| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/ /383/09 Rady Gminy Sierakowice

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sierakowice na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241), Rada Gminy Sierakowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1)Ustala się dochody w łącznej kwocie 54 087 489 zł, z tego : a) bieżące w kwocie 53 925 489 zł, b) majątkowe w kwocie 162 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2)Ustala się wydatki w łącznej kwocie 55 337 489 zł, z tego : a) bieżące w kwocie 43 812 169 zł, b) majątkowe w kwocie 11 525 320 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały.

3)Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4)Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1)Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 250 000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 250 000 zł.

2)Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 100 000 zł , z: a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 000 000 zł. a) otrzymanych spłat wcześniej udzielonych pożyczek 100 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

3)Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 850 000 zł, z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 750 000 zł, b) wykupu papierów wartościowych w kwocie 1 100 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

4)Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł.

5)Ustala się limity zobowiązań : a) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b, c.

§ 3. 1)Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 130 000 zł .

2)Ustala się rezerwy celowe w wysokości 570 000 zł , z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10 000 zł, b) na wydatki bieżące jednostek pomocniczych w wysokości 90 000 zł, c) na wydatki inwestycyjne (projekty techniczne i infrastrukturalne np. drogi, parkingi, place, chodniki itp. w wysokości 470 000 zł.

§ 4. 1)Ustala się dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2)Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3)Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1)Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2)Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań:

1)na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4 niniejszej uchwały,

2)z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 1 000 000 zł.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8.

1)Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2)Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sierakowice.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Suchta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »