reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/126/16 Rady Miasta Dynów

z dnia 14 września 2016r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Miasta Dynów uchwala co, następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Dynowa na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 299 411,41 zł, z tego w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział
Rozdział

Paragraf

Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, źródło

Kwota
w złotych

600

Transport i łączność

150 000,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

150 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

150 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

24 000,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

24 000,00

0360

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

24 000,00

801

Oświata i wychowanie

115 411,41

80101

Szkoły podstawowe

115 411,41

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

115 411,41

- dofinansowanie z budżetu środków europejskich zadania: "Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w Zespole Szkół przy. ul. Szkolnej

115 411,41

852

Pomoc społeczna

10 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

10 000,00

0900

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3 000,00

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

3 000,00

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

7 000,00

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

7 000,00

Razem zwiększenie dochodów

299 411,41

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 561 411,41 zł, z tego w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział
Rozdział

Paragraf

Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, źródło

Kwota
w złotych

600

Transport i łączność

310 000,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

310 000,00

4270

Zakup usług remontowych

310 000,00

801

Oświata i wychowanie

211 411,41

80101

Szkoły podstawowe

188 411,41

Szkoła podstawowa nr 2, ul. Bartkówka

70 448,00

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

64 448,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 000,00

Urząd Miasta

117 963,41

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

115 411,41

- przebudowa i wyposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół w Dynowie

115 411,41

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 552,00

- przebudowa i wyposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół w Dynowie

2 552,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

23 000,00

Szkoła podstawowa nr 2, ul. Bartkówka

23 000,00

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

23 000,00

852

Pomoc społeczna

10 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

10 000,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

7 000,00

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

30 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

30 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00

- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Podwale

30 000,00

Razem zwiększenie wydatków

561 411,41

3. Zmniejsza się wydatki o kwotę 262 000,00 zł ., z tego w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział
Rozdział

Paragraf

Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, źródło

Kwota
w złotych

600

Transport i łączność

110 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

30 000,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

30 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

80 000,00

4270

Zakup usług remontowych

80 000,00

710

Działalność usługowa

80 000,00

71035

Cmentarze

80 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

80 000,00

- budowa kaplicy cmentarnej

80 000,00

801

Oświata i wychowanie

72 000,00

80132

Szkoły artystyczne

49 000,00

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

36 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 000,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

23 000,00

Szkoła podstawowa nr 2, ul. Bartkówka

23 000,00

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

23 000,00

Razem zmniejszenie wydatków

262 000,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

Przewodniczący Rady Miasta Dynów


Ewa Hadam

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria transportowa ITD-PIP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama