| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/1347/10 Rady Miasta Gdańska

z dnia 29 kwietnia 2010r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, i Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 10 poz. 10, Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 oraz Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381, Dz. U. z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505; Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i 101, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323) uchwala się, co następuje

§ 1. W Uchwale Nr XXV/750/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/1292/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2005 roku, Uchwałą Nr XLIX/1667/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2006 roku i Uchwałą Nr LIV/1838/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2006 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Za zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

Element zajętego
pasa drogowego

Kategoria drogi

Krajowa

Wojewódzka

Powiatowa

Gminna

jezdnia do 20% szerokości

4,00 zł

2,00 zł

jezdnia z zachowaniem przejezdności

6,00 zł

3,00 zł

całkowite zajęcie jezdni

10,00 zł

5,00 zł

chodnik, ścieżka rowerowa, zatoki postojowe i parkingowe, ciąg pieszo-jezdny

2,00 zł

1,00 zł

pozostałe elementy

1,00 zł

0,50 zł

2. W wypadku prowadzenia w pasie drogowym robót związanych z budową, przebudową, rozbudową i remontem urządzeń infrastruktury podziemnej, finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu gminy lub państwa, stawki opłat, o których mowa w ust. 1 ulegają zmniejszeniu o 80 %.

3. W przypadku drogi nieurządzonej (nieposiadającej wyodrębnionych poszczególnych elementów pasa drogowego) całość powierzchni takiej drogi, mieszcząca się w liniach regulacyjnych pasa drogowego, traktowana jest jako jezdnia, natomiast stawki opłat, o których mowa w ust. 1 ulegają zmniejszeniu o 50%. ";

2. w § 3 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W przypadku drogi nieurządzonej (nieposiadającej wyodrębnionych poszczególnych elementów pasa drogowego) całość powierzchni takiej drogi, mieszcząca się w liniach regulacyjnych pasa drogowego, traktowana jest jako jezdnia, natomiast stawki opłat, o których mowa ulegają zmniejszeniu o 50%. ";

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Za umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, oraz reklam, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni rzutu poziomego obiektu albo powierzchni reklamy:

Rodzaj zajęcia

Kategoria drogi

Krajowa

Wojewódzka

Powiatowa

Gminna

obiekty budowlane

1,00 zł

0,80 zł

0,50 zł

0,40 zł

całoroczne obiekty budowlane o charakterze handlowo - usługowym, z wyjątkiem kiosków ulicznych,
w okresie od dnia 1.10. do dnia 30.04.

0,10 zł

0,08 zł

0,05 zł

0,04 zł

schody do budynków, pochylnie i podjazdy
dla niepełnosprawnych, przedproża

reklamy

1,80 zł

1,40 zł

1,20 zł

0,90 zł

reklamy (tzw. szyldy) o powierzchni do 1 m2, umieszczone na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza

0,65 zł

0,50 zł

0,40 zł

0,30 zł

reklamy na wiatach przystankowych komunikacji miejskiej dla podmiotów, które w ramach umowy z miastem wybudowały i zajmują się utrzymaniem tych wiat

0,05 zł

0,05 zł

0,02 zł

0,02 zł

informacje i reklamy finansowane ze środków budżetu gminy, państwa lub przez organizacje pożytku publicznego w ramach i o treści odnoszącej się do charakteru prowadzonej przez nie działalności w zakresie pomocy społecznej, działalności charytatywnej, przeciwdziałania patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, oświaty, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

0,10 zł

0,10 zł

0,05 zł

0,05 zł

informacje i reklamy służące promocji miasta

tablice propagujące bezpieczeństwo ruchu drogowego,
pod warunkiem, że treści reklamowe inne niż dotyczące bezpieczeństwa zajmują mniej, niż 10% powierzchni reklamy

0,05 zł

0,05 zł

0,02 zł

0,02 zł

";

4. w § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w niniejszej uchwale, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni:

Rodzaj zajęcia

Kategoria drogi

Krajowa

Wojewódzka

Powiatowa

Gminna

stoiska handlowo-usługowe, w tym ogródki sezonowe

1,00 zł

1,00 zł

0,50 zł

0,50 zł

stoiska handlowo - usługowe, w tym ogródki sezonowe
na Głównym i Starym Mieście

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

ogródki sezonowe w okresie od dnia 1.10. do dnia 30.04.

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

miejsca postojowe "koperty"

dla inwalidów; na cele wyłącznie zaopatrzenia w rejonie prowadzonej działalności handlowej; dla potrzeb osób lub organizacji pożytku publicznego w ramach prowadzonej przez nie działalności społecznie użytecznej

0,15 zł

0,12 zł

0,07 zł

0,05 zł

pozostałe

0,50 zł

0,40 zł

0,30 zł

0,20 zł

parkingi w pasie drogowym

0,08 zł

0,08 zł

0,03 zł

0,03 zł

uliczne muzykowanie, działalność artystyczna z wyłączeniem wystaw oraz realizacji zdjęć do filmu

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

inne
zajęcia

finansowane ze środków budżetu gminy, państwa lub przez organizacje pożytku publicznego w ramach prowadzonej przez nie działalności w zakresie pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, oświaty, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

0,05 zł

0,05 zł

0,02 zł

0,02 zł

służące promocji gminy

realizowane na obiektach zabytkowych
lub użyteczności publicznej

pozostałe

1,00 zł

1,00 zł

0,50 zł

0,50 zł

".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku i prasie lokalnej.

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Bryła

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »