reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/131/16 Rady Gminy Hyżne

z dnia 1 września 2016r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hyżne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie Rada Gminy Hyżne uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hyżne:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hyżne, zwany dalej "Regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hyżne dotyczące:

1) Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;

3) Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych;

4) Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe i zwierzęta gospodarskie;

6) Wymagań dotyczących utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;

7) Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.

§ 2. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250);

2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Hyżne;

3) Pojemnikach do gromadzenia odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć worki oraz pojemniki przystosowane do gromadzenia odpadów stałych;

4) Punktach selektywnego zbierania odpadów - należy przez to rozumieć miejsce odbioru odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny i innych odpadów problemowych, których nie można wrzucać do pojemnika na zmieszane odpady komunalne jak np. odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, sprzęt AGD i RTV, zużyte opony, baterie, akumulatory i inne;

5) Harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Hyżne dostarczany właścicielom nieruchomości przez gminę;

6) Mieszkańcu - należy przez to rozumieć osobę fizyczną mającą na terenie gminy miejsce zamieszkania w rozumieniu przyjętym w art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego nieruchomości poprzez:

1) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, dostosowane do urządzeń załadowczych pojazdów, oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, aby korzystanie z nich odbywało się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników,

2) Prowadzenie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości,

3) Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniających wymagania określone w przepisach Prawa budowlanego,

4) Usuwanie nieczystości ciekłych z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi przepełnienie zbiornika bezodpływowego,

5) Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego powinno być wykonywane przez podmioty do tego zobowiązane na podstawie ustawy, niezwłocznie po ich zaśnieżeniu, oblodzeniu lub zanieczyszczeniu,

6) Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:

a) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;

7) Drobne naprawy pojazdów samochodowych a więc: wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje, poza warsztatami samochodowymi, dozwolone są na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy.

§ 4. 1. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów: Prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

1) papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.),

2) tworzywa sztucznego,

3) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła (szkło bezbarwne i kolorowe),

4) metalu,

5) opakowań wielomateriałowych,

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy.

2. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy, z tym że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika. Pozostali dostarczają odpady zielone do kompostownika gminnego.

3. Selektywnie zebrane odpady odbierane są przez przedsiębiorcę zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

4. Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów zielonych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, a także papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

5. Wymienione w pkt. 4 odpady należy przekazywać przedsiębiorcy w terminach określonych harmonogramem w sposób taki sam jak w przypadku pozostałych odpadów zebranych i odbieranych selektywnie lub indywidualnie dostarczyć do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów.

6. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie gminy Hyżne. Również zużyte baterie i akumulatorki należy przekazywać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w szkołach i centrach handlowych. Informacja na http://www.hyzne.pl

7. Odpady poremontowe i budowlane powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji architektoniczno-budowlanej są objęte systemem prowadzonym przez Gminę. Pozbywanie się odpadów nie spełniających tych warunku odbywa się na koszt właściciela.

8. Odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie są objęte systemem zorganizowanym przez Gminę Hyżne a pozbywanie się ich odbywa się na koszt właściciela, za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Hyżne na prowadzenie tego typu działalności.

9. Wszelkie frakcje odpadów komunalnych zebranych selektywnie, których przekazanie przedsiębiorcy w terminach określonych było niemożliwe, można przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów. Punkt ten przyjmuje odpady na zasadach opisanych wyżej nieodpłatnie. Odpady należy dowieźć własnym transportem; informacje dotyczące lokalizacji punktu oraz godzin jego funkcjonowania dostępne na stronie internetowej gminy www.hyzne.pl.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

§ 5. 1. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) Właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadać pojemniki/worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych;

2) Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, oblicza ich ilość i pojemność w zależności od ilości osób zamieszkujących nieruchomość oraz częstotliwości odbierania odpadów przyjmując, że pomieszczą wszystkie powstające odpady komunalne;

3) Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są wytwarzane, a więc prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru:

a) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej -2 l na każdego pracownika oraz 0,5 l na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego;

b) dla szkół wszelkiego typu -2 l na każdego ucznia, studenta i pracownika;

c) dla żłobków i przedszkoli - 2 l na każde dziecko i pracownika;

d) dla lokali handlowych - 30 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na lokal;

e) dla punktów handlowych poza lokalem - 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na każdy punkt;

f) dla lokali gastronomicznych -10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l;

g) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;

h) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników;

i) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. - 20 l na jedno łóżko;

j) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem co najmniej jednego pojemnika na odpady.

§ 6. 1. Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania opadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:

1) Pojemność worków winna wynosić od 60 l do 120 l;

2) Szkło i opakowania szklane bezbarwne i kolorowe należy zbierać do worka koloru zielonego;

3) Papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.) należy zbierać do worka koloru niebieskiego;

4) Tworzywa sztuczne białe i kolorowe należy zbierać do worka koloru żółtego;

5) Drobny metal i opakowania z metalu należy zbierać do worka koloru szarego;

6) Opakowania wielomateriałowe należy zbierać do worka koloru czerwonego;

7) Pozostałe drobne odpady selektywnie odbierane należy zbierać do worków bezbarwnych, przeźroczystych;

8) Odpady ulegające biodegradacji należy zbierać do worków koloru brązowego;

9) Worki powinny być trwale i czytelnie oznakowane rodzajem odpadów jakie mają być do nich zbierane.

§ 7. 1. Określa się rodzaje pojemników/worków przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:

1) Na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej:

a) kosze uliczne o pojemności od 10 do 60 l;

b) b) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma, to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;

c) c) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych nie może przekraczać 300 m.

2) W centrach handlowych, przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami - zestawy pojemników przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła białego i kolorowego, tworzyw sztucznych białych i kolorowych, metali, papieru i tektury, wielomateriałowych o pojemności od 800 l do 1500 l, oznakowane kolorami takimi, jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki jak również opisowo i znakiem graficznym.

§ 8. 1. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

1) Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnątrz;

2) Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;

3) Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony np. pokrywy;

4) Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych winny być zabezpieczone; dostęp do nich winny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać w nich odpady komunalne;

5) Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości,

6) Na terenie nieruchomości pojemniki/worki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub pobocze drogi przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów przedsiębiorcy uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach/workach;

7) Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

§ 9. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) Z obszarów zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i wielorodzinnej:

a) odpady zmieszane - co dwa tygodnie;

b) zbierane selektywnie: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - jeden raz w miesiącu;

2) Opróżnianie koszy ulicznych oraz z terenów rekreacyjnych, sportowych i przystanków następuje raz w tygodniu.

3) Opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę opakowań, stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje 1 raz w miesiącu.

§ 10. 1. Usuwanie ciekłych odpadów komunalnych powinno się odbywać z częstotliwością dostosowaną do indywidualnego zużycia wody, tak by nie dopuścić do przepełnienia zbiornika.

2. Opróżnianie zbiornika bezodpływowego powinno odbywać się w sposób uniemożliwiający wycieki i zanieczyszczenie gleby.

3. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego właściciel nieruchomości zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia nieszczelności.

4. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych powinna być zgodna z instrukcją ich eksploatacji - nie rzadziej niż raz w roku.

5. Wykonywanie obowiązku opróżniania zbiorników bezodpływowych, właściciele nieruchomości zapewniają poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 11. 1. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą działania obejmujące:

1) zapobieganie powstawaniu odpadów;

2) prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów biodegradowalnych;

4) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów;

5) promowanie i wspieranie systemu selektywnego zbierania odpadów.

2. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione podlegają unieszkodliwianiu w instalacjach wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i zwierzęta gospodarskie

§ 12. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 13. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych w tym psów:

a) zapewnienie stałego, skutecznego dozoru,

b) na terenie publicznym każdego psa należy prowadzić na uwięzi oraz nałożonym kagańcem,

c) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., chyba że zarządca nieruchomości/regulamin nieruchomości stanowi inaczej. Postanowienie to nie dotyczy osób korzystających z pomocy psów przewodników,

d) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny obiektów sportowych i rekreacyjnych, placów zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk, chyba że zarządca nieruchomości/regulamin nieruchomości stanowi inaczej,

e) zwalnianie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne,

f) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,

g) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp.,

2) Postanowienia pkt. 1 dotyczą także zwierząt nieudomowionych a utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

3) Hodowcy pajęczaków, owadów, gadów, płazów i innych zwierząt egzotycznych utrzymywanych na obszarze nieruchomości zobowiązani są do wykonywania zabezpieczeń uniemożliwiających wydostania się ich z pomieszczeń lub klatek.

4) Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 14. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe.

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) Posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi sanitarne i środowiskowe,

2) Wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

3) Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 3 zobowiązani są:

a) Przestrzegać przepisów sanitarno -epidemiologicznych,

b) Składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie płaskim, tak aby odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości,

c) Przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, za pomocą środków dopuszczonych do obrotu handlowego,

d) Pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 15. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, w październiku deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

§ 16. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Hyżne określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

§ 17. Koszty przeprowadzenia deratyzacji ponoszą właściciele nieruchomości.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 18. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy Hyżne poprzez działania uprawnionych pracowników Urzędu Gminy w Hyżnem.

2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny zapisanej w art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

§ 19. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/192/13 Rady Gminy Hyżne z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hyżne (Dz. Urz. Woj. Podka. z 5 lutego 2013 r. poz. 601).

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne


Bogusław Kotarba

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Federacja Konsumentów

Federacja Konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama