| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 178/2010 Powiatu Lęborskiego

z dnia 25 sierpnia 2010r.

w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu oświaty

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U nr 142, poz. 1592 z 2001 r. ze zm.):

pomiędzy

Powiatem Lęborskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Lęborskiego w osobach:

1. Wiktor Tyburski - Wicestarosta Lęborski

2. Krzysztof Pruszak - Członek Zarządu

z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu - Grażyny Janik

zwanym dalej "Przyjmującym"

a Gminą Potęgowo, reprezentowaną przez:

1. Jerzego Waldemara Awchimieni - Wójta Gminy

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy - Przemysława Pietrasika

zwanym dalej "Przekazującym"

o następującej treści:

§ 1. Przekazujący powierza, a Przyjmujący przyjmuje do realizacji zadania edukacji publicznej w zakresie kształcenia specjalnego i sprawowania opieki nad wychowankiem Mateuszem Gałką zamieszkałym w Potęgowie 76-230, Czerwieniec 29 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lęborku.

§ 2. 1. Przekazujący zobowiązuje się do sfinansowania zadania określonego w § 1 i przekazania do 16 grudnia 2010 r. na ten cel kwoty 3.543 zł (słownie: trzy tysiące pięćset czterdzieści trzy złote 00/100).

2. Środki finansowe, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przekazać na konto Powiatu: Bank Spółdzielczy w Łebie E/Lębork 65 9324 0008 0002 8828 2000 0010.

§ 3. Wysokość kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 ustalono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 (Dz. U. nr 222, poz. 1756 ), za okres od 01.09.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 4. 1. Przyjmujący zobowiązuje się do prawidłowego wykorzystania przekazanej kwoty zgodnie z celem określonym w § 1.

2. Do spraw, których nie reguluje niniejsze porozumienie zastosowanie mają odpowiednio przepisy ogólnie obowiązujące.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 01 września 2010 r. i obowiązuje do 31.12.2010 r.

§ 6. Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron

§ 7. Zmiana niniejszego porozumienia wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego przez Przyjmującego

Przyjmujący:

Wiktor Tyburski - Wicestarosta Lęborski

Krzysztof Pruszak - Członek Zarządu Powiatu Lęborskiego

Grażyna Janik - Skarbnik Powiatu

Przekazujący:

Jerzy Waldemar Awchmieni - Wójt

Przemysław Pietrasik - Skarbnik Gminy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sedlak & Sedlak

Najstarsza polska firma doradztwa HR. To zobowiązuje.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »