reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/147/16 Rada Miejska w Brzostku

z dnia 30 sierpnia 2016r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzostek

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446) oraz art. 6n. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2016r., poz.250) w celu zapewnienia prawidłowego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie papierowej składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzostek stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości mogą składać deklarację w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl

2. Format elektroniczny wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określony jest w formacie danych XML.

3. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik nr 2 do uchwały

4. Dokument XML, o którym mowa w § 2 pkt 2 zgodny jest ze wzorami publikowanymi w repozytorium wzorów platformy ePUAP na podstawie art.19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114)

5. Deklaracja określona w § 2 pkt 2 niniejszej uchwały przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz.262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r. poz. 1114)

6. Deklaracja o której mowa w § 1 ma być zgodna z opublikowaną na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzostek

§ 3. Wypełnioną deklarację, o której mowa w §1, właściciele nieruchomości obowiązani są składać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, ul. Rynek 1 w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

§ 4. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o której mowa w §1 i §2, jeżeli różnią się od zbioru danych osobowych mieszkańców Gminy Brzostek:

- oświadczenie osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji wskazujące liczbę osób zamieszkałych na nieruchomości, stanowiące załącznik do deklaracji, w brzmieniu jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone według wzoru określonego uchwałą o której mowa w § 6 zachowują moc prawną do czasu złożenia nowych deklaracji na wzorze określonym niniejsza uchwałą

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XX/139/16 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzostek

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady


mgr Mateusz Domaradzki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/147/16
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/147/16
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/147/16
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama