| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/ /383/09 Rady Gminy Sierakowice

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sierakowice na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241), Rada Gminy Sierakowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1)Ustala się dochody w łącznej kwocie 54 087 489 zł, z tego : a) bieżące w kwocie 53 925 489 zł, b) majątkowe w kwocie 162 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2)Ustala się wydatki w łącznej kwocie 55 337 489 zł, z tego : a) bieżące w kwocie 43 812 169 zł, b) majątkowe w kwocie 11 525 320 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały.

3)Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4)Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1)Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 250 000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 250 000 zł.

2)Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 100 000 zł , z: a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 000 000 zł. a) otrzymanych spłat wcześniej udzielonych pożyczek 100 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

3)Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 850 000 zł, z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 750 000 zł, b) wykupu papierów wartościowych w kwocie 1 100 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

4)Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł.

5)Ustala się limity zobowiązań : a) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b, c.

§ 3. 1)Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 130 000 zł .

2)Ustala się rezerwy celowe w wysokości 570 000 zł , z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10 000 zł, b) na wydatki bieżące jednostek pomocniczych w wysokości 90 000 zł, c) na wydatki inwestycyjne (projekty techniczne i infrastrukturalne np. drogi, parkingi, place, chodniki itp. w wysokości 470 000 zł.

§ 4. 1)Ustala się dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2)Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3)Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1)Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2)Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań:

1)na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4 niniejszej uchwały,

2)z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 1 000 000 zł.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8.

1)Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2)Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sierakowice.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Suchta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

nazwa.pl

Usługodawca w zakresie rejestracji domen i usług hostingowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »