reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX.140.2016 Rady Gminy Grębów

z dnia 23 sierpnia 2016r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stale I- A

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz.778 z późn. zm.), po stwierdzeniu, iż plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grębów, uchwalonego uchwałą Nr XXIV.201.2013 Rady Gminy Grębów z 22 marca 2013r. z późn. zm., Rada Gminy Grębów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stale I-A zwany w dalszej części uchwały planem.

2. Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały jest załącznik graficzny na mapie w skali 1:1000 stanowiący rysunek planu, który obowiązuje w zakresie zastosowanych tam oznaczeń.

3. Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

4. Przepisami niniejszej uchwały objęty jest teren o pow. około 5,95 ha w granicach oznaczonych na rysunku planu.

§ 2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1PE o pow. ok. 5,88 ha przeznacza się pod teren działalności produkcyjnej - eksploatację piasku, na którym obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1) lokalizowane przedsięwzięcie może być realizowane, jeśli przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, określona przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, wykaże brak znacząco negatywnego oddziaływania na ochronę obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Puszcza Sandomierska" o kodzie PLB180005.

2) prowadzona działalność nie może powodować pogorszenia stanu środowiska poza granice terenu objętego planem,

3) nie należy dopuszczać do wprowadzania ponadnormatywnych zanieczyszczeń do gruntu i wód podziemnych,

4) należy wyznaczyć filary ochronne wzdłuż granic terenu, o szerokości minimum 6,0 m, zabezpieczające tereny sąsiadujące przed osuwaniem się mas ziemnych, na których zakazuje się składowania nadkładu

i urobku,

5) tymczasowe składowanie hałd nadkładu zdejmowanego z pokładu surowca w okresie jego eksploatacji będzie dokonywane na obrzeżach terenu, w sposób nie powodujący zakłóceń w użytkowaniu terenów sąsiadujących,

6) po zakończeniu eksploatacji poszczególnych pól nastąpi sukcesywne rekultywowanie terenu

w kierunku wodnym.

§ 3. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDD o pow. ok. 0,07 ha przeznacza się pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej, na którym obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

2) szerokość jezdni minimum 6,0 m;

3) dopuszcza się lokalizację:

a) ścieżek rowerowych, chodników;

b) zjazdów publicznych lub indywidualnych;

c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

4) Zakazuje się lokalizacji w liniach rozgraniczających drogę 1KDD nowych obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

za wyjątkiem wymienionych w ust.3.

§ 4. Obsługa komunikacyjna terenu eksploatacji piasku 1PE odbywać się będzie z drogi publicznej dojazdowej oznaczonej symbolem 1KDD.

§ 5. Indywidualne należy rozwiązać:

1) zaopatrzenie w wodę poprzez jej dowóz z dostępnych miejsc dystrybucji,

2) magazynowanie odpadów w szczelnych pojemnikach w wydzielonym, oznakowanym miejscu

i sukcesywne przekazywanie do odzysku lub unieszkodliwiania,

3) gromadzenie ścieków bytowych w przenośnym urządzeniu sanitarnym, okresowo opróżnianym

i przekazywanie ścieków do oczyszczalni.

§ 6. Na okres eksploatacji piasku dopuszcza się usytuowanie obiektów budowlanych, o wysokości nie większej niż 6,0 m i gabarycie nieprzekraczającym 160 m3.

§ 7. Ustala się 30 % stawkę, na podstawie której ustalona będzie opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§ 8. W granicach terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Stale I-A traci moc uchwała Nr IV/23/99 Rady Gminy Grębów z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Jeziórko IV ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 13 z 30.06.1999r. poz. 605 z późniejszymi zmianami.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Drewniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX.140.2016
Rady Gminy Grębów
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennewgo STALE I-A

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX.140.2016
Rady Gminy Grębów
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mycka

ekspert specjalizujący się w tematyce samorządowej, działacz polityczny. Specjalizuje się głównie w polityce społecznej oraz ekonomice pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama