reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/193/2017 Rady Gminy Krościenko Wyżne

z dnia 26 maja 2017r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211 - 217 i art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2017 rok NR XXII/168/2016 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 29 grudnia 2016 r. z późn. zm. wprowadza się zmiany wynikające z realizacji budżetu:

§ 2. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2017 rok o kwotę 5 000,00 zł

Dział

Rozdz.

Parag.

Nazwa

Kwota

1

2

3

4

5

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

5 000,00

Dochody majątkowe, z tego:

5 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

5 000,00

6610

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

5 000,00

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2017 rok o kwotę 5 000,00 zł

Dział

Rozdz.

Parag.

Nazwa

Kwota

1

2

3

4

5

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

5 000,00

Dochody majątkowe, z tego:

5 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

5 000,00

6620

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

5 000,00

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2017 rok o kwotę 187 000,00 zł

Dział

Rozdz.

Parag.

Nazwa

Kwota

1

2

3

4

5

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

50 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

30 000,00

Wydatki bieżące, z tego:

30 000,00

1.Wydatki jednostek budżetowych

30 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

30 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

60017

Drogi wewnętrzne

20 000,00

Wydatki bieżące, z tego:

20 000,00

1.Wydatki jednostek budżetowych

20 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

20 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

4 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4 000,00

Wydatki bieżące z tego:

4 000,00

1.Wydatki jednostek budżetowych:

4 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

40 000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

40 000,00

Wydatki bieżące, z tego:

40 000,00

1.Wydatki jednostek budżetowych:

40 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

20 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

20 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

20 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

4 000,00

75404

Komendy wojewódzkie Policji

4 000,00

Wydatki bieżące, z tego:

4 000,00

1.Dotacje na zadania bieżące

4 000,00

2300

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

/Fundusz Wsparcia Policji/

4 000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

9 000,00

80104

Przedszkola

9 000,00

Wydatki bieżące, z tego:

9 000,00

1.Dotacje na zadania bieżące

9 000,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

9 000,00

855

RODZINA

12 000,00

85508

Rodziny zastępcze

12 000,00

Wydatki bieżące, z tego:

12 000,00

1.Wydatki jednostek budżetowych:

12 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

12 000,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

12 000,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

53 000,00

90002

Gospodarka odpadami

20 000,00

Wydatki majątkowe, z tego:

20 000,00

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

realizacja zadania:

20 000,00

-"Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Krościenko Wyżne"

20 000,00

90013

Schroniska dla zwierząt

3 000,00

Wydatki bieżące, z tego:

3 000,00

1.Wydatki jednostek budżetowych:

3 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

30 000,00

Wydatki majątkowe, z tego:

30 000,00

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne

30 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

realizacja zadania:

30 000,00

-"Budowa oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne"

30 000,00

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

15 000,00

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

15 000,00

Wydatki bieżące, z tego:

15 000,00

1.Wydatki jednostek budżetowych:

15 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

15 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

2. Jako źródło pokrycia wydatków wskazuje się:

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

187 000,00

§ 4. Udziela się dotacji z budżetu Gminy Krościenko Wyżne w brzmieniu, jak załącznik do niniejszej uchwały:

1) udziela się dotacji celowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie /Fundusz Wsparcia Policji/ w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego dla Komendy Miejskiej Policji w Krośnie;

2) zwiększa się dotację celową dla Gminy Krosno za dzieci z terenu gminy Krościenko Wyżne uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Krosno o kwotę 9 000,00 zł.

§ 5. Zmienia się nazwę zadań inwestycyjnych:

1) "Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Krościenku Wyżnym" na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 114909R ul. Grunwaldzka w km od 0+000 do 1+537 oraz od 1+555 do 1+665 wraz z odcinkową budową chodnika w miejscowości Krościenko Wyżne";

2) "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" na zadanie pn: "Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Krościenko Wyżne".

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne


mgr Antoni Dębiec


Załącznik do Uchwały Nr XXV/193/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 26 maja 2017 r.

Planowane dotacje z budżetu Gminy Krościenko Wyżne w 2017 roku

Lp.

Rodzaj dotacji

Podmiot otrzymujący dotację

Zadania realizowane

Kwota dotacji

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

278 140,00

1.

podmiotowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku Wyżnym

bieżąca działalność statutowa

220 000,00

2.

celowa

Gmina Krosno

za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych

19 000,00

3.

celowa

Gmina Krosno

na realizację zadania
w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Krościenko Wyżne

33 540,00

4.

celowa

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

/Fundusz Wsparcia Policji/

na zakup bezkontaktowego analizatora dla Rewiru dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Krośnie

1 600,00

5.

celowa

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

/Fundusz Wsparcia Policji/

Dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego dla Komendy Miejskiej Policji w Krośnie

4 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

479 733,00

6.

wpłata

Podkarpacka Izba Rolnicza w Rzeszowie

2 % od uzyskanych wpływów
z tytułu podatku rolnego

3 848,00

7.

podmiotowa

Niepubliczne Przedszkole
w Krościenku Wyżnym

wydatki bieżące związane
z działalnością dydaktyczną
i opiekuńczo-wychowawczą

325 500,00

8.

celowa

Podmiot wybrany

w toku konkursu

zadania z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych

95 410,00

9.

celowa

Podmiot wybrany

w toku konkursu

dowóz dzieci niepełnosprawnych do warsztatu terapii zajęciowej

7 600,00

10

celowa

Podmiot wybrany

w toku konkursu

zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - umasowienie sportu i praca
z młodzieżą w Krościenku Wyżnym

17 500,00

11.

celowa

Podmiot wybrany

w toku konkursu

zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - umasowienie sportu i praca
z młodzieżą w Pustynach

17 500,00

12.

celowa

Centrum opieki
i rozrywki dziecięcej - Angelika Wagner

Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w wieku do 3 lat w Klubie dziecięcym "ANGELANDIA"

12 375,00

Razem:

757 873,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andersen w Polsce

Andersen w Polsce tworzy zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, najwyższej klasy doradztwo podatkowe, compliance, doradztwo w zakresie cen transferowych i outsourcing księgowy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama