reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/358/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie

z dnia 26 kwietnia 2017r.

w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVI/268/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska gminnego oraz określenia jego regulaminu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/268/2016 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska gminnego oraz określenia jego regulaminu, zmienia się załącznik Nr 2 do uchwały, który otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzozowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie


Edward Sabik


Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XXXVI/358/2017
Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN TARGOWISKA GMINNEGO

§ 1. Targowisko gminne usytuowane jest w Brzozowie przy ul. Tadeusza Kościuszki na części działki nr ew. 163/4.

§ 2. Targowiskiem administruje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie, który odpowiada za całokształt spraw związanych z jego funkcjonowaniem.

§ 3. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Brzozowa.

§ 4. Handel na targowisku będzie odbywał się od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy określonych w odrębnych przepisach.

§ 5. 1. Sprzedaż prowadzona jest w miejscach handlowych wyznaczonych przez administratora targowiska.

2. Sprzedaż na targowisku może być prowadzona:
a) ze stoiska handlowego (boksu),
b) z placu,
c) z samochodu (platformy, przyczepy),
d) z ręki, wiadra, kosza, skrzynki, wózka ręcznego - przy sprzedaży obwoźnej,
e) z ręki, wiadra, kosza, skrzynki, wózka ręcznego - przy sprzedaży płodów rolnych oraz wytworów własnej produkcji,
f) ze stoiska, punktu, przyczepy - przy sprzedaży produktów małej gastronomii,
g) ze stelaży.

3. Za jakość i pochodzenie sprzedawanych towarów i świadczonych usług na targowisku odpowiada wyłącznie ich sprzedawca lub usługodawca.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na targowisku przez sprzedających, dostawców lub kupujących.

5. Za znajdujące się na terenie targowiska towary, opakowania i urządzenia oraz ich należyte składowanie i zabezpieczenie odpowiada ich właściciel.

6. Sprzedający i kupujący mają zapewniony nieodpłatny dostęp do urządzeń sanitarnych
i wody bieżącej.

7. Dopuszcza się dokonanie rezerwacji miejsca handlowego według stawek i na zasadach określonych przez administratora targowiska.

§ 6. Uprawnionymi do prowadzenia handlu i świadczenia usług na terenie targowiska są:
1) osoby prowadzące działalność gospodarczą,
2) posiadacze indywidualnych gospodarstw rolnych i działek przydomowych,
3) użytkownicy działek ogródków działkowych,
4) osoby posiadające uprawnienia do wykonywania handlu i rzemiosła,
5) osoby sprzedające produkty runa leśnego, przy czym osoby te mogą sprzedawać: grzyby surowe zakwalifikowane do sprzedaży przez klasyfikatora, pod warunkiem umieszczenia
w miejscu sprzedaży informacji o gatunku grzybów oraz nazwiska i adresu sprzedawcy
oraz grzyby suszone posiadające atest grzyboznawcy umieszczone w jednostkowych opakowaniach oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację rodzaju produktu
i producenta.

§ 7. Na terenie targowiska mogą być sprzedawane towary z wyjątkiem:
1) napojów alkoholowych,
2) nafty, benzyny, spirytusu skażonego, trucizn, środków farmaceutycznych,
3) obcych walut będących w obiegu,
4) papierów wartościowych,
5) broni, amunicji, materiałów wybuchowych i artykułów pirotechnicznych, przedmiotów ekwipunku wojskowego,
6) innych artykułów, których sprzedaż zabroniona jest na podstawie odrębnych przepisów.

§ 8. 1. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi
w odrębnych przepisach, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

2. W obrocie artykułami spożywczymi na targowisku obowiązują wymagania higieniczno-sanitarne określone obowiązującymi przepisami prawa.

§ 9. Na terenie targowiska zabrania się:
1) handlu poza miejscami wyznaczonymi przez administratora targowiska, a w szczególności na terenie ciągów komunikacyjnych,
2) wjeżdżania i parkowania pojazdów, za wyjątkiem pojazdów, z których prowadzony jest handel w miejscach wyznaczonych przez administratora oraz środków transportowych przeznaczonych do sprzedaży,
3) odstępowania osobom trzecim, bez zgody administratora miejsc do prowadzenia handlu wyznaczonych handlującemu,
4) samowolnej zmiany wyznaczonych miejsc handlowych,
5) pozostawiania na targowisku po zakończeniu handlu przedmiotów i urządzeń,
które służyły do handlu w szczególności: pojazdów, przyczep, elementów podtrzymujących konstrukcje namiotów oraz innych urządzeń,
6) sprzedaży towarów objętych prawnym zakazem sprzedaży lub co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są szkodliwe dla zdrowia lub życia, pochodzą z nielegalnego źródła lub przestępstwa,
7) zanieczyszczania terenu i otoczenia targowiska oraz terenów przyległych,
8) zakłócania porządku i spokoju publicznego,
9) spożywania napojów alkoholowych.

§ 10. Osoby prowadzące działalność handlową lub usługową na targowisku zobowiązane do:
1) przestrzegania regulaminu,
2) przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
3) stosowania się do zarządzeń i poleceń wydawanych przez administratora,
4) utrzymania miejsca prowadzenia działalności w należytym ładzie i porządku, zarówno
w trakcie prowadzenia działalności, jak i po jej zakończeniu,
5) poddaniu się kontroli przez organy do tego upoważnione.

§ 11. Do obowiązków administratora należy w szczególności:
1) zarządzanie targowiskiem zgodnie z niniejszym regulaminem,
2) umieszczanie w miejscu widocznym na tablicy ogłoszeń na targowisku regulaminu, informacji o opłacie targowej, innych należnościach oraz aktualnych ogłoszeń,
3) pobieranie należności z tytułu prowadzenia handlu lub usług na targowisku oraz kontrolowanie ich uiszczania,
4) czuwanie nad przestrzeganiem przepisów regulaminu,
5) dbanie o porządek, czystość i wygląd targowiska.

§ 12. 1. Osoby i podmioty wymienione w § 6 prowadzące handel lub usługi na terenie targowiska zobowiązane są do uiszczania dziennej opłaty targowej w dniu, w którym dokonywana
jest sprzedaż u inkasenta w wysokości określonej uchwałą Rady Miejskiej w Brzozowie oraz innych należności związanych z korzystaniem z usług targowiska.

2. Handlujący zobowiązani są do zachowania dowodów uiszczania opłat określonych
w ust. 1 do chwili opuszczenia targowiska w danym dniu handlowym i ich okazania
na żądanie osób uprawnionych. Nieposiadanie w czasie kontroli dowodu dokonania opłat pociąga za sobą obowiązek ich uiszczenia.

3. Cennik opłat będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz w dyspozycji inkasenta.

§ 13. Osoba, która uchyla się od przestrzegania niniejszego regulaminu lub narusza jego postanowienia podlega karze grzywny.

§ 14. 1. Sprawy wynikłe z funkcjonowania targowiska, a nieuregulowane regulaminem lub innymi przepisami, rozstrzyga na bieżąco administrator.

2. Skargi i wnioski w sprawach dotyczących działalności administratora oraz funkcjonowania targowiska przyjmuje Burmistrz Brzozowa.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie


Edward Sabik

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama