| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/244/10 Rady Gminy Cewice

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat w publicznym przedszkolu w Gminie Cewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm. )

Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje :

§ 1. Świadczenia realizowane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Cewice w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r., Nr 4, poz. 17 ) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Cewice wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne i obejmują częściową odpłatność za korzystanie z przedszkola, na które składają się koszty zajęć opiekuńczo - wychowawczych realizowanych w zakresie i wymiarze przekraczającym podstawy programowe obejmujące :

a) naukę języków obcych,

b) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój psychofizyczny dziecka,

c) gry i zabawy edukacyjne oraz badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem,

d) zajęcia plastyczne, muzyczne, twórcze rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę poznawczą.

§ 3. Wysokość opłat za świadczenia, o których mowa w § 2, określa § 4 niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się opłatę za godzinę zajęć opiekuńczo - wychowawczych świadczonych przez przedszkole dla dzieci, realizowanych w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej, w wysokości 0,08% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę za każdą rozpoczętą godzinę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. Nr 200, poz. 1679) .

2. Na podstawie stawki odpłatności, o której mowa w ust. 1 oraz ilości godzin dziennego pobytu dziecka powyżej 5 godzin następuje wyliczenie indywidualnych opłat za korzystanie świadczeń przedszkola za dany miesiąc.

3. Za usprawiedliwioną nieobecność dziecka w przedszkolu nie pobiera się opłat.

§ 5. W przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie prawni zgłosili nieobecność dziecka w przedszkolu, opłata wniesiona za okres nieobecności dziecka w przedszkolu ulega rozliczeniu w następnym miesiącu.

§ 6. Szczegółowy zakres świadczeń oraz wysokość opłat, o których mowa w § 2, § 3 i § 4, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »