| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/400/2010 Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 26 maja 2010r.

w sprawie ustanowienia Honorowego Wyróżnienia "Za Zasługi dla Powiatu Malborskiego" oraz zasad i trybu jego nadawania i noszenia

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Honorowe Wyróżnienie "Za Zasługi dla Powiatu Malborskiego" zwane dalej Honorowym Wyróżnieniem.

§ 2. Honorowe Wyróżnienie przyznaje się osobom fizycznym, osobom prawnym, stowarzyszeniom, fundacjom oraz innym podmiotom jako zaszczytne wyróżnienie za zasługi dla Powiatu Malborskiego.

§ 3. Honorowe Wyróżnienie nadaje się Uchwałą Rady Powiatu Malborskiego na wniosek Kapituły Honorowego Wyróżnienia.

§ 4. Honorowe Wyróżnienie "Za Zasługi dla Powiatu Malborskiego" w formie pamiątkowego medalu posiada awers i rewers:

1. na awersie, w części centralnej znajduje się herb Powiatu Malborskiego, na tle kompozycji sześciu tarcz z herbami Miast i Gmin Powiatu Malborskiego.

2. na rewersie widnieje uproszczony kontur mapy administracyjnej powiatu malborskiego z napisem "Za Zasługi dla Powiatu Malborskiego". Przez środek rewersu przebiega dekoracyjna wstęga z miejscem na wygrawerowanie imienia i nazwiska uhonorowanego i datą nadania Honorowego Wyróżnienia. Wzór odznaki stanowi Załącznik nr 1.

§ 5. 1. Uchwala się odznakę małą, która jest medalierską kompozycją jednostronną zawieszoną na dekoracyjnej agrafie. Część centralną odznaki stanowi płaskorzeźba herbu Powiatu Malborskiego okolonego wypukłym napisem "Za Zasługi dla Powiatu Malborskiego". Odznaka ma wielkość 20 mm. Wzór odznaki stanowi Załącznik nr 2.

2. Odznakę małą Osoba Wyróżniona nosi na prawej piersi, w szczególności podczas uroczystości o charakterze państwowym i regionalnym, obchodów świąt narodowych i innych wydarzeń znacznej rangi.

§ 6. 1. Wręczenie Honorowe Wyróżnienia odbywa się w sposób uroczysty na Sesji Rady Powiatu Malborskiego lub w innych okolicznościach uzasadniających wręczenie.

2. Honorowe Wyróżnienie wręcza w imieniu Rady Powiatu Malborskiego Przewodniczący Rady Powiatu wraz ze Starostą Powiatu.

§ 7. 1. Powołuje się Kapitułę Honorowego Wyróżnienia, dalej zwaną Kapitułą.

2. Kapitułę powołuje się na okres kadencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

§ 8. 1. W skład Kapituły wchodzą:

1)Starosta Powiatu Malborskiego, jako przewodniczący,

2)Jeden z Członków Zarządu, wskazany przez Zarząd,

3)Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego,

4)Przewodniczący komisji funkcjonujących w Radzie Powiatu Malborskiego,

5)Dwie osoby wyróżnione Honorowym Wyróżnieniem, najstarsze wiekiem.

2. Imienny skład Kapituły określa każdorazowo uchwała Rady Powiatu. Pierwszy skład imienny określa uchwała Rady Powiatu w ciągu 3 miesięcy od podjęcia niniejszej uchwały, kolejne składy w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rady Powiatu.

§ 9. Kapituła przedkłada wniosek z kandydaturą do Honorowego Wyróżnienia Radzie Powiatu Malborskiego.

§ 10. Honorowe Wyróżnienie wręcza się wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienia do jego posiadania.

§ 11. Sposób przyznawania Honorowego Wyróżnienia i tryb pracy Kapituły reguluje Regulamin Przyznawania Honorowego Wyróżnienia "Za Zasługi dla Powiatu Malborskiego" - Załącznik nr 3.

§ 12. Ewidencję przyznanych Honorowych Wyróżnień prowadzi Biuro Rady Powiatu Malborskiego.

§ 13. Traci moc Uchwała nr XII/126/2007 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie ustanowienia medalu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Malborskiego".

§ 14. Wzór wniosku o nadanie Honorowego Wyróżnienia "Za Zasługi dla Powiatu Malborskiego" stanowią Załączniki nr 4 i 5 do uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Uzasadnienie

Ustanowienie Honorowego Wyróżnienia "Za Zasługi dla Powiatu Malborskiego" ma na celu uhonorowanie podmiotów, które w sposób szczególny przyczyniają się rozwoju Powiatu Malborskiego na różnych płaszczyznach działalności m.in. gospodarczej, społecznej, kulturalnej, sportowej. W związku z powyższym podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest w pełni zasadne.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/400/2010
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 26 maja 2010 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/400/2010
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 26 maja 2010 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/400/2010
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 26 maja 2010 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA HONOROWEGO WYRÓŻNIENIA - "ZA ZASŁUGI DLA POWIATU MALBORSKIEGO"

§ 1. 1. Po uchwaleniu imiennego składu Kapituły, o której mowa w § 7 ust. 1 uchwały, Przewodniczący Kapituły zwany dalej Przewodniczącym niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni, podaje w dostępnych i powszechnych środkach przekazu ogłoszenie o powołaniu Kapituły i uruchomieniu procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków w sprawie Wyróżnienia Honorowego.

2. Wnioski składa się w Biurze Rady Powiatu Malborskiego.

§ 2. 1. Podmiotami uprawnionymi do wystąpienia z wnioskiem o nadanie Honorowego Wyróżnienia za "Za Zasługi dla Powiatu Malborskiego" są:

1)Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego,

2)Starosta Powiatu Malborskiego,

3)grupa co najmniej 7 Radnych Powiatu Malborskiego,

4)komisje Powiatu Malborskiego,

5)grupa co najmniej 4 osób posiadających Honorowe Wyróżnienie.

2. Prawo występowania z wnioskami o nadanie Honorowego Wyróżnienia mają również organizacje społeczne, gospodarcze i polityczne oraz związki i stowarzyszenia.

3. Inne osoby i podmioty organizacyjne składają wniosek o nadanie Honorowego Wyróżnienia za pośrednictwem podmiotów wymienionych w ust. 1.

§ 3. 1. Posiedzenie Kapituły jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 60% członków.

2. Przewodniczący zwołuje, ustala porządek obrad i prowadzi jego posiedzenia. W razie braku takiej możliwości Przewodniczący może powierzyć wykonanie tych czynności Wiceprzewodniczącemu.

3. Podczas pierwszego posiedzenia Kapituły dokonuje się wyboru Wiceprzewodniczącego Kapituły. Wyboru Wiceprzewodniczącego dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

4. Zaproszenia na posiedzenia wraz z porządkiem obrad dostarcza się członkom Kapituły najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

5. Porządek obrad może być uzupełniony w trakcie posiedzenia po przeprowadzonym głosowaniu w sposób określony w § 3 ust. 3.

6. W posiedzeniach Kapituły mogą uczestniczyć przedstawiciele wnioskodawcy oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego bez prawa do głosowania.

7. W przypadku, gdy wniosek sporządzono z uchybieniem przepisów niniejszego regulaminu, Przewodniczący zwraca się do wnioskodawcy o jego uzupełnienie.

8. Kapituła rozpatruje każdy wniosek oddzielnie, przeprowadza nad nim dyskusję i głosowanie. Wniosek zostaje przyjęty lub odrzucony przez Kapitułę bezwzględną większością głosów osób uczestniczących w posiedzeniu, w głosowaniu jawnym.

9. Przyjęty wniosek Kapituły wraz z uzasadnieniem Przewodniczący Kapituły przekazuje niezwłocznie Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 4. 1. Wręczenie Honorowe Wyróżnienia odbywa się w sposób uroczysty na Sesji Rady Powiatu Malborskiego lub w innych okolicznościach uzasadniających wręczenie.

2. Honorowe Wyróżnienie wręcza w imieniu Rady Powiatu Malborskiego Przewodniczący Rady Powiatu wraz ze Starostą Powiatu.

3. Wręczenie Honorowe Wyróżnienia powinno mieć charakter uroczysty.

4. Przed wręczeniem Honorowego Wyróżnienia Przewodniczący Kapituły uzasadnia jego nadanie.

§ 5. W przypadku nadania Honorowego Wyróżnienia na podstawie nieprawdziwych informacji i danych lub dopuszczenia się przez osobę wyróżnioną czynu niegodnego, po zasięgnięciu opinii Kapituły, Rada Powiatu Malborskiego w drodze uchwały może pozbawić osobę Honorowego Wyróżnienia.

§ 6. 1. Honorowe Wyróżnienie nadaje się tylko raz danej osobie lub podmiotom wymienionym w § 2 Uchwały.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Honorowe Wyróżnienie może zostać nadane jako wyróżnienie pośmiertne. Honorowe Wyróżnienie przekazuje się wówczas członkowi rodziny wyróżnionego.

§ 7. 1. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Honorowego Wyróżnienia, odznaki małej albo dyplomu, może być wydany duplikat Honorowego Wyróżnienia, duplikat odznaki małej lub duplikat dyplomu.

2. Za wydanie duplikatu Honorowego Wyróżnienia i duplikatu odznaki małej pobiera się opłatę w wysokości kosztów ich wytworzenia, natomiast duplikat dyplomu wydaje się bezpłatnie.

3. Fakt wydania duplikatu odnotowuje się w prowadzonych księgach ewidencyjnych.

§ 8. Obsługę kancelaryjno - techniczną w zakresie nadawania Honorowego Wyróżnienia, w tym obsługę Kapituły oraz ewidencję osób wyróżnionych, prowadzi Biuro Rady Powiatu Malborskiego.

§ 9. Koszty wynikające z nadawania Honorowego Wyróżnienia, w szczególności związane z ich wykonaniem, przygotowaniem dokumentów potwierdzających nadanie oraz wręczaniem pokrywane są z budżetu Starostwa Powiatowego w Malborku.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/400/2010
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 26 maja 2010 r.

1)Numer wniosku …………..

Wypełniać maszynowo

lub pismem drukowanym

WNIOSEK O NADANIE HONOROWEGO WYRÓŻNIENIA "ZA ZASŁUGI DLA POWIATU MALBORSKIEGO" DLA OSÓB FIZYCZNYCH.

I. DANE OSOBY ZGŁOSZONEJ DO WYRÓŻNIENIA

1.Imię i nazwisko:........................................................................................................................................................

2. Imię ojca:..................................................................................................................................................................

3. Data i miejsce urodzenia:

......................................................................................................................................................................................

4. Adres zamieszkania:

......................................................................................................................................................................................

5. Miejsce zatrudnienia, stanowisko:

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

II. UZASADNIENIE WNIOSKU

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

III. ZAŁĄCZNIKI

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

IV. OZNACZENIE WNIOSKODAWCY

Podmiot sporządzający wniosek:

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Adres i telefon:

.......................................................................................................................................................................................

Osoba reprezentująca wnioskodawcę:

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

(data) (pieczęć) (podpis)

V. OPINIA KAPITUŁY HONOROWEGO WYRÓŻNIENIA

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(data) (podpis Przewodniczącego).


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/400/2010
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 26 maja 2010 r.

1)Numer wniosku …………..

Wypełniać maszynowo

lub pismem drukowanym

WNIOSEK O NADANIE HONOROWEGO WYRÓŻNIENIA "ZA ZASŁUGI DLA POWIATU MALBORSKIEGO" DLA OSÓB PRAWNYCH I INNYCH PODMIOTÓW .

I. DANE PODMIOTU ZGŁOSZONEGO DO WYRÓŻNIENIA

1. Nazwa:

.......................................................................................................................................................................................

2.Siedziba:

.......................................................................................................................................................................................

3. Status Prawny

.......................................................................................................................................................................................

4. Przedmiot działalności statutowej:

......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

II. UZASADNIENIE WNIOSKU

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

III. ZAŁĄCZNIKI

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

IV.OZNACZENIE WNIOSKODAWCY

Podmiot sporządzający wniosek:

.......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Adres i telefon:

.......................................................................................................................................................................................

Osoba reprezentująca wnioskodawcę:

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... (data) (pieczęć) (podpis)

V. OPINIA KAPITUŁY HONOROWEGO WYRÓŻNIENIA

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

(data) (podpis Przewodniczącego)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »