reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/140/2017 Rady Gminy Przeworsk

z dnia 6 lutego 2017r.

w sprawie: szczegółowych zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego wykorzystania dotacji udzielanych osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym przedszkola niepubliczne lub niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Przeworsk

Na podstawie art. 1 8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty (t.j: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Rada Gminy Przeworsk uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Przeworsk dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego utworzonych na podstawie przepisów art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty.

§ 2. 1) Dotacja z budżetu Gminy na prowadzenie przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego udzielana jest osobom fizycznym i prawnym, prowadzącym działalność na terenie Gminy Przeworsk .

2) Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej przedszkole niepubliczne i inne formy wychowania przedszkolnego, złożony w Urzędzie Gminy w Przeworsku nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

3) W przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku budżetowego, wnioskodawca może złożyć wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1, w danym roku.

4) Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

5) Jeżeli zmienią się dane zawarte we wniosku na podstawie którego udzielono dotacji, Wnioskodawca zobowiązany jest pisemnie poinformować o zmianach Wójta ,w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.

§ 3. 1) Dotacja dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego przysługuje

a) Niepubliczne przedszkola , o którym mowa w art. 90 ust.2b ustawy o systemie oświaty / ti. Dz.U. z 2016. poz.1943 z póź.zm / otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą dotację z budżetu gminy w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości 75 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Jeżeli do niepublicznego przedszkola uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust.2b ustawy do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli, o których mowa w ust.2 b ustawy, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14 d ust.l ustawy, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji niepublicznego przedszkola ,o którym mowa w ust.2b, przyjmuje się wskaźnik procentowy w wysokości 75%.

b) Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 90 ust.2d ustawy o systemie oświaty / ti. Dz.U. z 2016r. poz.1943 z póź.zm / otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą dotację z budżetu gminy w wysokości 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną formę wychowania przedszkolnego poda gminie informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Jeżeli do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę inną formę wychowania przedszkolnego, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust.2d ustawy do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust.2 d ustawy, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14 d ust.l ustawy, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji niepublicznego przedszkola, przyjmuje się wskaźnik procentowy w wysokości 40%.

c) Niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art.90 ust .la ustawy o systemie oświaty / j. t.Dz. U. z 2016r. poz. 1943 póź.zm/. które, zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o których mowa w ust.lc, 2d ustawy dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy ,pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego poda gminie informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

d) Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art.90 ust .lc ustawy o systemie oświaty / j.t .Dz. U. z 2016r. poz.1943 z póź.zm / otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości wskazanej w art.90 ust.lc ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, jeżeli ta inna forma wychowania przedszkolnego spełnia wymagania określone w /w artykule.

2) Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole oraz niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązana jest do przekazywania Wójtowi Gminy Przeworsk pisemnej informacji o aktualnej liczbie dzieci według stanu na pierwszy dzień miesiąca w terminie do dnia 5-go każdego miesiąca, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Podstawą obliczenia dotacji na dany miesiąc jest złożenie informacji, zgodnie z ust. 3.

4) Dotacja przekazywana jest w dwunastu ratach miesięcznych na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

5) Dotacja w części za grudzień przekazywana jest w terminie do dnia 15 grudnia.

§ 4. 1) Ostatecznego rozliczenia udzielonej dotacji osoba prowadząca niepubliczne przedszkole oraz inne formy wychowania przedszkolnego dokonuje w terminie do 31 stycznia roku następnego na druku stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Dopłatę do dotacji otrzymanej za rok poprzedni w związku z korektą kwoty dotacji należnej, dotujący przekazuje na konto dotowanego.

3) Dotowany, który zakończył działalność w trakcie roku budżetowego w którym udzielono dotacji , zobowiązany jest do powiadomienia Wójta Gminy Przeworsk o zakończeniu działalności tej jednostki i w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji ( nie później jednak niż do dnia likwidacji dotowanej jednostki) przekazuje wójtowi rozliczenie dotacji otrzymanych w roku budżetowym , w którym jednostka dotowana zakończyła działalność na formularzu określonym w ust. 1.

4) Dotowany, o którym mowa w ust. 3 zobowiązany jest do zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto dotującego, w terminie 30 dni od dnia zakończenia działalności.

5) Dotacje udzielone z budżetu gminy wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem bądź pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 t.j. z późn. zm.).

§ 5. 1) Gminie Przeworsk przysługuje prawo kontroli w zakresie prawidłowego wykorzystania przekazanej dotacji.

2) Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Przeworsk lub inne upoważnione osoby nie będące pracownikami Urzędu Gminy Przeworsk, zwani dalej kontrolującymi mogą dokonywać kontroli w niepublicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, zwanych dalej kontrolowanymi, obejmującej:

a) Sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacji, o których mowa w § 3 ust. 3;

b) Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty;

3) Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli.

4) Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Przeworsk zawierające:

a) Numer upoważnienia;

b) Imię i nazwisko kontrolującego;

c) Zakres kontroli;

d) Termin ważności upoważnienia.

5) Upoważnienie o którym mowa w ust. 4, po zakończeniu kontroli dołącza się do akt kontroli.

6) Wynik przeprowadzonej kontroli, kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

7) Protokół kontroli zawiera:

a) Pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres organu prowadzącego kontrolowanego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego;

b) Datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

c) Imiona i nazwiska kontrolujących;

d) Określenie przedmiotu kontroli oraz okres objęty kontrolą;

e) Ustalenia kontroli;

f) Wykaz załączników do protokołu;

g) Podpisy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, a także datę i miejsce podpisania protokołu;

h) Parafy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, na każdej stronie protokołu.

8) Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania lub niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu o których mowa w ust. 10.

9) Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

10) W razie zgłoszenia zastrzeżeń o których mowa w ust. 9, kontrolujący jest zobowiązany do dokonania ich analizy i w miarę potrzeb podjęcia dodatkowych czynności kontrolnych, a w przypadku stwierdzenia zasadności przedstawionych zastrzeżeń, uzupełnienia lub zmiany odpowiedniej części protokołu kontroli.

11) Odrzucenie przez kontrolującego zastrzeżeń w całości lub w części, wymaga pisemnego uzasadnienia, które kontrolujący przekazuje zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.

12) Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie właściwym do jego podpisania, wyjaśnienie tej odmowy.

13) O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień, kontrolujący umieszcza wzmiankę w protokole.

14) Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody w realizacji ustaleń kontroli.

15) W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący przekazuje kontrolowanemu i jego organowi prowadzącemu wystąpienie pokontrolne, zawierające ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne.

16) Kontrolowany jest zobowiązany w terminie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić Wójta Gminy Przeworsk o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przeworsk .

§ 7. Traci moc:

1) Uchwała Nr XXXVII/217/2014 Rady Gminy Przeworsk z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego wykorzystania dotacji udzielanych osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym przedszkola niepubliczne lub inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Przeworsk.

2) Uchwała Nr XVI/73/2016 Rady Gminy Przeworsk z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/217/2014 Rady Gminy Przeworsk z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego wykorzystania dotacji udzielanych osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym przedszkola niepubliczne lub inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Przeworsk

3) Uchwała Nr XXVI/135/2016 Rady Gminy Przeworsk z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego wykorzystania dotacji udzielanych osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym przedszkola niepubliczne lub inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Przeworsk.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Andrzej Ruchała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/140/2017
Rada Gminy Przeworsk
z dnia 6 lutego 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/140/2017
Rada Gminy Przeworsk
z dnia 6 lutego 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/140/2017
Rada Gminy Przeworsk
z dnia 6 lutego 2017 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik 3

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Słomka

Doradca podatkowy nr wpisu 09900, prawnik, zatrudniona w Instytucie Studiów Podatkowych na stanowisku konsultanta podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama