reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/218/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu

z dnia 9 września 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz.885 z późn.zm.), oraz art.277 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2016r. poz.672)

Rada Miejska w Jedliczu
uchwala, co następuje:

§ 1. W tabeli nr 1 i 5 uchwały budżetowej Nr XIX/133/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r. dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Jedlicze na 2016 rok zgodnie z tabela Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W tabeli nr 2, 3 i 6 uchwały budżetowej Nr XIX/133/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015 r. dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jedlicze na 2016 rok zgodnie z tabela Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku Nr 1 do uchwały Budżetowej Gminy Jedlicze na rok 2016 Nr XIX/133/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. dokonuje się zmian:

1/W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdz. 85195- Pozostała działalność, paragraf 2820- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, po stronie zwiększeń kwotę 1 000,00 zł

2/W dziale 926- Kultura fizyczna, rozdz. 92605- Zadania z zakresu kultury fizycznej, paragraf 2820- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, po stronie zmniejszeń kwotę 1 000,00 zł

3/W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne, paragraf 2580- Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, po stronie zwiększeń kwotę 3 490,00 zł

§ 4. Pozostała treść Uchwały budżetowej Nr XIX/133/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2015r. pozostaje bez zmian.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedlicze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Woźniak


Tabela Nr 1

do uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu

Nr XXIX/218/2016

z dn.9 września 2016r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlicze na 2016r.

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu,rozdziału,paragrafu

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dział

Rozdział

§

758

Różne rozliczenia

6 950,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

6 950,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

6 950,00

801

Oświata i wychowanie

6 119,60

80101

Szkoły podstawowe

6 119,60

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

3 212,31

Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu

3 212,31

0970

Wpływy z róznych dochodów

2 907,29

Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu

2 907,29

Razem

13 069,60


Tabela Nr 2

do uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu

Nr XXIX/218/2016

z dn.9 września 2016r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jedlicze na 2016r.

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu,rozdziału,paragrafu

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dział

Rozdział

§

700

Gospodarka mieszkaniowa

130 000,00

60 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

130 000,00

60 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

60 000,00

Modernizacja budynku socjalnego w Chlebnej 14 a

30 000,00

Modernizacja budynku mieszkalnego w Długiem 57

30 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

130 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 490,00

18 940,16

75412

Ochotnicze straże pożarne

3 490,00

18 940,16

2580

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

3 490,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 300,00

4270

Zakup usług remontowych

1 000,00

4430

Różne opłaty i składki

1 190,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

15 450,16

Zakup zestawu przeszkód na zawody dla OSP Potok (Sołectwo Potok)

15 450,16

801

Oświata i wychowanie

13 069,60

80101

Szkoły podstawowe

13 069,60

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 950,00

Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu

6 950,00

4270

Zakup usług remontowych

6 119,60

Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu

6 119,60

851

Ochrona zdrowia

1 000,00

85195

Pozostała działalność

1 000,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1 000,00

Funkcjonowanie diabetyka poza miejscem zamieszkania

1 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 100,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

2 100,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 100,00

Wykonanie dokumentacji na oświetlenie grogi gminnej od Pomnika Poległych- "Cyba" (Sołectwo Chlebna)

1 590,00

Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej na działce nr 342 w m. Długie (Sołectwo Długie)

510,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 100,00

79 000,00

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

9 000,00

4270

Zakup usług remontowych

9 000,00

Remont łazienek w budynku szatni na stadionie w Potoku (Sołectwo Potok)

9 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2 100,00

70 000,00

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

1 590,00

Wykonanie remontu Sali Domu Ludowego w Chlebnej (Sołectwo Chlebna)

1 590,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

510,00

70 000,00

Przebudowa Domu Ludowego w miejscowości Jedlicze-Męcinka

70 000,00

Wykonanie altany przy Domu Ludowym w Długiem (Sołectwo Długie)

510,00

926

Kultura fizyczna

24 450,16

1 000,00

92601

Obiekty sportowe

24 450,16

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

24 450,16

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, nadbudowy oraz rozbudowy o część garażową budynku szatni sportowej na działce nr 910/1 w miejscowości Potok (Sołectwo Potok)

24 450,16

92605

Zadania z zakresu kultury fizycznej

1 000,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1 000,00

Razem

174 109,76

161 040,16

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria BSJP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama