| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/228/10 Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 21 maja 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kwidzyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zmianami 1)) oraz art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami 2)),

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/218/10 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kwidzyn, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przedszkola niepubliczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Kwidzyn w wysokości 75% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kwidzyn, a na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę. ";

2) w § 8 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przedstawianie przez osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole sprawozdania rocznego z wykorzystania dotacji w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku, ";

3) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Henryk Ordon

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz.. 142.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705.


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/228/10
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 21 maja 2010 r.

(pieczęć niepublicznego przedszkola)

....................................................................
(miejscowość i data)


Urząd Gminy Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30
82-500 Kwidzyn

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKORZYSTANIA DOTACJI UDZIELONEJ PRZEZ GMINĘ KWIDZYN
DLA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO W ROKU .................

1. Pełna nazwa i adres przedszkola niepublicznego oraz numer telefonu/ faksu:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

2. Osoba prowadząca przedszkole niepubliczne - imię i nazwisko (nazwa), adres zamieszkania (siedziby), numer telefonu:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

3. Faktyczna liczba uczniów wraz z naliczeniem dotacji należnej niepublicznemu przedszkolu:

Lp.

Miesiąc
i rok

Faktyczna
liczba
uczniów

Dotacja
na 1
ucznia

Dotacja należna

Dotacja przekazana

Różnica

nadpłata

niedopłata

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

RAZEM

Uwagi:

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................


4. Informacje o wykorzystaniu środków z udzielonej dotacji:

1) kwota dotacji przekazana w roku, za który składane jest sprawozdanie ............................................................ zł,

2) kwota dotacji przekazana za rok poprzedni w roku, za który składane jest sprawozdanie ................................ zł,

3) kwota dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegającej zwrotowi ...................................... zł,

4) zestawienie wydatków bieżących za okres od 1 stycznia .................... roku do 31 grudnia ................... roku,

zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Wyszczególnienie rodzajów wydatków bieżących

Kwota
wykorzystanej dotacji

Uwagi

1.

Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych

2.

Wynagrodzenia obsługi i administracji

3.

Składki na ubezpieczenie społeczne

4.

Składki na Fundusz Pracy

5.

Zakup materiałów i wyposażenia

6.

Zakup pomocy dydaktycznych, książek

7.

Zakup energii, wody, gazu

8.

Zakup usług remontowych bieżących

9.

Zakup usług zdrowotnych

10.

Usługi pozostałe

11.

Usługi telekomunikacyjne

12.

Podróże służbowe krajowe

13.

Ubezpieczenie mienia

14.

Wydatki inne - wymienić jakie

...

...

Ogółem 1-14...

5. Oświadczenie osoby prowadzącej przedszkole niepubliczne:

Oświadczam, że otrzymana dotacja została:

1) wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki,

2) wydatkowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami).

..............................................................
(pieczęć i podpis osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole)


_______________________________________________________________________________________

Adnotacje urzędowe:

Ocena, czy poniesione wydatki według sprawozdania są wydatkami zgodnymi z przeznaczeniem dotacji oraz ostateczne ustalenie dotacji należnej w roku budżetowym...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................
(data)
.............................................
(sprawdził)
.....................
(data)
...............................................
(sporządził)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sedlak & Sedlak

Najstarsza polska firma doradztwa HR. To zobowiązuje.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »