOK lub u przedsiębiorcy świadczącego usługi wymiany opon,

10. odpady z dróg publicznych i terenów przeznaczonych do użytku publicznego odpady niesegregowane(zmieszane) - co najmniej trzy razy w tygodniu,

11. odpady z cmentarzy - jeden raz w miesiącu, a w miesiącach październik, listopad dwa razy w miesiącu.

§ 7. 1. Właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie poprzez wyposażenie jej w zbiornik bezodpływowy. Wielkość zbiornika dostosuje do ilości osób przebywających na jej terenie i zobowiązany jest do opróżniania go z częstotliwością zabezpieczającą zbiornik przed przepełnieniem.

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez właściciela nieruchomości w Urzędzie Gminy.

3. Właściciele nieruchomości posiadający przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do opróżniania osadów ściekowych zgodnie z ich instrukcją eksploatacji.

Rozdział 5.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 8. 1. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Baligród:

1) Pojemniki i worki na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) o pojemności od 120 l do 1100 l.

2) pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pojemności od 80l do 1100 litrów

3) kontenery KP-7 (tylko przy cmentarzach)

4) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l.

2. Pojemniki, worki określone w ust. 1 przeznaczone do gromadzenia odpadów powinny być w kolorze:

a) żółtym - do gromadzenia tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych,

b) b) niebieskim - do gromadzenia papieru i tektury,

b) białym - do gromadzenia szkła bezbarwnego i kolorowego

c) brązowym - do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji

d) czarnym - do gromadzenia odpadów niesegregowanych (zmieszanych)

3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do dostosowania pojemności pojemników do liczby mieszkańców oraz ilości wytwarzanych odpadów przy uwzględnieniu, że średnia ilość tych odpadów wynosi:

1) dla gospodarstwa domowego -1020l rocznie na osobę tj. 85l miesięcznie na osobę

2) dla lokali handlowych, usługowych, gastronomicznych - 120 l na każde 30 m2 powierzchni lokalu ,

3) dla pomieszczeń biurowych i socjalnych - 120 l na każdych 10 pracowników,

4) dla hoteli, pensjonatów, budynków prowadzących agroturystykę, domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku - 30 l na jedno łóżko,

5) dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli - 2 l na każdego ucznia i pracownika,

6) dla obiektów kulturalnych i bibliotek - 50l na każde 10m2 powierzchni lokalu,

7) drogi publiczne - kosze uliczne o pojemności nie mniejszej niż 10l usytuowane w odległości co 50m i nie większej niż 50l usytuowane w odległości co 100m.

4. Na terenie nieruchomości pojemniki oraz worki z odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, w granicach nieruchomości, dostępnym dla odbierającego, na powierzchni równej, utwardzonej, zabezpieczonej przed gromadzeniem się wody i błota .

5. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych stałych na terenie nieruchomości powinny być estetyczne, szczelne, wykonane z materiałów trwałych, zamykane.

6. Dopuszcza się gromadzenie odpadów w workach foliowych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej.

Rozdział 6.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO)

§ 9. W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego w gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele:

1. Cele główne:

a) zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, a także odzysk energii z odpadów,

b) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i budowlanych wszystkich mieszkańców.

c) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

2. Cele szczegółowe:

a) Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie, w stosunku do ilości masy odpadów wytworzonych w 1995r., w ilości nie większej niż 35% do dnia 16 lipca 2020r.,

b) Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50% ich masy do końca 2020 r.

c) wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom odzysku na poziomie:

- rok 2017: 80%

- rok 2020: 95%

d) wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania na poziomie:

- rok 2017: 55%

- rok 2020: 70%

e) wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom unieszkodliwiania na poziomie: - rok 2017: 60% - rok 2020: 95%

Rozdział 7.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTE DOMOWE MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIA DLA LUDZI

§ 10. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 11. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1. w odniesieniu do psów:

a) niepozostawianie ich bez dozoru jeżeli nie są uwiązane, nie znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym,

b) wyprowadzanie psów na smyczy, a w przypadku psów agresywnych w kagańcu,

c) utrzymanie psów bez smyczy na terenie nieruchomości tylko, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia, oraz oznakowana tabliczką.

2. w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych :

a) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk, terenów szkół i przedszkoli,

b) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli (za wyjątkiem osób niewidomych, korzystających z psów przewodników), zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

Rozdział 8.
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 12. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

a) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy Prawo budowlane,

b) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości na której jest prowadzona.

c) wytwarzane podczas hodowli zwierząt odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości, jak również wód powierzchniowych i podziemnych,

d) będą przestrzegane obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne.

Rozdział 9.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZENIA

§ 13. 1. Obszarem objętym deratyzacją są: korytarze piwniczne, komory i węzły cieplne oraz inne pomieszczenia a w szczególności: altany śmietnikowe, magazyny, składy, wiaty, elewatory.

2. Obowiązkowa deratyzacja przeprowadzana jest miesiącu kwietniu i październiku. Dokładny termin deratyzacji określa Wójt Gminy po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i podaje do publicznej wiadomości.

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni , stwarzających zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Grzelak

Solicitor

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama