reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/225/2016 Rady Gminy Chorkówka

z dnia 12 września 2016r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Draganowa, Kobylany - linia elektroenergetyczna 110 kV"

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 poz. 778 z póź. zm.), po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorkówka, przyjętego uchwałą Rady Gminy Chorkówka Nr III/25/02 z dnia 28 grudnia 2002 r. Rada Gminy Chorkówka uchwala, co następuje:

I. Przepisy i ustalenia ogólne

§ 1. 1. Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Draganowa, Kobylany - linia elektroenergetyczna 110 kV" - zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 24,1 ha, położony w miejscowościach Draganowa i Kobylany.

3. Integralną częścią uchwały jest:

1) załącznik Nr 1 - rysunek planu (arkusze 1, 2) sporządzony na kopii mapy zasadniczej
w skali 1:2000,

2) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag - załącznik Nr 2

4. Rysunek planu obowiązuje w zakresie zastosowanych na rysunku oznaczeń graficznych.

§ 2. 1. W granicach planu wyznacza się następujące tereny o różnym przeznaczeniu oznaczone na rysunku planu symbolami:

1) tereny infrastruktury elektroenergetycznej oznaczone na rysunku planu symbolami od E1 do E22;

2) teren komunikacji - droga zbiorcza, oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ1;

3) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami od R1 do R6;

4) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolami od ZL1 do ZL7;

5) tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolami od WS1 do WS4;

§ 3. 1. W obszarze objętym planem dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Nowy Żmigród - Iwonicz GPZ (przez Duklę) oraz przebudowę istniejącej infrastruktury pod warunkiem, że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenów zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w planie.

2. W ustaleniach planu uwzględniono położenie w obszarze objętym planem, obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, który wyznaczono w oparciu o opracowanie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z 2010 r. pn. "Obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Wisłoki jako integralny element studium ochrony przeciwpowodziowej".

II. Przepisy szczegółowe

§ 4. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury elektroenergetycznej oznaczone na rysunku planu symbolami: E1 o pow. 0,0400 ha, E2 o pow. 0,0400 ha, E3 o pow. 0,0400 ha, E4 o pow. 0,0400 ha, E5 o pow. 0,0400 ha, E6 o pow. około 0,0357 ha, E7 o pow. 0,0400 ha, E8 o pow. około 0,0368 ha, E9 o pow. 0,0400 ha, E10 o pow. około 0,0349 ha, E11 o pow. około 0,0804 ha, E12 o pow. około 0,2817 ha, E13 o pow. 0,0400 ha, E14 o pow. około 0,0118 ha, E15 o pow. około 0,0005 ha, E16 o pow. 0,0400 ha, E17 o pow. 0,0400 ha, E18 o pow. około 0,0381 ha, E19 o pow. 0,0400 ha, E20 o pow. 0,0400 ha, E21 o pow. 0,0400 ha, E22 o pow. około 0,0372 ha, z przeznaczeniem na obiekty i urządzenia linii elektroenergetycznej 110kV.

2. Zasady zagospodarowania poszczególnych terenów:

1) wysokość budowli - do 40 m. n.p.t.

2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 80% .

§ 5. 1. Wyznacza się teren komunikacji - drogi zbiorczej oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ1.

2. Ustala się szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 20 m.

§ 6. Wyznacza się tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolami: R1, R2, R3, R4, R5, R6.

§ 7. Wyznacza się tereny lasów oznaczone na rysunku planu symbolami: ZL1, ZL2.1, ZL2.2, ZL3.1,ZL3.2, ZL4, ZL5, ZL6, ZL7.

§ 8. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych oznaczone na rysunku planu symbolami WS1, WS2, WS3, WS4.

§ 9. Dla terenów od E1 do E22 ustala się 1% stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat za wzrost wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

III. Przepisy końcowe

§ 10. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Chorkówka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka


Maciej Jan Sekuła


Załącznik Nr 1 arkusz 1 do Uchwały Nr XXXI/225/2016
Rady Gminy Chorkówka
z dnia 12 września 2016 r.
Zalacznik1_arkusz_1.pdf


Załącznik Nr 1 arkusz 2 do Uchwały Nr XXXI/225/2016
Rady Gminy Chorkówka
z dnia 12 września 2016 r.
Zalacznik1_arkusz_2.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/225/2016
Rady Gminy Chorkówka
z dnia 12 września 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag

Do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Draganowa, Kobylany - linia elektroenergetyczna 110 kV" wpłynęła jedna uwaga, która rozstrzygnięciem Wójta Gminy Chorkówka została rozpatrzone negatywnie i nieuwzględniona.

Stosownie do art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) wójt przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag, a rada gminy uchwala plan, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag (art. 20 ust.1 ustawy
o pizp). Rozstrzygnięcie Rady Gminy Chorkówka o sposobie rozpatrzenia uwagi jest następujące:

Składający uwagę:Witold Jan Żukowski

Anna Durda-Żukowska

38-400 Krosno

Uwaga nr 1 dotyczy nie wyrażenia zgody na przejście linii 110 kV przez działki nr ewid. 2394 i 2395, a także działki nr 2412 i 2392 położone w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanej budowy linii 110 kV w miejscowości Draganowa.

Rozstrzygnięcie - uwaga nieuwzględniona - rozpatrzona negatywnie

Projekt MPZP " Draganowa, Kobylany - linia elektroenergetyczna 110 kV" obejmuje obszar o powierzchni około 24,10 ha, położony w miejscowościach: Draganowa, Kobylany.

W projekcie planu, stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587) określono przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i ustalono dla nich zasady zagospodarowania.

Projektem przedmiotowego planu objęta jest działka nr ewid. 2394 i ok. 13% działki nr ewid. 2395, tj. ok. 400 m2. Działki te przeznaczono pod teren rolniczy (symbol R4),
na którym dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Nowy Żmigród - Iwonicz (przez Duklę) oraz przebudowę istniejącej infrastruktury pod warunkiem, że nie wykluczy
to możliwości zagospodarowania terenów zgodnie z ich przeznaczeniem określonym
w planie. Działki nr ewid. 2412 i 2392 położone są poza granicą przedmiotowego planu.

Prawo własności, na które powołuje się składający uwagę, jest jednym z najbardziej podstawowych praw przysługującym jednostkom, chronionym przez Konstytucję oraz Kodeks Cywilny. Mimo to, jak często jest podkreślane w orzecznictwie sądów powszechnych i administracyjnych, prawo własności nie jest prawem bezwzględnym i podlega określonym ograniczeniom. Zgodnie z art.64 ust 3 Konstytucji ograniczenia takie mogą następować wyłącznie na podstawie ustawy i tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza to istoty prawa własności. W tym przypadku relacja pomiędzy prawem własności a miejscowymi planami została określona w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z nią, ustalenia miejscowego planu kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.

Wskazane, w obszarze przedmiotowego planu, przez P. Żukowskiego działki
w nieobowiązującym Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorkówka uchwalonym Uchwałą Nr XXV/188/93 Rady Gminy w Chorkówce z dnia 28 grudnia 1993 r. były przeznaczone pod uprawy polowe i ogrodnicze. Zatem ich przeznaczenie, zgodnie z ustaleniami w projekcie planu, nie zmieni się i w myśl art. 37 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wpłyną na obniżenie wartości nieruchomości.

Należy nadmienić, że budowa linii 110 kV Nowy Żmigród - Iwonicz jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Została ujęta na "Liście projektów strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" przyjętej przez Ministra Gospodarki w dniu 28 stycznia 2015 r . Trasa linii została wyznaczona z zachowaniem maksymalnych możliwych odległości od istniejącej i planowanej zabudowy. Ma to na celu zminimalizowanie oddziaływania przedmiotowej linii na miejsca ciągłego pobytu osób. Wybrana trasa linii ma także zminimalizować konieczne do wykonania wycinki drzew. Wybór trasy linii został podyktowany próbą zminimalizowania uciążliwości występujących zarówno podczas budowy, jak również w czasie eksploatacji.

Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka


Maciej Jan Sekuła

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Jaśkowiak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama