| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/218/10 Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 19 marca 2010r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kwidzyn


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zmianami 1)) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami 2)),
uchwala się, co następuje:
Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kwidzyn.
§ 2. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:
1) niepublicznym przedszkolu - należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkole, prowadzone przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Kwidzyn,
2) uczniach - należy przez to rozumieć wychowanków,
3) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kwidzyn,
4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kwidzyn,
5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kwidzyn z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Grudziądzkiej 30,
6) dotacji - należy przez to rozumieć udzielaną z budżetu Gminy Kwidzyn dotację podmiotową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, na dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, która może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących niepublicznego przedszkola,
7) wydatkach bieżących niepublicznego przedszkola - należy przez to rozumieć wydatki, o których mowa w przepisach ustawy o finansach publicznych, obejmujące:
a) wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w niepublicznym przedszkolu oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń,
b) zakupy towarów i usług,
c) koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem niepublicznego przedszkola i realizacją jego statutowych zadań,
8) podstawie obliczania dotacji - należy przez to rozumieć stałą kwotę roczną dla obliczania dotacji należnej na jednego ucznia dotowanego niepublicznego przedszkola, którą to kwotę stanowią ustalone w budżecie Gminy Kwidzyn wydatki bieżące ponoszone w przedszkolu publicznym, którego organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn w przeliczeniu na jednego ucznia,
9) stawce dotacji - należy przez to rozumieć procent ustalony przez Gminę Kwidzyn, który służy naliczaniu dotacji należnej na jednego ucznia drogą przemnożenia przez tę wielkość podstawy obliczenia dotacji, tj. na każdego ucznia niepublicznych przedszkoli, prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne - stawka wynosi 75% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kwidzyn,
10) dotacji należnej na jednego ucznia - należy przez to rozumieć kwotę pieniężną na jednego ucznia dotowanego niepublicznego przedszkola równą podstawie obliczania dotacji,
11) dotacji należnej niepublicznemu przedszkolu - należy przez to rozumieć łączną kwotę pieniężną przypadającą do wypłaty na rzecz niepublicznego przedszkola w roku kalendarzowym, ustaloną w wyniku przemnożenia dotacji należnej na jednego ucznia przez liczbę uczniów uczęszczających do dotowanego niepublicznego przedszkola w kolejnych miesiącach roku kalendarzowego, w którym funkcjonowało niepubliczne przedszkole.
Rozdział II
Udzielanie dotacji
§ 3. 1. Przedszkola niepubliczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Kwidzyn w wysokości 75% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kwidzyn, a na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.
2. Dotacji udziela się na podstawie wniosku o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy, złożonego w Urzędzie przez osobę prowadzącą bądź osobę zamierzającą prowadzić niepubliczne przedszkole, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.
3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1.
§ 4. 1. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, w projekcie budżetu Gminy, planuje się wysokość dotacji należnej niepublicznemu przedszkolu na dany rok budżetowy.
2. Wójt informuje pisemnie osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole o przewidywanej wysokości dotacji należnej na jednego ucznia niepublicznego przedszkola w roku budżetowym.
3. Po ostatecznym ustaleniu podstawy obliczenia dotacji dla dotowanego niepublicznego przedszkola wysokość dotacji należnej niepublicznemu przedszkolu na dany rok budżetowy podlega weryfikacji.
4. O dokonanej weryfikacji kwoty dotacji należnej na jednego ucznia niepublicznego przedszkola Wójt informuje pisemnie osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole.
§ 5. 1. Kwota dotacji na dany miesiąc ustalana jest na podstawie pisemnej informacji o faktycznej liczbie uczniów, przekazywanej przez osobę prowadząca niepubliczne przedszkole do Wójta, w terminie do dnia 5-go każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.
2. Podana w informacji, o której mowa w ust. 1, faktyczna liczba uczniów powinna być zgodna ze stanem w księdze uczniów lub innymi dokumentami prowadzonymi przez osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole.
3. Wzór informacji o faktycznej liczbie uczniów stanowi załącznik nr 2.
§ 6. Dotacja przekazywana jest w dwunastu ratach miesięcznych na rachunek bankowy niepublicznego przedszkola wskazany we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca za dany miesiąc.
Rozdział III
Rozliczanie dotacji
§ 7. 1. Środki otrzymane z dotacji osoba prowadząca niepubliczne przedszkole zobowiązana jest wydatkować zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami).
2. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole zobowiązana jest otrzymaną dotację wykorzystać do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.
3. Dotacja niewykorzystana w terminie wskazanym w ust. 2 podlega zwrotowi do budżetu Gminy w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.
4. W przypadku, gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy, wówczas niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.
5. Od kwot dotacji zwróconych po terminach, o których mowa w ust. 3 i 4, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie tych terminów.
§ 8. 1. Kwota dotacji udzielonej w roku kalendarzowym dla niepublicznego przedszkola podlega rozliczeniu poprzez:
1) przedstawianie przez osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole sprawozdania rocznego z wykorzystania dotacji, zawierającego informacje o całkowitych wydatkach bieżących niepublicznego przedszkola, w tym o wydatkach, na które wykorzystano otrzymaną dotację roczną, w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku,
2) ocenę, czy poniesione wydatki, wskazane w załączniku nr 3, są wydatkami zgodnymi z przeznaczeniem dotacji oraz ostateczne ustalenie dotacji należnej na rzecz niepublicznego przedszkola w roku budżetowym,
3) ustalenie przypadającej na rzecz Gminy należności z tytułu zwrotu dotacji, bądź ustalenie kwoty zobowiązania Gminy z tytułu uzupełnienia dotacji udzielonej o różnicę między dotacją udzieloną a dotacją należną na rok kalendarzowy.
2. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole, która w trakcie roku budżetowego zakończyła działalność, zobowiązana jest do przekazania sprawozdania rocznego z wykorzystania dotacji w terminie do dnia 15-go następnego miesiąca po zakończeniu prowadzenia działalności.
3. Wzór sprawozdania rocznego z wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 3.
4. Ustalona kwota zobowiązania Gminy z tytułu wyrównania dotacji należnej niepublicznemu przedszkolu przekazywana jest w terminie 15 dni od dnia ustalenia zaistniałej okoliczności, na rachunek bankowy niepublicznego przedszkola.
5. Dotacje udzielone niepublicznym przedszkolom:
1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
podlegają zwrotowi do budżetu Gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.
6. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu Gminy nalicza się począwszy od dnia:
1) przekazania z budżetu Gminy dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
2) następującego po upływie terminów zwrotu określonych w ust. 5 w odniesieniu do dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
§ 9. 1. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych wydatków realizowanych z dotacji.
2. Każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią niepublicznego przedszkola oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje, m.in. w jakiej części poniesiony wydatek został sfinansowany z otrzymanej dotacji, jakie było przeznaczenie tego wydatku oraz o stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z przywołaniem stosownego artykułu tej ustawy.
§ 10. Do rozliczenia dotacji, o którym mowa w §§ 7 i 8, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o finansach publicznych.
Rozdział IV
Kontrola prawidłowości wykorzystywania dotacji
§ 11. 1. Niepubliczne przedszkole, które otrzymało dotację z budżetu Gminy podlega kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania tej dotacji oraz w zakresie zgodności liczby uczniów zawartej w comiesięcznych informacjach, stanowiącej podstawę do naliczenia dotacji.
2. Wójt może upoważnić pracowników Urzędu do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust.1.
3. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole co najmniej 7 dni przed terminem kontroli wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli oraz terminie i miejscu jej przeprowadzenia.
4. Osoby kontrolujące mają prawo żądać od osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole stosownych kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach oraz udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.
§ 12. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, który po podpisaniu przez kontrolujących przedkłada się osobie prowadzącej niepubliczne przedszkole.
2. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole może zgłosić w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu zastrzeżenia co do treści zawartych w protokole.
3. Zastrzeżenia do protokołu wraz z dwoma egzemplarzami nie podpisanego protokołu niepubliczne przedszkole przesyła Wójtowi celem rozpatrzenia.
4. Zastrzeżenia zgłoszone po terminie, o którym mowa w ust. 2, nie będą rozpatrywane.
5. W przypadku braku zastrzeżeń do protokołu osoba prowadząca niepubliczne przedszkole podpisuje protokół i przesyła go Wójtowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu.
6. Osoby kontrolujące rozpatrują zgłoszone zastrzeżenia w terminie 14 dni od ich otrzymania i w razie potrzeby podejmują dodatkowe czynności kontrolne celem ustalenia zasadności zastrzeżeń.
7. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, osoby kontrolujące zmieniają lub uzupełniają część protokołu, której dotyczyły zastrzeżenia, a następnie w terminie 14 dni od ich otrzymania przesyłają poprawiony protokół ponownie do podpisu osobie prowadzącej niepubliczne przedszkole.
8. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń w całości lub w części osoby kontrolujące zawiadamiają osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole wraz z uzasadnieniem oraz ponownie przekazują dwa egzemplarze protokołu do podpisu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń.
9. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole w terminie do 7 dni od dnia otrzymania protokołu wysyła podpisany egzemplarz protokołu albo przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania protokołu i wysyła je Wójtowi wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanego protokołu.
10. Osoby kontrolujące zamieszczają w protokole adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz uzasadnienie odmowy.
11. Odmowa podpisania protokołu przez osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych i podjęcia dalszych czynności.
12. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do skontrolowanego niepublicznego przedszkola kierowane są przez Wójta pisemne zalecenia pokontrolne, które mogą dotyczyć stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie danych o liczbie uczniów lub w zakresie wykorzystania dotacji wraz z wyliczeniem kwoty zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, bądź wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
§ 13. 1. Kwota dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na rzecz Gminy, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia wymienionych okoliczności, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi począwszy od dnia przekazania dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i/lub następującego po upływie wyżej wymienionego terminu zwrotu w odniesieniu do dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
2. W przypadku niedokonania zwrotu dotacji w terminie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych oraz termin, od którego nalicza się te odsetki.
§ 14. 1. Wypłatę dotacji wstrzymuje się w przypadku:
1) uniemożliwienia przeprowadzania kontroli, o której mowa w § 11;
2) niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w § 5, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2;
3) niezłożenia w terminie rozliczenia dotacji, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3;
4) złożenia informacji, o której mowa w pkt 2, niezgodnej ze stanem faktycznym;
5) stwierdzenia braku prowadzenia przez niepubliczne przedszkole dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.
2. Wstrzymana dotacja, w postaci wypłaty rat miesięcznych, jest uruchamiana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostaną usunięte uchybienia określone w ust. 1.
Rozdział V
Przepisy końcowe
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwidzyn.
§ 16. Traci moc uchwała Nr XX/120/08 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kwidzyn dla niepublicznych przedszkoli (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2008r. Nr 111, poz. 2677).
§ 17. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady

Henryk Ordon
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVI/218/10
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 19 marca 2010 r.
(pieczęć niepublicznego przedszkola) .....................................................................
(miejscowość i data)

Wójt Gminy Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30
82-500 Kwidzyn

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
DLA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NA ROK ...................
(składany w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji)
1. Pełna nazwa i adres niepublicznego przedszkola, REGON, NIP oraz numer telefonu/ faksu:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2. Osoba prowadząca przedszkole niepubliczne - imię i nazwisko (nazwa), adres zamieszkania (siedziby),
numer telefonu:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3. Planowana liczba uczniów w roku ..................... :

z Gminy Kwidzyn ............................................................
z innych gmin (jakich?) ...................................................
razem: ..............................................................................

w tym uczniowie niepełnosprawni:
z Gminy Kwidzyn ...........................................................
z innych gmin (jakich?) ..................................................
razem uczniowie niepełnosprawni ..................................

4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego niepublicznego przedszkola, na który ma być przekazana dotacja:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
5. Data, od kiedy niepubliczne przedszkole rozpoczęło/rozpocznie* działalność:
...................................................................................................................................................................................................................................................................
(pieczęć i podpis osoby prowadzącej
niepubliczne przedszkole)


* niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVI/218/10
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 19 marca 2010 r.
(pieczęć niepublicznego przedszkola) .....................................................................
(miejscowość i data)
Wójt Gminy Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30
82-500 Kwidzyn

INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW
w miesiącu .............................. roku .............

1. Pełna nazwa i adres niepublicznego przedszkola oraz numer telefonu/ faksu:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

2. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole - imię i nazwisko (nazwa), adres zamieszkania (siedziby),
numer telefonu:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

3. Liczba uczniów na dzień 1 .......................................... ..................... roku wynosi:
(miesiąc i rok)
z Gminy Kwidzyn ............................................................
z innych gmin (jakich?) ...................................................
razem: .............................................................................

w tym uczniowie niepełnosprawni:
z Gminy Kwidzyn ...........................................................
z innych gmin (jakich?) ..................................................
razem uczniowie niepełnosprawni ................................
...............................................................................
(pieczęć i podpis osoby prowadzącej
niepubliczne przedszkole)

Adnotacje urzędowe

1. Należna dotacja na miesiąc .......................................................... ................r.
2. Faktyczna liczba uczniów ..........................., w tym uczniowie niepełnosprawni ...................................
3. Wysokość dotacji na jednego ucznia ................................... zł
4. Kwota przewidziana na ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę ......................................................................... zł
5. Kwota należnej dotacji do przekazania w miesiącu ...................................... ................ r. wynosi: .............................. zł i wynika z wyliczenia: (faktyczna liczba uczniów bez niepełnosprawnych x wysokość dotacji na jednego ucznia) + (liczba uczniów niepełnosprawnych x kwota przewidziana na ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę)


...................... .......................................... ............................ .............................................
(data) (sporządził) (data) (zatwierdził)
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVI/218/10
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 19 marca 2010 r.
(pieczęć niepublicznego przedszkola) .....................................................................
(miejscowość i data)

Wójt Gminy Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30
82-500 Kwidzyn

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKORZYSTANIA DOTACJI UDZIELONEJ PRZEZ GMINĘ KWIDZYN
DLA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO W ROKU .................

1. Pełna nazwa i adres niepublicznego przedszkola oraz numer telefonu/ faksu:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

2. Osoba prowadząca przedszkole niepubliczne - imię i nazwisko (nazwa), adres zamieszkania (siedziby),
numer telefonu:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

3. Faktyczna liczba uczniów wraz z naliczeniem dotacji należnej niepublicznemu przedszkolu:
Lp. Miesiąc
i rok
Faktyczna
liczba uczniów
Dotacja
na 1 

ucznia
Dotacja należna Dotacja przekazana Różnica
nadpłata niedopłata
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
RAZEM

Uwagi:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

4. Informacje o wykorzystaniu środków z udzielonej dotacji:
1) kwota dotacji przekazana w roku, za który składane jest sprawozdanie ............................ zł,
2) kwota dotacji przekazana za rok poprzedni w roku, za który składane jest sprawozdanie ....................... zł,
3) kwota dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegającej zwrotowi ............................... zł,
4) zestawienie wydatków bieżących za okres od 1 stycznia .................... roku do 31 grudnia ................... roku, zgodnie z poniższą tabelą:
Lp. Wyszczególnienie rodzajów wydatków bieżących Kwota całkowita poniesionego wydatku w tym kwota
z dotacji Gminy
Uwagi
1. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych
2. Wynagrodzenia obsługi i administracji
3. Składki na ubezpieczenie społeczne
4. Składki na Fundusz Pracy
5. Zakup materiałów i wyposażenia
6. Zakup pomocy dydaktycznych, książek
7. Zakup energii, wody, gazu
8. Zakup usług remontowych bieżących
9. Zakup usług zdrowotnych
10. Usługi pozostałe
11. Usługi telekomunikacyjne
12. Podróże służbowe krajowe
13. Ubezpieczenie mienia
14. Wydatki inne - wymienić jakie
... ...
Ogółem 1-14...

5. Oświadczenie osoby prowadzącej :

Oświadczam, że otrzymana dotacja została:
1) wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki,
2) wydatkowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami).


...............................................................................
(pieczęć i podpis osoby prowadzącej
niepubliczne przedszkole)

Adnotacje urzędowe:

Ocena, czy poniesione wydatki według sprawozdania są wydatkami zgodnymi z przeznaczeniem dotacji oraz ostateczne ustalenie dotacji należnej w roku budżetowym
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

...................... .......................................... ............................ .............................................
(data) (sporządził) (data) (zatwierdził)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »