reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/245/2017 Rady Gminy Świlcza

z dnia 6 marca 2017r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Świlcza a także zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) - Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1. 1. Uchwałę stosuje się do zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Świlcza:

1) publicznych przedszkoli, publicznych szkól podstawowych, w tym z oddziałami przedszkolnymi i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego;

2) niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w tym z oddziałami przedszkolnymi i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego.

2. Uchwala reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Świlcza dla jednostek, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczania dotacji, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

1) ustawie -- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016 r. poz. 1943 ze zm.);

2) jednostce - należy przez to rozumieć jednostki wymienione w § 1 ust 1;

3) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia lub - odpowiednio - wychowanka, albo uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jednostki wymienionej w § 1 ust.1;

4) podstawowej kwocie dotacji - należy przez to rozumieć kwoty dotacji ustalone na podstawie art. 78b ustawy.

§ 3. 1. Przedszkola publiczne, niebędące przedszkolami specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Świlcza dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z zastrzeżeniem ust. 8.

2. Przedszkola niepubliczne, niebędące przedszkolami specjalnymi, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1b ustawy, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Świlcza dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z zastrzeżeniem ust. 8.

3. Przedszkola niepubliczne, niebędące przedszkolami specjalnymi które nie spełniają warunków określonych w ust. 2, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Świlcza dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z zastrzeżeniem ust. 8.

4. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Świlcza w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z zastrzeżeniem ust. 8.

5. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, spełniającej wymagania określone w art. 90 ust. 1c ustawy, otrzymuje na każdego ucznia z budżetu Gminy Świlcza dotację w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z zastrzeżeniem ust. 8.

6. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, niespełniającej warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Świlcza w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z zastrzeżeniem ust. 8.

7. Publiczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami podstawowymi specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu Gminy Świlcza dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Dotacja na niepełnosprawnego ucznia przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1-7, otrzymywana z budżetu Gminy Świlcza w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego, odpowiednio przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innej formy wychowania przedszkolnego, w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Świlcza.

9. Publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Świlcza w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Świlcza.

10. Publiczne i niepubliczne: przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Gminy Świlcza w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Świlcza.

11. Publiczne i niepubliczne: przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niezależnie od podstawowej dotacji na uczniów lub wychowanków tych jednostek oświatowych - otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, dotację z budżetu Gminy Świlcza w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Świlcza.

§ 4. 1. Dotacji udziela się na wniosek osób prowadzących jednostki zawierający planowaną liczbę uczniów, złożony w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, służący zaplanowaniu dotacji w budżecie, z zastrzeżeniem ust. 2. Wzór wniosku określa załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Jednostki, o których mowa w § 3 ust. 2 - 3, 5 - 6 i 10 - 11, otrzymują dotacje pod warunkiem złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

3. Warunku, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, wymienionych w § 3 ust. 2 i ust. 5 - w roku, w którym dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert.

4. W przypadku podjęcia działalności przez jednostki po terminie składania wniosków o udzielenie dotacji, o którym mowa w ust. 1, dotacji udziela się na wniosek złożony w terminie 60 dni od dnia podjęcia działalności.

5. Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Świlcza może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w art. 80 ust. 3d i w art. 90 ust. 3d ustawy, poniesionych w okresie roku budżetowego na który została udzielona, niezależnie od tego, którego roku dotyczą te zadania.

§ 5. 1. Dotacja jest przekazywana w 12 częściach, w terminie o którym mowa w art. 90 ust. 3c ustawy, na - wskazany we wniosku - rachunek bankowy służący wyłącznie do dokonywania operacji finansowych związanych z prowadzeniem jednostki.

2. Organ prowadzący dotowaną jednostkę składa Gminie - nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca oraz wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do uchwały - informację o faktycznej liczbie uczniów wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja oraz sprawozdanie z dotacji otrzymanej za poprzedni miesiąc uwzględniające rzeczywistą liczbę uczniów w danym miesiącu sprawozdawczym. Wzór sprawozdania stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

3. Wysokość wypłacanej miesięcznej raty dotacji podlega comiesięcznym korektom stosownie do informacji określonych w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2.

4. Wzór dyspozycji dokonania płatności tytułem dotacji dla jednostki, stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 6. 1. Dotowany sporządza i przedkłada roczne sprawozdanie z wykorzystania dotacji do dnia 20 stycznia następnego roku po roku udzielenia dotacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku zakończenia działalności przez dotowanego w trakcie roku budżetowego, rozliczenie otrzymanej dotacji należy złożyć w terminie określonym w art. 251 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.).

§ 7. 1. Dotacja w części niewykorzystanej w danym roku kalendarzowym podlega zwrotowi do organu dotującego w terminie do 31 stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji.

2. Jeśli z rozliczenia wynika, że dotacja została pobrana w nadmiernej wysokości, dotacja w części nadmiernie pobranej podlega zwrotowi, na rachunek Urzędu Gminy Świlcza w terminie określonym w art. 252 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

3. Od kwot dotacji zwróconych po terminach, o których mowa w ust. 2, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej.

4. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków dotacji z budżetu Gminy Świlcza, dotowany zobowiązany jest zamieścić opis o treści: "wydatek sfinansowany ze środków otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Świlcza -odpowiednio - w całości lub w części (podać kwotowo)" oraz pieczęć i podpis dyrektora lub osoby prowadzącej.

§ 8. 1. W jednostkach przeprowadza się kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy, w tym w zakresie zgodności liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej, stanowiącej podstawę przekazania dotacji.

2. Podstawą prowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie, w którym wskazany jest kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.

3. Kontrola może być przeprowadzana okresowo w ciągu roku po uprzednim powiadomieniu podmiotu kontrolowanego o planowanym jej terminie lub doraźnie w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.

4. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń oraz opinii rzeczoznawców zebranych w toku postępowania kontrolnego.

5. Kontrolujący może żądać od podmiotu kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

6. W przypadku, gdy księgi finansowe znajdują się poza siedzibą dotowanej placówki, podmiot kontrolowany obowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych, na czas kontroli, w siedzibie podmiotu kontrolowanego.

7. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole, który podpisuje kierownik kontrolowanego podmiotu.

8. Kierownik kontrolowanego podmiotu może odmówić podpisania protokołu, składając wyjaśnienie na piśmie o przyczynach tej odmowy.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, kontrolujący dokonuje weryfikacji przyczyn odmowy i w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole kontroli.

10. W razie niepodjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko podmiotowi kontrolowanemu.

11. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący przekazuje kontrolowanemu informację o wynikach kontroli.

12. W terminie 30 dni od zakończenia postępowania kontrolnego, Wójt Świlczy przekazuje podmiotowi kontrolowanemu wystąpienie zawierające ocenę przedmiotu kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne.

13. Podmiot kontrolowany jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, poinformować Wójta Świlczy o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 9. Tracą moc uchwały Rady Gminy Świlcza:

1) Nr XVI/97/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Świlcza dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r. poz. 4618);

2) Nr XVI/98/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Świlcza dla publicznych przedszkoli, innych publicznych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Świlcza (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r. poz. 4619);

§ 10. Uchyla się w całości Uchwałę Nr XXXVI/231/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 stycznia 2017 r. w prawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Świlcza a także zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Świlcza


mgr Piotr Wanat


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/245/2017
Rady Gminy Świlcza
z dnia 6 marca 2017 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/245/2017
Rady Gminy Świlcza
z dnia 6 marca 2017 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/245/2017
Rady Gminy Świlcza
z dnia 6 marca 2017 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/245/2017
Rady Gminy Świlcza
z dnia 6 marca 2017 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/245/2017
Rady Gminy Świlcza
z dnia 6 marca 2017 r.
Zalacznik5.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama