| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/347/2010 Rady Gminy w Zblewie

z dnia 31 marca 2010r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/222/01 Rady Gminy Zblewo z dnia 7 grudnia 2001 r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego z 2003 r. Nr 70, poz. 1103) w części obejmującej działki 407/1-26 we wsi Cis "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: BIAŁACHOWO działki nr 74/34, 74/39-48, 74/50-52, 74/58; BYTONIA działki nr 210/4, 222, 225/5, 247/12, 419, 420, 422, 423, 424; MAŁY BUKOWIEC działka nr 7/2; RADZIEJEWO działka nr 61/7; PINCZYN działki nr 209/5-8, 209/12, 443/2; ZBLEWO działki nr 185, 359/8, 359/10, 359/11, 577/3, 577/4, 577/7, 627, 1072, 1073, 1371 na terenie gminy Zblewo", tj. dla obszaru objętego niniejszą uchwałą


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 3, art. 14 ust. 1, 2, i 4, art. 15 ust. 2, art. 17 pkt. 1 i 2 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami)
Rada Gminy Zblewo uchwala co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia Ogólne
§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr 407/1-26 na terenie wsi Cis, gmina Zblewo.
§ 2. Zmiana planu obejmuje część obszaru na terenie wsi Cis w granicach określonych na rysunku zmiany planu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów na określone cele oraz ustalenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy, przyjmujące ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych ustaleń.
2. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składają się z:
1) części tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale 2 niniejszej uchwały - Ustalenia ogólne
2) części tekstowej szczegółowej zawartej w Rozdziale 3 niniejszej uchwały - Ustalenia szczegółowe
3) części graficznej w formie rysunku zmiany planu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały - rysunek planu w skali 1:1000
3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowią integralną część planu w zakresie określonym jako ustalenia planu. Pozostałe oznaczenia mają charakter informacyjny.
Rozdział 2
Ustalenia ogólne
§ 4. 1. Ustala się następujące definicje użytych pojęć w ustaleniach planu:
1) Strefa funkcyjna - fragment obszaru objętego granicami opracowania planu, ograniczony liniami rozgraniczającymi, charakteryzujący się określoną funkcją i jednolitymi zasadami zagospodarowania oraz oznaczony własnym symbolem literowo-cyfrowym.
2) Karta terenu - zapis słowny ustaleń szczegółowych planu dla jednego lub kilku terenów funkcyjnych.
3) Powierzchnia biologicznie czynna - definicja zgodna z art.3, ust. 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
4) Linia zabudowy - linia oznaczona na rysunku planu, oznaczająca nieprzekraczalną linię lokalizacji ścian zewnętrznych budynków. Dopuszcza się wysunięcie przed linię zabudowy części budynku, takich jak: schody zewnętrzne, podesty, pochylnie, zejścia i zjazdy do piwnic i garaży wbudowanych, tarasy naziemne (niepodpiwniczone), zadaszenia nad wejściem oraz balkony i wykusze wystające na max. 1,5 m i o szerokości maks. 30% szerokości frontu budynku.
5) Powierzchnia zabudowy - maksymalna dopuszczalna wielkość powierzchni zabudowy określona w % wyrażająca stosunek powierzchni wszystkich budynków (mierzona po obrysie ścian zewnętrznych) zlokalizowanych na działce lub w obrębie strefy funkcyjnej do powierzchni tej działki lub strefy funkcyjnej.
6) Wysokość zabudowy - definicja zgodna z art. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
7) Zabudowa o funkcji wiodącej - zabudowa o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu określonym dla danej strefy funkcyjnej wg klasyfikacji w punkcie 3. §5 niniejszej uchwały.
8) Zabudowa o funkcji towarzyszącej - zabudowa o funkcji uzupełniającej, towarzysząca zabudowie wiodącej, wg klasyfikacji w punkcie 3 § 5 niniejszej uchwały.
9) Dachy dwuspadowe - dachy składające się z dwóch połaci dachowych o jednakowych spadkach, które zajmują powierzchnię minimum 70% powierzchni rzutu budynku (zapis o stosowaniu dachów dwuspadowych nie dotyczy wykuszy, lukarn, werand, tarasów itp.)
10) Kalenica główna - kalenica dwóch połaci dachowych, o których mowa w pkt. 9.
11) Zapewnienie parkingów -w granicach działki lub terenu należy zapewnić minimalną ilość miejsc postojowych w liczbie określonej w ustaleniach szczegółowych.
12) Przepisy szczególne - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy prawne ustaw wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw przywołane w ustaleniach szczegółowych planu. W przypadku uchylenia lub zmiany przepisu szczegółowego w planie miejscowym obowiązuje przepis przywołany w ustaleniach szczegółowych.
13) Infrastruktura techniczna i drogowa - należy przez to rozumieć infrastrukturę publiczną i niepubliczną z zakresu dróg, ścieżek rowerowych, chodników, ciągów pieszo-jezdnych oraz uzbrojenia terenu w sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowe, gazociąg, linie elektroenergetyczne i teletechniczne itp.
14) Pas techniczny - wydzielony pas terenu biegnący równolegle do istniejących lub projektowanych dróg, do istniejących lub projektowanych tras sieci magistralnych lub biegnący wzdłuż linii brzegowych wód otwartych. Pas techniczny może być włączony do istniejącego pasa drogowego. Pas techniczny może być również przeznaczony dla przebiegu infrastruktury technicznej, drogowej, ciągów pieszych, chodników itp.
15) Makroniwelacja terenów - należy przez to rozumieć roboty ziemne wykraczające poza niezbędne prace związane z realizacją obiektów budowlanych, zmieniające ukształtowanie rzeźby terenu. Nie zalicza się do makroniwelacji robót związanych z realizacją obiektów budowlanych takich jak, np. wykopy pod fundamenty, korytowanie dróg, itp. oraz robót zabezpieczających rzeźbę terenu, np. umocnienie skarp, itp.
16) Usługi nieuciążliwe - wszystkie usługi z zakresu gastronomii, hotelarstwa, usług zdrowia, handlu (o powierzchni sprzedaży detalicznej poniżej 400m2), itp. Wykluczone są usługi związane z rzemiosłem samochodowym, warsztatami ślusarskimi, mechanicznymi, lakierniczymi, itp. powodujące jakiekolwiek emisje do środowiska w zakresie hałasu, zapachu, promieniowania elektromagnetycznego, gazów, pyłów, odpadów i innych zanieczyszczeń.
17) Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć wszystkie budynki, budowle i obiekty w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
§ 5. 1. Ustala się podział terenu objętego granicami planu na poszczególne strefy funkcyjne oddzielone liniami rozgraniczającymi wyznaczającymi tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania terenu.
2. Strefy funkcyjne oznacza się symbolami cyfrowo-literowymi, określającymi w kolejności:
1) Tereny komunikacji:
a) symbol pierwszy - cyfra arabska (z kropką) oznaczająca kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. Kolejny numer terenu poprzedza cyfra 0 (bez kropki)
b) symbol drugi - jedna lub kilka dużych liter alfabetu (bez kropki) określających klasyfikację terenu komunikacji.
2) Pozostałe tereny funkcyjne:
a) symbol pierwszy - cyfra arabska (z kropką) oznaczająca kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi.
b) symbol drugi - jedna lub kilka dużych liter alfabetu (bez kropki) określających rodzaj funkcji terenu.
3. Dla obszaru objętego planem określa się następujące ustalenia ogólne dla poszczególnych grup funkcji. Funkcje określone w ustaleniach szczegółowych, inne niż w ustaleniach ogólnych, są obowiązujące.
1) MN,U - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z usługami nieuciążliwymi
a) Obowiązujące lub wiodące funkcje, obiekty oraz formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
- lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub zespolonej z budynkami usługowymi
- lokalizacja zabudowy usługowej (z zakresu handlu, gastronomii, administracji, hotelarstwa, usług zdrowia i weterynarii, itp.)
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
- lokalizacja zabudowy towarzyszącej i gospodarczej - garaże, wiaty, altany w formie wolnostojących lub zespolonych obiektów budowlanych
- lokalizacja obiektów małej architektury i budowli związanych z zagospodarowaniem terenu
- lokalizacja dróg wewnętrznych
- lokalizacja urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i drogowej
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
- lokalizacja masztów telefonii komórkowej
- lokalizacja wiatraków wytwarzających prąd
- lokalizacja usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 200 m2
- lokalizacja rzemiosła i produkcji
- lokalizacja reklam w formie wolnostojących banerów, billboardów
2) ZR - Tereny rekreacji pobytowej indywidualnej
a) Obowiązujące lub wiodące funkcje, obiekty oraz formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
- zabudowa rekreacji pobytowej indywidualnej w formie wolnostojących domów rekreacyjnych o maksymalnie 1 lokalu
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
- lokalizacja zabudowy towarzyszącej i gospodarczej - garaże, wiaty, altany w formie wolnostojących lub zespolonych obiektów budowlanych
- lokalizacja obiektów małej architektury i budowli związanych z zagospodarowaniem terenu
- lokalizacja dróg wewnętrznych
- lokalizacja urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i drogowej
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
- lokalizacja masztów telefonii komórkowej
- lokalizacja wiatraków wytwarzających prąd
- lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- lokalizacja zabudowy usługowej
- lokalizacja rzemiosła i produkcji
- lokalizacja reklam w formie wolnostojących banerów, billboardów
3) Tereny komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) KDW - tereny dróg dojazdowych wewnętrznych
b) PT - pas techniczny dla przebiegu infrastruktury technicznej i drogowej
§ 6. 1. Ustalenia planu odnoszą się do nowych podziałów geodezyjnych, do inwestycji noworealizowanych, do zmian wprowadzanych drogą rozbudów i przebudów oraz do zmian przeznaczenia terenów i obiektów, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.
2. Linie rozgraniczające stref funkcyjnych mogą ulegać korektom, jeżeli konieczność taka wyniknie z rozwiązań technicznych lub ochrony istniejących walorów, o ile nie naruszy to innych ustaleń planu. W strefach funkcyjnych dopuszcza się również wydzielanie działek dla potrzeb infrastruktury (stacje trafo, przepompownie itp.) oraz dróg wewnętrznych (chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej) po uzyskaniu zgody osób, których interes prawny może być naruszony.
3. Zakres uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności musi być ograniczony do granic obszaru, dla którego inwestor posiada tytuł prawny.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe
§ 7. W granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostało wyodrębnionych 9 strefy funkcyjnych, ujętych w 4 kartach terenu.
1. KARTA TERENU Nr1 wieś Cis 5/1104-02-09/II PP
2. PRZEZNACZNIE TERENU
MN,U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z usługami nieuciążliwymi
3. NrSTREFY 1.MN,U
POWIERZCHNIA 0,45 ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO
Działania inwestycyjne realizować w sposób identyfikujący przestrzeń poprzez kształtowanie zabudowy określone szczegółowo w pkt. 8.
5. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Ochronie podlegają: rzeźba terenu, istniejąca zieleńoraz systemy drenarskie.
5.1.1 Powierzchnie terenu chronić przed erozją wodną poprzez zabezpieczenie swobodnego odpływu wód opadowych, nie dopuszczając do ich zalegania.
5.1.2 Prace ziemne ograniczyć do niezbędnego minimum, zakaz makroniwelacji.
5.1.3 Istniejącą zieleń należy zachować. Wycinka drzew zgodnie z ustawą o ochronie przyrody może nastąpić jedynie za zgodą odpowiednich organów.
5.1.4 Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi (np. drenaż, przepusty itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru.
5.2 Zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności gospodarczej winien być bezwzględnie ograniczony do granic własności obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami.
5.3 Utrzymać minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 25%.
5.4 Przy realizacji planu należy objąć ochroną naturalne i pół-naturalne ekosystemy: torfowiska, bagna, murawy, solniska, linie brzegowe wód, doliny rzeczne, źródła, źródliska; w celu zapewnienia trwałości i różnorodności genetycznej dzikich roślin, zwierząt i grzybów zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym:
1. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. Z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)
2. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087)
3. Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. Z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.)
4. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz.U. Z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.)
5. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237)
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz.U Nr 168, poz. 1764)
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765)
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie występują.
7. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEBKSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych o funkcji publicznej.
8. PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY
8.1 Ilość kondygnacji, Określa się max. 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe/nieużytkowe.
wysokość dla zabudowy: Max. wysokość zabudowy 15m od poziomu terenu do kalenicy.
8.2 Pow. zabudowy: Do 20% pokrycia powierzchni działki.
8.3 Dachy : Dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowej 35° - 40° . Dla zabudowy towarzyszącej kształt dachu dowolny.
8.4 Kształtowanie formy Stosować spójne formy architektoniczne dla zamierzenia inwestycyjnego w obrębie działki.
architektonicznej:
8.5 Zabudowa towarzysząca: Dopuszcza się zabudowę towarzyszącą związaną z funkcją wiodącą z zachowaniem spójności formy architektonicznej oraz materiałów dla całego zespołu zabudowy w obrębie działki lub działek w jednej strefie.
8.6 Mała architektura: Dopuszcza się realizację obiektów małej architektury związanej z funkcją wiodącą. Zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych prefabrykowanych.
8.7 Linie zabudowy: Należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
Wzdłuż wszystkich napowietrznych linii elektroenergetycznych występuje oddziaływanie pól elektroenergetycznych. Wzdłuż linii obowiązuje zakaz zabudowy w pasach o szerokości min. 8 m dla linii NN oraz min. 16 m dla linii SN. Ewentualną możliwość zabudowy oraz sposób zagospodarowania tych pasów należy każdorazowo uzgodnić z zarządcą sieci. Usunięcie wszelkich kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną winno nastąpić kosztem i staraniem inwestorów. Projekty zagospodarowania terenu pod względem kolizji uzgodnić w zarządcą sieci.
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
10.1 Dopuszcza się scalanie działek.
10.2 Dopuszcza się podział działek na zasadach:
- min. pow. działki budowlanej - 1000 m 2
10.3 Dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla lokalizacji infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych
10.4 Dopuszcza się zabudowę na istniejących działkach o powierzchni mniejszej niż 1000 m2
11. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 W strefie dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych, o których mowa w pkt. 7. i 10.3.
11.2 Zakaz lokalizowania stacji bazowych i masztów telefonii komórkowej oraz wiatraków wytwarzających prąd.
11.3 Zakaz lokalizacji reklam w formie wolnostojących banerów, billboardów.
12. KOMUNIKACJA
12.1 Dojazd z istniejących i projektowanych dróg dojazdowych wewnętrznych.
12.2 W granicach własności należy zapewnić miejsca parkingowe w ilości:
- min. 2 miejsca postojowe dla zabudowy mieszkaniowej zusługami
- min. 1 miejsce postojowe / 1 lokal mieszkalny
13. INFRASTRUKTURA
Woda: Z wodociągu wiejskiego.
Ścieki sanitarne Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej; z chwilą wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej należy je bezwzględnie zlikwidować, a obiekt podłączyć do sieci.
Ściekideszczowe : 1) Powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych dopuszczane jest dla powierzchni dachowych ekologicznych oraz terenów nieutwardzonych, pod warunkiem zabezpieczenia terenu przed zaleganiem wód opadowych i nie zalewaniem terenów sąsiednich.
2) Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) należy podczyścić w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań obowiązujących przepisów i odprowadzić je do systemu kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych .
Ogrzewanie: Systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła.
Energetyka: Z sieci energetycznej na warunkach gestora sieci.
Utylizacja odpadów stałych: Wywóz przez specjalistyczne przedsiębiorstwa na wysypisko śmieci, z którego korzysta gmina.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA
Nie ustala się
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. INNE USTALENIA
Należy zapewnić ochronę źródeł wody pitnej i technologicznej przed skażeniem, poprzez wskazanie studni awaryjnych lub możliwości awaryjnego zaopatrzenia ludności w wodę.
KARTA TERENU Nr2 wieś Cis 5/1104-02-09/II PP
2. PRZEZNACZNIE TERENU
ZR tereny rekreacji pobytowej indywidualnej
3. Nr. STREFY 2.ZR 3.ZR 4.ZR
POWIERZCHNIA 0,81 ha 0,31 ha 1,15 ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO
Działania inwestycyjne realizować w sposób identyfikujący przestrzeń poprzez kształtowanie zabudowy określone szczegółowow pkt. 8.
5. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Ochronie podlegają: rzeźba terenu, istniejąca zieleńoraz systemy drenarskie.
5.1.1 Powierzchnie terenu chronić przed erozją wodną poprzez zabezpieczenie swobodnego odpływu wód opadowych, nie dopuszczając do ich zalegania.
5.1.2 Prace ziemne ograniczyć do niezbędnego minimum, zakaz makroniwelacji.
5.1.3 Istniejącą zieleń należy zachować. Wycinka drzew zgodnie z ustawą o ochronie przyrody może nastąpić jedynie za zgodą odpowiednich organów.
5.1.4 Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi (np. drenaż, przepusty itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru.
5.2 Zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności gospodarczej winien być bezwzględnie ograniczony do granic własności obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami.
5.3 Utrzymać minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 25%.
Przy realizacji planu należy objąć ochroną naturalne i pół-naturalne ekosystemy: torfowiska, bagna, murawy, solniska, linie brzegowe wód, doliny rzeczne, źródła, źródliska; w celu zapewnienia trwałości i różnorodności genetycznej dzikich roślin, zwierząt i grzybów zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym:
1. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. Z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)
2. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087)
3. Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. Z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.)
4. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz.U. Z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.)
5. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237)
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz.U Nr 168, poz. 1764)
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765)
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie występują.
7. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEBKSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych o funkcji publicznej.
8. PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY
8.1 Ilość kondygnacji : Określa się max 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe/nieużytkowe.
wysokość dla zabudowy o funkcji wiodącej: Max. wysokość zabudowy 10m od poziomu terenu do kalenicy.
8.2 Pow. zabudowy: Do 20% pow. pokrycia działki
8.3 Dachy: Dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowej 35° - 40°, kryte dachówką w kolorze czerwonym, o kalenicy głównej równoległej do ulic:
- dla strefy 2.ZR kalenice równoległe do ulicy 04.KDW i 03.KDW,
- dla strefy 3.ZR kalenice równoległe do ulicy 03.KDW,
- dla strefy 4.ZR kalenice równoległe do ulicy 02.KDW.
Dla zabudowy towarzyszącej kształt dachu dowolny.
8.4 Kształtowanie formy architektonicznej: Stosować spójne formy architektoniczne dla zamierzenia inwestycyjnego w obrębie działki.
8.5 Zabudowa o funkcji towarzyszącej: Dopuszcza się zabudowę towarzyszącą związaną z funkcją wiodącą z zachowaniem spójności formy architektonicznej oraz materiałów dla całego zespołu zabudowy w obrębie działki lub działek w jednej strefie.
8.6 Mała architektura: Dopuszcza się wszelkie formy małej architektury związane z funkcją wiodącą. Zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych prefabrykowanych.
8.7 Linie zabudowy: Należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH ZAPISÓW
Wzdłuż wszystkich napowietrznych linii elektroenergetycznych występuje oddziaływanie pól elektroenergetycznych. Wzdłuż linii obowiązuje zakaz zabudowy w pasach o szerokości min. 16 m dla linii SN oraz 8 m dla linii NN. Ewentualną możliwość zabudowy oraz sposób zagospodarowania tych pasów należy każdorazowo uzgodnić z zarządcą sieci. Usunięcie wszelkich kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną winno nastąpić kosztem i staraniem inwestorów. Projekty zagospodarowania terenu pod względem kolizji uzgodnić w zarządcą sieci.
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
10.1 Dopuszcza się scalanie działek.
10.2 Dopuszcza się podział działek na zasadach:
- min. pow. działki budowlanej - 800 m 2
10.3 Dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla lokalizacji infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych
10.4 Dopuszcza się zabudowę na istniejących działkach o powierzchni mniejszej niż 800 m2
11. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 W strefie dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych, o których mowa w pkt. 7. i 10.3.
11.2 Zakaz lokalizowania stacji bazowych i masztów telefonii komórkowej oraz wiatraków wytwarzających prąd.
11.3 Zakaz lokalizacji reklam w formie wolnostojących banerów, billboardów.
12. KOMUNIKACJA
12.1 Dojazd z istniejących i projektowanych dróg wewnętrznych.
12.2 W granicach własności należy zapewnić w zależności od funkcji miejsca parkingowe w ilości:
- min. 1 miejsce postojowe w obrębie działki.
13. INFRASTRUKTURA
Woda: Z wodociągu wiejskiego.
Ścieki sanitarne i technologiczne : Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej; z chwilą wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej należy je bezwzględnie zlikwidować, a obiekt podłączyć do sieci.
Ścieki deszczowe : 1) Powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych dopuszczane jest dla powierzchni dachowych ekologicznych oraz terenów nieutwardzonych, pod warunkiem zabezpieczenia terenu przed zaleganiem wód opadowych i nie zalewaniem terenów sąsiednich.
2) Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) należy podczyścić w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań obowiązujących przepisów i odprowadzić je do systemu kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych .
Ogrzewanie: Systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła.
Energetyka: Z sieci energetycznej na warunkach gestora sieci.
Utylizacja odpadów stałych: Wywóz przez specjalistyczne przedsiębiorstwa na wysypisko śmieci, z którego korzysta gmina.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA
Nie ustala się.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. INNE USTALENIA
Należy zapewnić ochronę źródeł wody pitnej i technologicznej przed skażeniem, poprzez wskazanie studni awaryjnych lub możliwości awaryjnego zaopatrzenia ludności w wodę.
1. KARTA TERENU Nr3 wieś Cis 5/1104-02-09/II PP
2. PRZEZNACZNIE TERENU
KDW tereny dróg dojazdowych wewnętrznych
3. Nr STREFY 01.KDW 02.KDW 03.KDW 04.KDW
POWIERZCHNIA 0,24ha 0,20 ha 0,10 ha 0,12 ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO
Nie dotyczy
5. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru.
5.2 Zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie występują.
7. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEBKSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej w uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z Zarządcą Drogi.
8. PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy poza obiektami i urządzeniami określonymi w pkt. 7.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
Tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów, nie występują.
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
W strefie dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych.
11. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 szerokość w liniach rozgraniczających:-10 m, wg rysunku planu (nie dotyczy zwężeń i poszerzeń)
11.2 parametry jezdni: - jezdnia min. 2 x 2,5m; Parametry techniczne jezdni powinny być zgodne z wymogami dla dróg pożarowych zawartymi w przepisach odrębnych.
11.3 chodniki: - minimalna szerokość - 1,5m; jednostronny lub dwustronny
11.4 Dopuszcza się miejscowe zawężenia parametrów określonych w pkt. od 11.1 do 11.3 na terenach zainwestowanych w zależności od lokalnych warunków.
12. KOMUNIKACJA
Drogi dojazdowe wewnętrzne są bezpośrednio powiązane z układem drogowym gminnym.
13. INFRASTRUKTURA
13.1 Ściekideszczowe : Powierzchniowo pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w obowiązujących przepisach.
Dopuszcza się odprowadzenie ścieków do kanalizacji deszczowej.
13.2 Linie telekomunikacyjne: Realizować w formie podziemnych kabli układanych w pasach drogowych zgodnie z pkt.7.
13.3 Sieć wodociągowa: Sieć wodociągowa uliczna powinna odpowiadać wymaganiom sieci wodociągowych przeciwpożarowych w zakresie m. in. parametrów technicznych i lokalizacji hydrantów, itp. zgodnie z przepisami odrębnymi.
13.4 W obrębie projektowanych linii rozgraniczających dopuszcza się lokalizację wszystkich rodzajów infrastruktury technicznej.
13.5 Przebieg i lokalizację sieci, obiektów i urządzeń inżynierskich należy podporządkować obowiązującym przepisom szczegółowym oraz uzgodnić z zarządcami lub właścicielami.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA
Nie ustala się
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. INNE USTALENIA
Nie występują
1. KARTA TERENU Nr4 wieś Cis 5/1104-02-09/II PP
2. PRZEZNACZNIE TERENU
PT Pas techniczny dla przebiegu infrastruktury technicznej i drogowej
3. Nr STREFY 05.PT
POWIERZCHNIA 0,11 ha
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO
Nie dotyczy
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru.
5.2 Zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie występują.
7. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEBKSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej w uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z Zarządcą Drogi.
8. PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy poza obiektami i urządzeniami określonymi w pkt. 7.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
Tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów, nie występują.
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
W strefie dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych.
11. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
szerokość w liniach rozgraniczających:-6 m, wg rysunku planu
12. KOMUNIKACJA
Pas techniczny stanowi rezerwę dla poszerzenia drogi gminnej bezpośrednio powiązanej z układem drogowym gminnym. W przypadku realizacji jezdni, jej parametry techniczne powinny być zgodne z wymogami dla dróg pożarowych zawartymi w przepisach odrębnych.
13. INFRASTRUKTURA
13.1 Ściekideszczowe : Powierzchniowo pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w obowiązujących przepisach.
Dopuszcza się odprowadzenie ścieków do kanalizacji deszczowej.
13.2 Linie telekomunikacyjne: Realizować w formie podziemnych kabli układanych w pasach drogowych zgodnie z pkt.7.
13.3 Sieć wodociągowa: Sieć wodociągowa uliczna powinna odpowiadać wymaganiom sieci wodociągowych przeciwpożarowych w zakresie m. in. parametrów technicznych i lokalizacji hydrantów, itp. zgodnie z przepisami odrębnymi.
13.4 W obrębie projektowanych linii rozgraniczających dopuszcza się lokalizację wszystkich rodzajów infrastruktury technicznej.
13.5 Przebieg i lokalizację sieci, obiektów i urządzeń inżynierskich należy podporządkować obowiązującym przepisom szczegółowym oraz uzgodnić z zarządcami lub właścicielami.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA
Nie ustala się
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. INNE USTALENIA
Nie występują
Rozdział 4
Stwierdzenie zgodności planu ze studium
§ 8. Stwierdza się zgodność Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z polityką przestrzenną Gminy, określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zblewo uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Zblewo Nr XIII/65/95 z dnia 27.06.1995r., Zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zblewo uchwaloną Uchwałą Rady Gminy Zblewo Nr XXX/239/2005 z dnia 11.07.2005r., Zmianie nr 2 do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zblewo uchwaloną uchwałą Nr XIII/65/95 Rady Gminy Zblewo z dnia 27.06.1995 r. i zmienionego uchwałą Nr XXX/239/2005 z 11.07.2005).
Rozdział 5
Załączniki do uchwały
§ 9. 1. Integralną częścią uchwały są:
1) Rysunek planu nr 1 w skali 1:1000 - załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania - załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
3) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag - załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 10. 1. Zobowiązuje się Wójta Gminy Zblewo do:
1) Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Wojewodzie Pomorskiemu w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2) Umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zblewo.
3) Publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na stronie internetowej Urzędu Gminy Zblewo.
4) Umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan oraz wydawanie z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów z planu, na zasadach określonych w art. 30 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego za wyjątkiem § 10 pkt. 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/347/2010
Rady Gminy w Zblewie
z dnia 31 marca 2010 r.
Rysunek planu miejscowego
infoRgrafika
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/347/2010
Rady Gminy w Zblewie
z dnia 31 marca 2010 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/222/01 Rady Gminy Zblewo z dnia 7 grudnia 2001 r. w części obejmującej działki nr 407/1-26 we wsi Cis, gmina Zblewo
1. Bilans terenu infrastruktury technicznej wraz z wykazem nakładów inwestycyjnych uzbrojenia terenu
Lp. Opis infrastruktury Ilość
m2/mb
Cena jedn.*
( zł)
Ogółem wartość
(zł)
Koszty
projekt gminne niegminne
1. Drogi w strefach
01.KDW, 020.KDW, 03.KDW, 04.KDW
541 494 267 254 267 254
2. Oświetlenie dróg 541 494 267 254 267 254
3. Kanalizacja sanitarna 541 877 474 457 474 457
4. Sieć wodociągowa 541 617 333 797 333 797
5. Sieć telekomunikacyjna 541 487 263 467 263 467
6. Sieć elektryczna 541 480 259 680 259 680
SUMA 1 342 726,00 523 147
1 865 873zł
UWAGA: przyjęto uśrednioną cenę jednostkową * metra bieżącego infrastruktury technicznej
2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania
Przedmiotem opracowania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr 407/1-26 na terenie wsi Cis w gminie Zblewo. Szacunkowy koszt nakładów inwestycyjnych uzbrojenia terenu przytoczono powyżej, według tabeli.
Finansowanie infrastruktury technicznej gmina realizuje w oparciu o każdorocznie uchwalony budżet obejmujący wysokość i przedmiot finansowania. Każdego roku gmina występuje również o pozyskanie środków celowych (dotacje i inne fundusze związane z ochroną środowiska, w tym fundusze unijne).
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/347/2010
Rady Gminy w Zblewie
z dnia 31 marca 2010 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/222/01 Rady Gminy Zblewo z dnia 7 grudnia 2001 r. w części obejmującej działki nr 407/1-26 we wsi Cis, gmina Zblewo
W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu i w okresie 14 dni po okresie wyłożenia do planu miejscowego nie wpłynęły uwagi, które byłby nieuwzględnione przez Wójta Gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »