reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/231/2016 Rada Gminy Dębica

z dnia 6 września 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3b, ust. 3ci ust. 3d ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy - Rada Gminy Dębica uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są w każdej ilości następujące odpady:

1) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane będą:

a) odpady komunalne zmieszane;

b) zebrane w sposób selektywny odpady ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, popiołów i żużli z domowych palenisk;

2) z miejsc zbiórek doraźnych: zebrane w sposób selektywny odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone;

3) w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych: zebrane w sposób selektywny odpady ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyte opony, odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone.

§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zmieszanych:

1) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zabudowanych budynkami jednorodzinnymi - jeden raz na cztery tygodnie;

2) z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami wielolokalowymi - jeden raz na tydzień;

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zebranych selektywnie:

1) odpadów następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, popiołów i żużli z domowych palenisk:

a) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zabudowanych budynkami jednorodzinnymi - jeden raz na cztery tygodnie;

b) z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami wielolokalowymi - jeden raz na dwa tygodnie;

2) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon zbieranych w ramach zbiórki doraźnej, poprzedzonej ogłoszeniem określającym termin, miejsce i rodzaj odbieranych odpadów - jeden raz w roku;

3) papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, zużytych opon, odpadów zielonych, popiołów i żużli z domowych palenisk poprzez dostarczanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na bieżąco w godzinach otwarcia puntu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w sposób określony w §4.

4) przeterminowanych leków, zużytych baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, papieru, metali i szkła - na bieżąco w godzinach otwarcia punktów skupu, sprzedaży oraz zbierania wyznaczonych na terenie gminy.

3. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych następuje przy uwzględnieniu następujących czynników:

1) Odbiór odpadów o których mowa w §3 ust. 1 i 2 nie może następować w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

2) W przypadku gdy dzień odbioru odpadów przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

4. Odbieranie odpadów o których mowa w §3 ust. 1 i 2 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, z którym Gmina Dębica zawarła umowę na odbiór lub na odbiór i zagospodarowane odpadów.

§ 4. 1. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych można bezpłatnie przekazywać następujące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyte opony, odpady zielone, popioły i żużle z domowych palenisk.

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi od poniedziałku do soboty w godzinach od 700 do 1500.

3. Właściciele nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają odpady komunalne zebrane w sposób selektywny do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajduje się w Paszczynie nr 62B, 39-207 Brzeźnica.

§ 5. 1. Niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy Dębica ul. Stefana Batorego 13:

a) w formie pisemnej

b) osobiście

c) telefonicznie - pod nr tel. 14 680 33 21.

2. Zgłoszenie należy wnieść niezwłocznie po dniu zaistnienia zdarzenia polegającego na niewłaściwym świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, nie później jednak niż w terminie trzech dni od zaistnienia tego zdarzenia.

3. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adresu do korespondencji, numer telefonu, opis i datę niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania) przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 6. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przekazywane będą uprawnionym podmiotom w celu ich zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębica.

§ 8. Traci moc uchwała Rady Gminy Dębica Nr XXI/307/2014 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2012 r. poz. 3394) i uchwała Rady Gminy Dębica Nr IV/24/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z dnia 10 marca 2015 r. poz. 707).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Żybura

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama