reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/168/17 Rady Miasta Dynów

z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Miejskiego w Dynowie i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dynowie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów potwierdzających te kryteria

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59) w związku z art. 204 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r., poz. 60) Rada Miasta Dynów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do Przedszkola Miejskiego w Dynowie oraz oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dynowie:

1) Dziecko, które potrzebuje wydłużonej opieki przedszkolnej (co najmniej 9 godzin dziennie) ze względu na pracę zawodową rodziców lub naukę w systemie dziennym rodziców - 10 pkt.,

2) Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym wskazanym we wniosku - 4 pkt.,

3) Dziecko wychowujące się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i jest objęte pomocą społeczną - 5 pkt.

2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów wymienionych w ust.1, których wzory stanowią załączniki od 1 do 3 niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VI/38/15 Rady Miasta Dynów z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Miejskiego w Dynowie i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dynowie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów potwierdzających te kryteria.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Dynów


Ewa Hadam


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/168/17
Rady Miasta Dynów
z dnia 28 marca 2017 r.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wykonywaniu pracy lub pobieraniu nauki
w systemie dziennym przez obojga rodziców

Ja, …………………………………………………………………………....oświadczam, że jestem zatrudniona

(imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego)

przez…………………………………………………………………………………………………………

( nazwa i adres pracodawcy)

lub jestem osobą uczącą się w systemie dziennym………………………………………………………….…...

( nazwa uczelni)

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………

(podpis Wnioskodawcy)

Ja, ………………………………………………………….....................oświadczam, że jestem zatrudniony

(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego)

przez……………………………………………………………………………………………….……………..

( nazwa i adres pracodawcy)

lub jestem osobą uczącą się w systemie dziennym…………………………………………………....................

( nazwa uczelni)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………..

(podpis Wnioskodawcy)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/168/17
Rady Miasta Dynów
z dnia 28 marca 2017 r.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o kontynuowaniu edukacji przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu/oddziale przedszkolnym

Ja, …………………………………………………………………………....oświadczam, że niżej
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

wymienione rodzeństwo mojego dziecka ……………………………………………………………,

(imię i nazwisko kandydata)

będącego kandydatem biorącym udział w rekrutacji:

1) ..………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko siostry/brata)

2) ………………………………………………………………………………………………..

3) ………………………………………………………………………………………………..

kontynuuje edukację w roku szkolnym …………………….. w tej samej placówce

tj.Przedszkolu Miejskim/oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2w Dynowie.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………..

(podpis Wnioskodawcy)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/168/17
Rady Miasta Dynów
z dnia 28 marca 2017 r.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i korzystaniu z pomocy opieki społecznej

Ja, ………………………………………………………………………… oświadczam, że znajduję się (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

w wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i korzystam z pomocy opieki społecznej.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………..

(podpis Wnioskodawcy)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama